دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
راهکارهای توسعه ظرفیت‌های گردشگری پایدار روستایی در شهرستان خرم‌آباد

رضا موحدی؛ فاطمه سپهوند؛ مهدی رحیمیان

دوره 16، شماره 55 ، مهر 1400، ، صفحه 233-256

https://doi.org/10.22054/tms.2021.28262.1809

چکیده
  این پژوهش با بهره‌گیری از پارادایم کیفی و نظریه مفهوم سازی بنیادی با استفاده از الگوی گیلزر و اشترواس(1967) به مطالعه راهکارهای توسعه ظرفیت‌های گردشگری پایدار روستایی در روستاهای شهرستان خرم‌آباد پرداخته است.جامعه موردمطالعه، از بین کارشناسان سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی، اساتید و دانشجویانی که درزمینهٔ گردشگری فعالیت ...  بیشتر