دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
شناسایی و پیش بینی بازار گردشگران سالمند بر مبنای ارزشهای مورد انتظار

شیرین مهدوی؛ مصطفی عمادزاده؛ آذرنوش انصاری

دوره 13، شماره 44 ، دی 1397، ، صفحه 39-70

https://doi.org/10.22054/tms.2018.9642

چکیده
  شناسایی بخش‌‌ها‌‌‌‌ی بازار گردشگری به توسعه­ی بهتر بسته‌های سفر و راهبردها‌‌ی کارآمدتر کمک می‌کند. با شناسا‌یی ارزشهای مورد انتظار ناشی از الگوهای رفتاری و مقایسه آن با علایق رفتاری سفر افراد سالمند درکنار ویژگی‌های فردی می‌توان بازار گردشگران سالمند را بخش‌‌‌بندی و پیش بینی کرد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ...  بیشتر

ارزیابی وفاداری گردشگر به مقصد با رویکرد داده کاوی گردشگران داخلی شهر اصفهان

آذرنوش انصاری؛ علی اسدی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1395، ، صفحه 85-106

https://doi.org/10.22054/tms.2017.7081

چکیده
  امروزه با توجه به اهمیت مشتری در محیط پرتلاطم و رقابتی، بهویژه در صنعت گردشگریو همچنین هزینۀ جذب مشتری جدید که بهمراتب بیش از هزینه حفظ مشتری موجود است ،شناسایی مشتری وفادار و حفظ آن اولویت بالایی دارد در این پژوهش تلاش شده،که از طریق رویکرد داده کاوی به ارزیابی وفاداری گردشگر پرداخته شود.این پژوهش بر روی 880 گردشگر داخلی شهر اصفهان ...  بیشتر