دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های گردشگری در پارک ملی کویر

مهران مقصودی؛ محمد علیزاده؛ سعید رحیمی هر آبادی؛ مجتبی هدایی آرانی

دوره 7، شماره 19 ، آذر 1391، ، صفحه 49-68

چکیده
  چشم اندازهای ویژه ی ژئومورفوسایت ها با ترکیب مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژیکی، توان های بالقوه ای را در راستای گردشگری پایدار عرضه می کنند. در مقاله ی حاضر با بهره گیری از روش Pereira و بررسی های میدانی، قابلیت ژئومورفوسایت های پارک ملی کویر مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش با استناد به روش های پیمایشی، از مجموع دو عیار علمی ...  بیشتر