دوره 19 (1403)
دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
برنامه ریزی گردشگری
تحلیل موانع کیفیت گردشگری تفریحی - ورزشی بر اساس نمودار استخوان ماهی در استان گیلان

حمیدرضا گوهر رستمی؛ مجتبی نخعی نژاد؛ یاسمن سادات اصل احمدی

دوره 19، شماره 65 ، فروردین 1403، ، صفحه 63-98

https://doi.org/10.22054/tms.2024.76749.2894

چکیده
  گردشگری تفریحی-ورزشی به‌عنوان شاخه‌ای از گردشگری می‌تواند محرک توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در منطقه می‌باشد. استان گیلان با دارا بودن جاذبه‌های گردشگری فراوان و شرایط اقلیمی مناسب دارای پتانسیل مناسبی در جذب گردشگران دارد. لذا این مطالعه، باهدف بررسی موانع کیفیت گردشگری تفریحی - ورزشی استان گیلان بر اساس نمودار ...  بیشتر