نویسنده = غلامرضا کاظمیان
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398

10.22054/tms.2020.16558.1522

غلامرضا کاظمیان؛ امیدعلی خوارزمی؛ مصطفی مجاور جورابچی


2. طراحی و تدوین الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران

دوره 12، شماره 37، بهار 1396، صفحه 1-24

10.22054/tms.2017.14623.1412

محمود ضیایی؛ داود عباسی کارجگان؛ غلامرضا کاظمیان؛ مهدی کروبی