عوامل موثر بر اجرای سیاست‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

چکیده

در این تحقیق هفت عامل اصلی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های گردشگری شناسایی شده است. که عبارتند از: 1- تدوین هدف و سیاست‌های گردشگری 2- عوامل حقوقی و سیاسی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های گردشگری 3- عوامل مربوط به ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی مجریان 4- عوامل مربوط به تخصص و مهارت مجریان 5- عوامل مربوط به بازیگران سیاست‌های گردشگری 6- عوامل مربوط به نظام اداری و بوروکراسی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های گردشگری 7- عوامل مربوط به منابع و ابزارهای اثرگذار بر اجرای سیاست‌های گردشگری. همچنین مؤلفه‌های هر کدام از موارد فوق مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته، که در مدل ارائه شده است. این تحقیق از نظر هدف بنیادی محسوب می‌شود و از نظر روش جزء تحقیقات پیمایشی می‌باشد. جهت مشخص نمودن عوامل اثر گذار بر اجرای سیاست‌های گردشگری از 4 دور دلفی استفاده شده است. تعداد اعضای گروه دلفی 30 نفر می‌باشد. جهت سنجش اثرگذاری هر یک از متغیرها بر اجرای سیاست‌های گردشگری از آزمون تحلیل عاملی در نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که هفت عامل فوق و زیرمجموعه‌های آن بر اجرای سیاست‌های گردشگری اثر مثبتی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Implementation of Tourism Policies in Islamic Republic of Iran

 

الوانی، سید مهدی(1379).”موانعساختاریاجرایبرنامههایتوسعهدرایران”،مجلهمدیریتوتوسعه،7(4)

الوانی، سید مهدی(1388).”تصمیم گیری و تعیین خط‌‌‌مشی دولتی” تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

اعرابی؛ سیدمحمد؛ رزقیرستمی؛ علی‌رضا(1384). “ آسیبشناسیاجرایسیاست‌هایصنعتیکشور” ، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت.

تقی‌زاده انصاری، حسن(1383). “جهانگردی در ایران، سیاست‌ها، برنامه‌های عمرانی و توسعه با رویکرد به جاذبه‌های طبیعی گردشگری”. تهران: انتشارات اندیشه پویا.

حبیب‌پور، کرم؛ صفری، رضا(1388). “راهنمای جامع SPSS در تحقیقات پیمایشی(تحلیل داده‌های کمی)”، تهران، انتشارات متفکران.

رابینز، استیفن(1387). ”تئوری سازمان (ساختارراحی، کاربردها)“، (مترجمین: محمد الوانی، حسن دانایی فرد)، تهران: انتشارات صفار.

رحمانی، زین العابدین؛ راه‌چمنی، احمد؛ طیبی، سعید(1391). ”بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان امور مالیاتی استان گلستان” تهران، فصلنامه مدیرت توسعه و تحول، 9: 18-11

سعیدی؛ علی‌اصغر، بهشتی؛ سید محمد، رضوانی، رضا (1391). “موانعاساسیسیاست‌گذارگردشگریازنظرنخبگان، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری”، 1(2):33-56.

سینائی، وحید؛ زمانی، سمیه(1389). ”نقشمجالسقانونگذاریدرفرآیند سیاستگذاری؛بهسوییکالگوینظری“،تهران، فصلنامهراهبرد، 20(58):93-65

ضرغام بروجنی، حمید(1391). “برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی رویکردی هم‌پیوند و پایدار” تهران، انتشارات مهکامه.

قلی پور، رحمت‌اله؛ غلام پور آهنگر، ابراهیم (1389). “فرایند سیاست­گذاری عمومی در ایران” ، تهران، انتشارات مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.

قلی‌پور، رحمت‌اله؛ دانایی‌فرد، حسن؛ زارعی متین، حسن؛ جندقی، غلامرضا (1390). “ ارایهمدلیبرای »اجرایخط مشی‌هایصنعتی»مطالعهموردیدراستانقم”، مدیریت فرهنگ سازمانی، 9(2): 103-130.

