نقش بازیگران کلیدی در حکمروایی گردشگری الکترونیکی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

حکمروایی رویه ایست که با تمام گستردگی‌ها نهایتا رسالت ارتقاء کیفیت خدمات دولت به شهروندان را در چارچوب شاخص‌هایی مانند شفافیت، عدالت، مشارکت، اثربخشی و انعطاف پذیری به دوش می‌کشد. هدف این پژوهش بررسی نقش بازیگران کلیدی گردشگری الکترونیکی ایران در تحقق حکمروایی الکترونیکی می‌باشد لذا شاخص‌های حکمروایی خوب به تفکیک بازیگران اصلی حوزه گردشگری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفتند. روش این پژوهش از نظر جهت گیری از نوع کاربردی با صبغه کیفی و دارای استراتژی پیمایشی است. لذا ضمن مرور و تحلیل مبانی نظری، مراجعه به اسناد کتابخانه ای و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی به مصاحبه‌های اکتشافی پرداخته شد و مصاحبه‌ها تا اشباع نظری محقق ادامه یافتند. نتایج تحقیق که در قالب مدل تحلیلی ارائه شده است نشانگر تاثیر مشروط، حالت منفعل و در مواردی تاثیر محدود دولت، خدمات رسان‌های الکترونیکی و مصرف کنندگان الکترونیکی ایران بر رویه‌های حکمروایی خوب می‌باشد.  نتایج نشان داد که هر چند قوانین مناسبی برای دستیابی به حکمروایی خوب وجود دارد اما ذات بین بخشی بودن گردشگری و نبود نگاهی یکپارچه و راهبردی، اجرا نشدن کامل استعداد‌های موجود در قوانین و نهادهای پیش بینی شده، تضاد منافع و قدرت بازیگران در کسب منافع عمومی زمینه دسترسی به حکمروایی خوب را با چالش روبرو کرده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Key Players in the Governance of E-tourism in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad reza rezvani 1
  • Mahdieh sabaghpour 2
  • saeed shafia 2
1 University of Tehran
2 University of Science and culture
چکیده [English]

Governance is a procedure that with all its dimension, ultimately brings the mission of improving the quality of government services to the citizens within the framework of indicators such as transparency, justice, partnership, effectiveness and flexibility. The purpose of this study is to investigate the role of key players of electronic tourism in Iran in the realization of electronic governance. Therefore; good governance indicators were distinguished by the main players in the field of electronic tourism. In terms of research methodology, this is an applied research with qualitative orientation and used survey strategy. So, while reviewing and analyzing theoretical foundations, referring to library documents and using snowball sampling method, exploratory interviews were conducted and the interviews continued until the researcher's theoretical saturation. The results of the research presented in the form of an analytical model, show the contingent, passive and in some cases, the limited impact of government, electronic service providers and electronic consumers of Iran on good governance practices. The results showed that although there are good rules for achieving good governance, the cross-sectoral nature of tourism and the lack of a coherent and strategic look, the inadequate implementation of the talents in the laws and envisaged institutions, the conflict of interests and the power of the actors to obtain public interest, has been challenged the issue of access to good governance

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Good Governance
  • Players
  • Electronic Tourism
  • Electronic Governance
  • Rules and Regulations
ابراهیم زاده، عیسی ، اسدیان، مرتضی (1392)، تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران، نشریه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، دوره 3، شماره 6، ص 27-18.

ابوالمعالی‌‌حسینی، خدیجه‌. (1390)، پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. تهران: نشر علم.

الوانی، سید مهدی، (1388)،  حکمرانی خوب شبکه ای از کنشگران جامعه مدنی، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، دوره 1، شماره 1، ص 1-5

برک پور، ناصر (1381)، گذار از حکومت شهری به حاکمیت شهری، رساله دکتری شهرسازی، دانشگاه تهران، ص 188

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی ایران (1384)، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، ص 15-1.

پلیس فتا (1388)، مجرای اطلاع رسانی اینترنتی پلیس فتا، برگرفته از http://www.cyberpolice.ir/page/42981

پیران, پرویز. (1379)، اداره مردمی شهرها و ضرورت آن در ایران، فصلنامه معماری و فرهنگ، دوره 2، شماره 7، ص 7-4.

جانستون، جی. (1382)، فرهنگ جغرافیای انسانی: حکمروایی، ترجمه ناصر برک پور، انتشارات سازمان شهرداری‌ها، ماهنامه شهرداری‌ها، شماره 52، ص 189

خاکی‌، غلامرضا. (1392). روش تحقیق گرانددی در مدیریت (با رویکرد پایان‌نامه‌نویسی). تهران: فوژان.

دانائی‌فرد، حسن، الوانی‌، سیدمهدی‌، و آذر، عادل‌. (1392). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. ‏‫تهران: صفار.

شفیعا، سعید. (1389)، رابطه ظرفیت اجتماعی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی با توسعه پایدار محله ای، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، ص 180-55

شکوهی؛ محمد، رهنما، محمد رحیم ، گوهری قاسم پور، نسرین (1393)، مطالعه تطبیقی شاخص‌های حکمروایی خوب شهری در کلان شهرهای ایران، کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مشهد، ص 18-3

فلیک، اووه، و جلیلی،‌هادی. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. تهران: نشر نی.

