دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
الگوی توسعه گردشگری ورزشی پایدار با رویکرد ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی

رضا موسوی؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ مهدی میردامادی؛ سیدجمال فرج الله حسینی

دوره 16، شماره 55 ، مهر 1400، ، صفحه 257-291

https://doi.org/10.22054/tms.2021.60102.2533

چکیده
  با توجه به اهمیت پایداری در فعالیت‌های گردشگری، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگوی توسعه گردشگری ورزشی پایدار با رویکرد ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی در استان مازندران انجام پذیرفته است. این مطالعه از نوع پژوهش‌های کیفی بوده که با استفاده از نظریه داده‌بنیاد و مصاحبه با خبرگان انجام شده است. تحلیل داده‌ها در طی سه مرحله ...  بیشتر