تاثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تطابق هویت مشتری با برند بر ارزش ویژه برند در خدمات هتلداری است. در این راستا پس از مطالعه دقیق ادبیات، مدل جدیدی طراحی گردید. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده است. حجم نمونه مورد بررسی 384 نفر از میهمانان ایرانی هتل عباسی شهر اصفهان است. برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تطابق هویت مشتری با برند بر کیفیت خدمات، ارزش ادراک شده و اعتماد به برند تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین کیفیت خدمات، ارزش ادراک شده و اعتماد به برند بر وفاداری به برند تأثیر مستقیم و معناداری دارد. در نهایت، کیفیت خدمات، وفاداری به برند و اعتماد به برند بر ارزش ویژه برند تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Customer Brand Identification on Brand Equity in Hotel Services

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of customer brand identification on brand equity in hotel services. In this regard after extensive study of literature, a new model was designed. This research is descriptive and of survey type and using available sampling method. The sample size consists of 384 Iranian guests of Abbasi hotel in Isfahan. To analyze the data and test the research hypotheses, structural equations modeling using Smart PLS software has been used. Findings of this research show that customer brand identification has a direct and significant effect on service quality, perceived value and brand trust. Furthermore, service quality, perceived value and brand trust have a direct and significant effect on brand loyalty. Finally, service quality, brand loyalty and 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Brand Identification
  • Brand Equity
  • Brand Loyalty
  • Service Quality
  • Perceived Value
داوری، علی؛ رضا زاده، آرش (1395). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS. چاپ سوم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی

دهدشتی شاهرخ، زهره؛ تقوی فرد، محمد تقی؛ کریمی علویجه، محمدرضا و پورسعید، محمد مهدی (1393). الگوی عوامل موثر بر جوامع مجازی برند. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال سوم، شماره 9: صص 24-1

دهدشتی شاهرخ، زهره؛ صالحی صدقیانی، جمشید؛ و هرندی، آزین (1391). تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت هتل داری (مورد مطالعه: شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس). فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیرت گردشگری، سال هفتم، شماره 17، صص 1-32

کریمی علویجه، محمدرضا؛ احمدی، محمد مهدی؛ و نظری، مهسا (1395). بررسی اثرات ارزش‌های سنتی و ارزش‌های اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران خارجی شهر قم. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 32، صص 42-21

هاوکینز، دل؛ بست، راجر؛ و کانی، کنث (2000). رفتار مصرف کننده: تدوین استراتژی بازاریابی. (ترجمه احمد روستا و عطیه بطحایی) تهران: سارگل

Aaker, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name. New York, NY: Free Press.

Ahearne, M., Bhattacharya, C.B., Gruen, T. (2005). Antecedents and consequences of customer–company identification: expanding the role of relationship marketing. Journal of Applied Psychology 90, 574–585.

Ambler, T. (1997). How much of brand equity is explained by trust? Management Decision, 35, 283–292.

Aydin, S., Ozer, G. (2005). The analysis of antecedents of customer loyalty in the Turkish mobile telecommunication market. European Journal of Marketing 39, 910–925.

Bailey, R. and Ball, S. (2006). An exploration of the meanings of hotel brand equity.  The Service Industries Journal, Vol. 26 No. 1, pp. 15-38. Business Research 65, 648–657.

Caruana, A. (2002). Service loyalty: the effects of service quality and the mediating role of customer satisfaction. European Journal of Marketing 36, 811–828.

Chang, H. H., & Liu, Y. M. (2009). The impact of brand equity on brand preference and purchase intentions in the service industries. The Service Industries Journal, 29, 1687–1706.

Chaudhuri, A., Holbrook, M.B. (2001). The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: the role of brand loyalty. Journal of Marketing 65, 81–93.

Chen, P., Hu, H. (2009). The effect of relational benefits on perceived value in relation to customer loyalty: an empirical study in the Australian coffee outlets industry. International Journal of Hospitality Management 29, 405–412.

de Chernatony, L., Harris, F., & Christodoulides, G. (2004). Developing a brand performance measure for financial services brands. The Service Industries Journal, 24, 15–33.

De Ruyter, K., Wetzels, M., Bloemer, J. (1998). On the relationship between perceived service qualities, service loyalty and switching costs. International Journal of Service Industry Management 9, 436–453.

Delgado-Ballester, E., Munuera-Aleman, J.L., Yague-Guillen, M.J. (2003). Development and validation of a brand trust scale. International Journal of Market Research 45, 35–54.

Devlin, J. F., Gwynne, A. L., & Ennew, C. (2002). The antecedents of service expectations. The Service Industries Journal, 22, 117–152.

Donavan, D.T., Janda, S., Suh, J. (2006). Environmental influences in corporate brand identification and outcomes. Journal of Brand Management 14, 125–136.

Flavin, C., Guinalu, M., Gurrea, R. (2006). The role played by perceived usability, satisfaction and consumer trust on website loyalty. Information and Management 43, 1–14.

He, H., Li, Y., Harris, L. (2012). Social identity perspective on brand loyalty. Journal of Business Research l5, 648-657

Loureiro, S. M. C., Lopez, R., & Kaufmann, H. R. (2014). How brand personality, brand identification and service quality influence service brand equity. Cognet business & Management, 1-12

Mattila, A.S. (2006). How affective commitment boosts guest loyalty (and promotes frequent-guest programs). Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 47, 174–181.

Morgan, R.M., Hunt, S.D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. The Journal of Marketing 58, 20–38.

Petrick, J.F. (2004). The roles of quality, value, and satisfaction in predicting cruise passengers’ behavioral intentions. Journal of Travel Research 42, 397–407.

Prasad, K. and Dev, C.S. (2000). Managing brand equity – a customer-centric framework for assessing performance. Cornell Hotel and Restaurant Quarterly, Vol. 41 No. 3, pp. 22-31.

Pura, M. (2005). Linking perceived value and loyalty in location-based mobile services. Managing Service Quality 15, 509–538.

Rauyruen, P., Miller, K.E. (2007). Relationship quality as a predictor of B2B customer loyalty. Journal of Business Research 60, 21–31.

Sauer, N. S., Ratneshwar, S., & Sen, S. (2012). Drivers of consumer- brand identification. Intern. J. of Research Marketing, 29, pp. 406-418.

So, K. K. F., King, C., Sparks, B. A., & Wang, Y. (2013). The influence of customer brand identification on hotel brand evaluation and loyalty development. International Journal of Hospitality Management, 34, pp. 31-41

Tohidnia, Z., & Haghighi, M. (2011). Predictors and outcomes of relationship quality: a guide for customer-oriented strategies. Business Strategy Series, Vol. 12, pp. 242-256

Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28, 195–211.

Zeithaml, V., Berry, L., Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. The Journal of Marketing 60, 31–46.

Zeithaml, V.A. (1988). Consumer perceptions of

price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. The Journal of Marketing