کاظمیان، غلامرضا؛ جلیلی، سید مصطفی، (1394)، تحلیل قدرت ذی نفعان کلیدی در فرایند سیاستگذاری طرح جامع تهران (139001378)، نامه معماری و شهرسازی، شماره 15، 158-139

کاظمیان, غلامرضا; سعیدی رضوانی, نوید. (1381). امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌ها، جلد دوم، سازمان شهرداری‌ها.

Auclair, C.  and A. Jackohangoc (2009), Good Urban Governance: Towards an Effective Private Sector Engagement., UN-Habitat, Nairobi. p. 15

Beltran S., Noferini A. (2010), Committee of the Regions' White Paper on Multi-Level Governance; Some Comments, GPL, 2010.

CIPFA (2007), Delivering Good Governance in Local Government Framework, CIPFA Publication, ISBN: 9781845081164, 2007.

CIPFA (2014), International Framework: Good Governance in The Public Sector, Published by IFAC, ISBN: 978-1-60815-181-3, July 2014.

Colebatch, H. K. (2002), Policy, Open University Press, Philadelphia, USA.

Eloy Anello (2008), A Framework for Good Governance in the Public Pharmaceutical Sector, World Health Organization Publication, Working Draft for Field Testing and Revision, Oct 2008.

Farkhondehzadeh A., Robat Karim M. R., Roshanfekr M., Azizi J., Hatami F. L., (2013), E-Tourism: The role of ICT in Tourism Industry, European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol. 2, No. 3, P. 566-573, 2013.

Glover, T. D. (1998), Reinventing Local Government: Consequences of Adopting a Business Model to Deliver Public Leisure Services. Journal of the Applied Recreation Research, 23(4), 339-366.

IFAD (1999), Good Governance: An Overview, Document #35370, Sixty-Seventh Session, Sep 1999.

Jatamanee T., Bussabong C., (2013), Factors Affecting the Achievement of Good Governance in HRM: The Empirical Study of Local Governments in Southern Part of Thailand, International Journal of Business and Social Sciences, Vol. 4, No. 7, July 2013.

Johnston M., (2003), Good Governance: Rule of Law, Transparency and Accountability, Department of Political Sciences, Colgate University Publication, 2003.

Kerimoglu E., Ciraci H. (2008), Sustainable Tourism Development and a Governance Model for Frig Valley, Istanbul Technical University, Journal of ITU A|Z, Vol. 5, No. 2, P. 22-43, 2008.

Laudon K.C., Traver C.G (2014), E-Commerce 2014: Business, Technology, Socirty, Tenth Edition, Pearson Publication

Marcus J. Kurts and Andrew Schrank (2007), Growth and Governance: Models, Measures, and Mechanisms, Journal of Politics, ISSN: 0022-3816, Vol. 69, No. 2, P. 538-554, May 2007.

Mayers, J. (2005) stakeholders power analysis, International Institute Environment and Development, London.

Mclaughlin, B. (1973), Control and Urban Planning, London: Faber and Faber. 1973.

Mehta (1998), Urban Governance: Lessons from Best Practices in Asia. Occasional Paper, No. 40.

Michael R. (2011), Principles of Good Governance at Different Water Governance Levels, Paper Presented in Delft, Netherlands, March 22th, 2011.

Nielsen C. (2010) Stakeholder Analysis, Proceedings of the 7th International Conference on Intellectual Capital, knowledge Management and Organisational Learning, ISBN: 1906638853

O'Reilly E., (2009), Guide to Principles of Good Governance, Publication of British and Irish Ombudsman Association, Oct 2009.

Osborne, D. and Gaebler, T (1992), Reinvestigating Government, Addison-Wesley Publication. Co, 1992

Paul F. J. Eagles (2008), Investigating Governance Within The Management Models Used in Park Tourism, Proceeding of the Conference of Tourism and Travel Research Association, Canada, 2008.

R. A. W. Rhodes (1996), Political Studies, Volume 44, Issue 4, p. 652-667, September 1996.

Rashel M. Gisselquist (2012), Good Governance as a Concept, and Why This Matters for Development Policy, UNU-Wider Publication, ISBN: 978-92-9230-493-5, No. 2012/30.

Srinivas, H. (1996), Urban Environmental Governance, www.soc.titech.ac.jp

UN (2007), Good Governance Practices for the Protection of Human Rights, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2007.

UNDP (1999), Reinventing Global Governance for Humanity and Equity, Chapter five, Oxford University Press Publication, 1999.

UNEP (2014), Integrated Governance: A New Model of Governance for Sustainability, UNEP Report, June 2014.

UNESCAP. (2001). What is Good Governance? Retrieved from unescap:http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp.

UNTWO (2013), Governance for the Tourism Sector and Its Measurement, Issue Paper Series, Oct 2013.

World Bank (2010), A Corporate Governance Model: Building Responsible Boards and Sustainable Businesses, Global Corporate Governance Forum Publication, 2010.

Clift, S. (2003) E-Governance to E-Democracy, Progress in Australia and New Zealand toward Information Age Democracy http://www.publicus.net/articles/edempublicnetwork.html

Riley, T.B. (2003), E-government vs. E-governance: Examining the Difference in a Changing Public Sector Climate, The Commonwealth Secretariat and Government Telecommunications and Information Services, Public Works and Government Services, Canada.

Palvia S.C., Sharma S. (2007), E-government and E-governance: Definitions/Domain Framework and Status Around the World, Journal of E-Government , Computer Society of India, 2007.

English Tourism Council (2002), E-Tourism in England: A Strategy for Modernising English Tourism Through E-Business, Published by the English Tourism Council, 2002