گردشگری علمی؛ فهم پدیدارشناسانۀ تجربه زیسته گردشگران خارجی دانشگاه‌های ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان.

2 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

3 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

چکیده

پژوهش حاضر، سعی در فهم تجربه گردشگری علمی دارد و این امر در بین دانش­پژوهان خارجی که گردشگری علمی را در ایران تجربه کرده­اند، بررسی شده است. در این پژوهش، بنا بر نیاز به استفاده از تجربیات افراد درگیر در موضوع تحقیق، از روش تحقیق کیفی و از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. به دلیل نظام­مند بودن روش کولایزی برای تحلیل داده­ها، از این روش استفاده شد. با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع با 13 نفر، مصاحبه­های نیمه ساختاریافته انجام شد. اعتبار نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از مراجعه مجدد به شرکت‌کنندگان در تحقیق و جلب توافق ایشان حاصل شد. در انتها چهار دسته تم حاصل شد که عبارت‌اند از؛ جنبه علمی، جنبه مذهبی، جنبه فرهنگی و جنبه اقتصادی و اوقات فراغت. یافته­های این تحقیق در شناخت و درک بهتر رفتار گردشگران علمی و پیش­بینی­های آینده مؤثر است. به‌کارگیری صحیح یافته­ها نیز توسعه گردشگری علمی و متعاقباً، افزایش رضایت گردشگران را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific tourism; a phenomenological understanding of the experiences of Foreign tourists from Iranian universities

نویسندگان [English]

  • mohammadmehdi poursaeed 1
  • rahim zarea 2
  • Nima Soltani 3
  • ali abediny 4
3 u
4 tehran
چکیده [English]

The present study attempts to understand the experience of scientific tourism and this has been investigated among the foreign scholars who have experienced scientific tourism in Iran. In this study, a qualitative research method and descriptive phenomenological approach were used, based on the need to use the lived experiences of the people involved in the research. Colaizzi’s method was used for data analysis because of its systematic nature. Until reaching saturation, semi-structured interviews were conducted with 13 people using a purposive sampling method. The validity of the results was obtained by referring back to the research participants and obtaining their agreement. In the end, four categories of themes were identified: the scientific, the religious, the cultural, and the economic and leisure time aspects. The findings of this study are effective in a better understanding of tourist’s behavior and future predictions. Proper application of the findings will also promote the development of scientific tourism and consequently increase the satisfaction of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific tourism
  • Phenomenological
  • life experiences
  • foreign students