دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
امکان‌سنجی ایجاد کمپ اکوتوریستی تفرجگاه بالخلی بولاغی شهر گرماب

علیرضا ایلدرمی؛ موسی حسینی؛ محمد قربانی

دوره 15، شماره 51 ، مهر 1399، ، صفحه 172-206

https://doi.org/10.22054/tms.2020.17412.1489

چکیده
   امروزه، بررسی و شناخت مکان­های مستعد برای کاربری اکو توریسم یکی از موضوعات مهمی است که موردتوجه برنامه­ریزان صنعت توریسم قرار گرفته است. استفاده از منابع طبیعی به‌عنوان جاذبه­های گردشگری بدون آسیب رساندن به آن، مقوله­ای ایده­آل در راستای توسعه پایدار است. هدف از این پژوهش، بررسی و امکان‌سنجی ایجاد کمپ اکو توریستی تفرجگاه ...  بیشتر