نویسنده = نیما سلطانی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. گردشگری علمی؛ فهم پدیدارشناسانۀ تجربه زیسته گردشگران خارجی دانشگاه‌های ایران

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398

10.22054/tms.2020.39013.2074

محمدمهدی پورسعید؛ رحیم زارع؛ نیما سلطانی نژاد؛ علی عابدینی