دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل و مدل‌سازی اثرات آن بر توسعۀ پایدار گردشگری مورد پژوهی: نواحی گردشگری شیت- ولیدر و شیرین‌سو، شهرستان طارم

محمدجواد عباسی؛ ژیلا سجادی؛ علی عبدالهی

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، ، صفحه 131-158

https://doi.org/10.22054/tms.2021.12786

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش احداث زیرساخت حمل‌و‌نقل و مدل‌سازی اثرات آن بر توسعة پایدار گردشگری انجام شده‌است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. جامعة آماری سکونت‌گاه‌های گردشگرپذیر نواحی گردشگری شیت ـ ولیدر و شیرین‌سو، شهرستان طارم، را شامل می‌شود؛ با روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند نیز تعداد 277 خانوار جهت نمونه‌گیری ...  بیشتر

تبیین عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در ایران

محمدجواد عباسی؛ ژیلا سجادی؛ علی عبدالهی؛ محمدتقی رضویان

دوره 15، شماره 52 ، دی 1399، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/tms.2020.46417.2204

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تبیین عوامل موثر در توسعة کارآفرینی گردشگری روستایی انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی- اکتشافی و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری 174 نفر ازکارآفرینان و صاحبان کسب و کار در حوزة کارآفرینی گردشگری روستایی کشور بوده که جهت تحلیل از نرم افزار spss و pls جهت مدل یابی معادلات ساختاری استفاده ...  بیشتر