دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل (مطالعۀ موردی منطقۀ گردشگری سرعین)

حبیب ابراهیم پور؛ میر علی سید نقوی؛ نور محمد یعقوبی

دوره 5، شماره 14 ، اسفند 1389، ، صفحه 67-92

چکیده
  گردشگری به دلیل تأثیرات مثبت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله درآمدزایی و تأثیر در رشد ‏اقتصادی کشورها در حال تبدیل شدن به صنعت اول در جهان است و برای اغلب ‏کشورها گردشگری منبع مهمی برای فعالیت‏های تجاری، کسب درآمد، اشتغال‏زایی و مبادلات خارجی ‏محسوب می‏شود. نوشته حاضر برای دست‏یابی به راهکارهای توسعه گردشگری، به بررسی ...  بیشتر