داوران سال98

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

مهدی

نورسینا

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی  تهران واحد مرکز

علی اکبر

شمسی پور

استاد

دانشگاه تهران

محمد

نقی زاده

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

محمود

جمعه پور

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

محمود

ضیایی

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

فاطمه

شکاری

استادیار

دانشگاه شیراز

وجه‌الله

قربانی‌زاده

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

زهره

محمدی

مربی

دانشگاه علامه طباطبایی

فاطمه

خدابخش

سایر

مدیرعامل شرکت نمایندگی بیمه ایران

فاطمه

عزیزی

سایر

دانشگاه علامه طباطبائی

محمد تقی

تقوی‌فرد

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

کبری

بخشی زاده برج

استادیار

ی دانشگاه علامه طباطبائی

علیرضا

حدادیان

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

وحید

ناصحی فر

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

اسماعیل

قادری

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

صدیقه

کیانی سلمی

استادیار

دانشگاه کاشان

فرانک

رنجبر متعلق

سایر

دانشگاه علامه طباطبائی

فاطمه

یاوری گهر

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

حمید

هاشمی

مربی

دانشگاه علامه طباطبائی

ولی

نعمتی

مربی

دانشگاه محقق اردبیلی

وجه‌الله

قربانی‌زاده

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

محمود

ضیایی

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

علیرضا

امری کاظمی

سایر

رییس گروه میراث زمین شناختی و ژئوتوریسم / سازمان زمین شناسی

محمود

ضیایی

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

رضا

خوش رفتار

استادیار

دانشگاه زنجان

فرشته

منصوری موید

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

اصغر

طهماسبی

استادیار

ا دانشگاه خوارزمی

شهرام

خلیل نژاد

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

اسماعیل

قادری

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

حمید

شایان

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

وحید

خاشعی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

محمد رضا

کریمی علویجه

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

محمود

حسن پور

استادیار

دانشگاه مازندران

علی

دلشاد

استادیار

دانشگاه یزد

مهدی

گودرزی

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

مریم

اخوان خرازیان

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی