تأثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

2 عضو هیئت‌علمی، گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

3 کارشناس ارشد، مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

10.22054/tms.2020.16558.1522

چکیده

تصویر شهر که یکی از پیش‌نیازهای اصلی ساخت برند شهری است، از جنبه‌های مختلفی تشکیل می‌شود. این جنبه‌ها می‌تواند شامل؛ بعد معماری و شهرسازی، ترافیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آثار تاریخی، ویژگی‌های محیطی، محدودۀ خدمات، فرهنگ، ویژگی‌های اقتصادی و علم و فناوری شهر باشد. مجموعۀ این عوامل در کنار یکدیگر، تصویری کلی از شهر را در ذهن ساکنان و گردشگران ایجاد می‌کند که در زمینه‌های مختلف بر نگرش و رفتار آنان تأثیرگذار است. ازجمله این رفتارها، انتخاب زمان سفر برای گردشگران آن شهر است. در این تحقیق، این تأثیر مورد بررسی قرار گرفته و بررسی شده است که آیا می‌توان با کمک اصلاحاتی که در تصویر شهر انجام می‌شود توزیع زمانی سفر به شهر را به حالت دلخواه نزدیک‌تر کرد و به عبارتی با پدیدۀ فصلی بودن در گردشگری مقابله نمود؟ بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه‌ای که بین 392 نفر از گردشگران شهر مشهد توزیع شده بود، این‌طور دریافت شد که از میان ابعاد سازندۀ تصویر شهر، ارتقاء دو بعد «اقتصاد و تجارت» و «محیط» این شهر می‌تواند بیشترین تأثیر را در تعادل بخشی به توزیع زمانی سفر در طول سال و مقابله با پدیدۀ فصلی بودن داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of City Image on Time Choosing and Seasonality of Tourism Travels to Mashhad and How to Encounter

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kazemian 1
  • Omid Ali Kharazmi 2
  • Mostafa Mojaver Jourabchi 3
چکیده [English]

The image of the city, which is one of the basic prerequisites of urban brand building, is composed of various aspects. These aspects can include architecture and urbanism, traffic and transport infrastructure, monuments, environmental features, range of services, culture, economic and science and technology characteristics of the city. Together, these factors create an overall image of the city in the minds of residents and tourists, affecting their attitudes and behavior in different contexts. Among these behaviors is the choice of travel time for tourists. In this research, this impact has been examined and investigated, to see whether is it possible to make the time travel of the city closer to the desired distribution of time by means of the modifications made to the image of the city, in other words, to counteract the seasonal phenomenon of tourism?
Based on the results of a questionnaire analysis distributed among 392 tourists in Mashhad city, it was found that among the dimensions of the image of the city, the promotion of the two dimensions of "economy and commerce" and "environment" can have the greatest impact on balancing the time distribution of travel throughout the year and tackling the seasonality phenomenon.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Image
  • City Brand
  • Time Distribution of travel
  • Seasonality of Tourism
  • Mashhad City