نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رفتار شهروندی سازمانی رفتاری است داوطلبانه که از روی میل و اشتیاق و بدون هیچگونه انگیزه ی بیرونی انجام می گیرد. این رفتار فراتر از وظیفه تعریف شده و به منظور کمک به سازمان یا مشتری و ارباب رجوع انجام می پذیرد و در قبال انجام آن انتظار هیچ پاداشی نیست. وجود افراد و کارکنانی با این ویژگی افزون بر تاثیر در تحقق اثر بخش اهداف سازمانی مزیتی رقابتی برای سازمان ها محسوب می شود. این افراد به سازمان متعهد و این تعهد باعث ارائه ی خدمات بهتر به مشتریان میشود. نتیجه این رفتار در سطح فردی وفاداری کارکنان به سازمان و به کار است که در حوزه ی گردشگری و وفاداری به معنی بازگشت چند باره ی گردشگران و معرفی منطقه از سوی آنها تعریف می شود. با توجه به اهمیت رفتار شهروندی در رونق هتل ها و وفاداری گرشگران تحقیق حاضر به بررسی تاثیر این رفتار بر وفاداری گردشگران در هتل های 2 و 3 ستاره ی سرعین پرداخته است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است و جامعه ی آماری مدیران و کارکنان بخش های مختلف هتل و مشتریان داخلی هتل است. نتایج بررسی نشان داد که مولفه های رفتار شهروندی سازمانی با وزن متفاوت بر وفاداری گردشگران تاثیر گذار است که از بین آنها پنج مولفه ی پیشگامی در کار، جوانمردی، از خود گذشتگی، وظیفه شناسی و نوع دوستی بیشترین و مولفه های تعهد کاری، وجدان کاری و خود آموزشی و خود بهبودی کمترین وزن نسبی را در وفاداری گردشگران داشتند. در پایان پیشنهاد هایی برای مدیران هتل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Citizenship Behavior and Tourist

نویسندگان [English]

  • habib ebrahim pour 1
  • mohammad hasan zadeh 1
  • vali nemati 2

چکیده [English]

Organizational citizenship behavior is a type of voluntary behavior that is displayed out of the person’s own willingness, without any extrinsic motivation. This behavior is beyond the predefined duties of the employee and is done for helping out the organization or the customer, and entails no compensation. Existence of people with such behavior in organizations, not only helps accomplishing the organizational goals, but also acts a source of competitive advantage for institutions. The fruit of such behavior in individual level is loyalty of employees to organization and the job. This loyalty in tourism and hoteliering arenas translates into multiple returning of tourists and recommendation of destinations to others. Respecting the importance of organizational citizenship behavior in prosperity of hotels and formation of tourist loyalty, the current research engages in the study of its influence on loyalty of tourists accommodating in 2 and 3 stared hotels of Sarein. The method is descriptive-survey type. Statistical population encompasses the customers, managers and employees of different sections of hotels. Findings of the research revealed that indexes of citizenship behavior influence the tourist’s loyalty by different weights. In the end, some suggestions are provided for the hotel managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • organizational citizenship behavior
  • tourist loyalty