دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اقتصادو بازاریابی
تحلیل نقش جهت‌گیری کارآفرینانه در تقویت عملکرد شرکت در صنعت گردشگری

نادر سید کلالی؛ الهام حیدری؛ کامیار رئیسی فر

دوره 18، شماره 63 ، مهر 1402، ، صفحه 193-228

https://doi.org/10.22054/tms.2023.73231.2827

چکیده
  در تحقیق حاضر تأثیرات نوآوری‌جویی، پیش‌نگری و ریسک‌پذیری به عنوان ابعاد جهت‌گیری کارآفرینانه بر عملکرد شرکت‌های بخش گردشگری با درنظر گرفتن قابلیت‏های بازاریابی به عنوان متغیر میانجی و فرهنگ یادگیرنده به عنوان متغیر تعدیل‏گر بررسی شده است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی و ...  بیشتر