دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مطالعه رفتار مشتریان در رزرواسیون آنلاین با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و مدل کانو (مورد مطالعه: هتل‌های چهار و پنج ستاره شهر تهران)

علیرضا ناصر صدرآبادی؛ راضیه الماسی سروستانی؛ الهام قبادی

دوره 13، شماره 44 ، دی 1397، ، صفحه 191-217

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9651

چکیده
  هدف این مقاله، ارائه الگوی تلفیقی از مدل کانو و قوانین انجمنی جهت طبقه‌بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها است.در این تحقیق، بعد از جمع‌آوری داده‌ها، انتظارات مشتریان از وب‌سایت به وسیله مدل کانو طبقه‌بندی و سپس به وسیله قوانین انجمنی، ارتباط میان ویژگی‌های جمعیت‌ شناختی مشتریان و نتایج حاصل از مدل کانو، مشخص شده ...  بیشتر