کلانتری، خلیل (1388). “مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی (با برنامه LISREL–SIMPLIS) “ تهران، انتشارات فرهنگ صفا.

گزارش سالانه سازمان ایرانگردی و گردشگری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 78-77.

مایکل هال،کالین؛ جنکینز، جان ام (1382). “سیاست‌گذاریجهانگردی”،(ترجمهسید محمد اعرابی و داود ایزدی). تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

معاونتسرمایه‌گذاریوطرحها، دفترمناطقنمونهگردشگری(1389). “مجموعهدستورالعملها،قوانینومقررات مناطقنمونهگردشگری”، تهران، دفترمناطقنمونهگردشگری.

هاولت،مایکل؛رامش،ام(1380).“مطالعهسیاستعمومی” (مترجمان: عباسمنوریانوابراهیمگلشن)، تهران، مرکزآموزشمدیریتدولتی.

وکیلیان، حسن(1391). ”گونه‌شناسیقدرتسیاست‌گذاری قوایتقنینینظریه‌هاودیدگاهها" تهران، فصلنامهراهبرد، 21(63):93-65

Anderson, James. E, Cases in public policy - making, Holt, Rinehart and Winston, New York1982.

Andersson, T.D., and Getz, D. (2009). Tourism as amixed industry: differences between private, public and not-for-profit festivals. Tourism Management, 30(6): 847-856.

Buhalis, , Dimitrios (2003) “eTourism, Information technology for strategic tourism management”, Printce hall, UK

Dodds R.(2007). Sustainable Tourism and Policy Implementation: Lessons from the Case of Calviá, Spain, Current Issues in Tourism, 10(4): 296-322

Duncan T.Claire D.(2010). The Role of Interested Groups in England's Emerging Tourism Policy Network, Current Issues in Tourism, 4(2): 210-252

Hall.CM.(1994). Tourism in the Pacific Rim: Development Impacts and markets, Melbourne:Longman

Hanqin Zhang, Q, Chong, K, Jenkins, C.L (2002). “Tourism policy implementation in mainland China: an enterprise perspective” International Journal of Contemporary Hospitality Management, 14(1): 38 - 42

Hogwood, Brian, Gunn, Lewis, Why Prefect implementation is unattainable? Policy analysis for the real world, Oxford university press 1984

Jenni Makkula, li Shi (2004). "Value chain and the internet in companies Pursuing a different strategy case study of finish hotels" , Master’s Thesis , Lulea University of technology ,Swede,

KrutwayshoO., Rajabhat P., (2012). “Tourism policy implementationand society” Annals of Tourism Research, 37(3): 671-679

Laster James P. & Stewart Joseph (2000). Public Policy: an Evolutionary Approch, USA: Wadsworth

Liu, C. H., Tzeng, G. H., & Lee, M. H. (2012). Improving tourism policy implementation e The use of hybrid MCDM models. Tourism Management, 33(1): 413-426.

Pressman Jefferyn L.& Aaron Wildavsky(1984). Impementation, Berkely: University of California Pressf 

Richins, H., & Pearce, P. (2000). Influences on tourism development decision making: Coastal local government areas in Eastern Australia. Influences on tourism development decision making: Coastal local government areas in Eastern Australia. Journal of Sustainable Tourism, 8(3): 207-231.

Sabatiar, Paul, Mazmanian, Daniel, The Condition of effective, Implementation, Houghton Mifflin,sixth, 1996

Van Meter, Donald; Van Horn, Carl,(1975). "The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework", Administration& Socity,6(4): 445-488

Wang D. Ap, G. (2013). Factors affecting tourism policy implementation: A conceptual framework and a case study in China, Tourism Management, 36(3): 221-233

Yasarata, M., Altinay, L., Burns, P., Okumus, F. (2010). Politics and sustainabletourism development e can they co-exist? Voices from North Cyprus. TourismManagement, 31(3): 345-356