بخش بندی بازار طبیعت گردی داخلی بر مبنای انگیزه سفر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بدونشکریشههراستراتژیبازاریابیموفقدربخش‌بندیصحیحبازارموردنظرقراردارد،صنعتگردشگرینیزازاینقاعدهمستثنانیست. علیرغماینکهطبیعت‌گردیتبدیلبهیکیازگونه‌هایاصلیصنعتگردشگریشده،اما بسیاری از ویژگی‌هایاینبازارمهمدرکشورمانایرانهمچنان ناشناخته باقی مانده است. بادرنظرگرفتنفاصلهمیانبازارفعلیطبیعت‌گردیوتوانایی‌هایبالقوهآندرایران،بکارگیریراهبردهایصحیحبرایتوسعهطبیعت‌گردیمنوطبهشناختبیشترخصوصیاتبخش‌هایموجوددرآناست.هدف از انجام این تحقیق،ضمندرکانگیزهگردشگران،شناساییبخش‌هایموجوددرمقولهطبیعت‌گردیبود. دراینراستابااتخاذیکرویکرددومرحله‌ایبازارطبیعت‌گردیداخلیبرمبنایانگیزهبخش‌بندیوویژگی‌هایآنشناساییشدوپیشنهاداتکاربردیدرزمینهبازاریابیبهتفکیکخوشه‌هاارائهگردید. جامعه آماری تحقیق، طبیعت­گردان داخلی بازدیدکننده از منطقه الموت بودند. روش نمونه­گیری، نمونه­گیری در دسترس بود و در مجموع 246 پرسشنامه معتبر مورد تحلیل قرار گرفت. درمرحلهنخستوپسازانجامتحلیلخوشه‌ای بر مبنای انگیزه،سهخوشهاستخراجشد: خوشه­ها‌یطبیعت‌گردانواقعی،حرفه‌ای‌هاووقت‌گذران‌ها. درمرحلهبعد،برایبررسیگرایشافراددرخوشه‌هایمذکوربهابعادطبیعت‌مداریوانسان‌مداریازتحلیلممیزی (آنالیزتشخیصی) استفادهشد. درمجموعنتایجحاصلازتحلیلممیزینشاندادکهبااطمینان 95% عضویتافراددرخوشه‌هایمذکورتأثیریبرگرایشآنهابهابعادطبیعت‌مداریویاانسان‌مدارینداشته است.تمامی عملیات فوق الذ کر با استفاده از نرم­افزارهای لیزرل 72/8 و 19 SPSS تحت ویندوز انجام پذیرفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal Ecotourism Market Segmentation Based On Travel Motivation

 

ابطحی ، سیدحسین و صلواتی ،عادل (1385)،مدیریت دانش درسازمان،انتشارات پیوند نو،چاپ اول .

ابطحی، سیدحسن،(1386)، نگرشی آسیب شناسانه بر پروژه های مدیریت دانش در سازمان، مقاله برگزیده اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش ،بهمن1386.

اکبرپورشیرازی،محسن و کاظمی صفت، دره(1386)، مدیریت تطبیقی مدل های سنجش آمادگی سازمانی جهت پذیرش مدیریت دانش ، مقاله برگزیده اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش ،بهمن 1386.

انواری رستمی ، علی اصغر ،شهائی بهنام (1388). مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش مستندسازی دانش و تجربه، نشریه مدیرت فناوری اطلاعات، دوره 1،شماره2،صص18-3.

جلودار ممقانی، بهرام(1384).تعالی سازمانی EFQM، تهران : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

رفیغزاده،علاءالدین. عفتیداریانی،محمدعلی. رونق مریم (1389).مدیریت عملکرد، تهران، انتشارات فر منش.

رهنورد، فرجه اله (1387).عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان های بخش دولتی ایران، پژوهشنامه ی مدیریت، سال هشتم، شماره ی4(پیاپی 31)،ص 79.

زنجیر چی سید محمود ، ربانی مژده(1386). رویکردی به دانش آفرینی ،ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 175،سال 2006.

طالبی،کامبیز و محمدی ،حمیدرضا و رحیمی، مهدی (1386)، ارائه چارچوبی جهت پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط،مقاله برگزیده اولین کنفرانس مدیریت دانش ،بهمن 1386.

کاپلان ، رابرت، نورتون، دیوید(1386)، سازمان استراتژی محور : چگونه شرکت ها و سازمان های معروف جهان توانسته اند به کمک روش ارزیابی متوازن استراتژی های خود را پیاده کرده و به موفقیت بزرگ نائل شوند. ترجمه پرویز بختیاری ، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.

محمدی فاتح، اصغر. سبحانی محمدصادق، محمدی، داریوش(1387)، مدیریت دانش : رویکردی جامع ( استراتژی، فن آوری، رفتار و تولید)، تهران: پیام پویا.

نعمتی ،محمدعلی و جمشیدی ، لاله(1386)، بررسی رابطه و تاثیر فرایند تسهیم دانش و تجربه بر توسعه سرمایه اجتماعی در میان اعضای واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی ، مقاله برگزیده اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش ، بهمن1386.

Allameh S. M. Zare S. M. AndDavoodi S. M. R.)2011(. Examining The Impact Of KM Enablers On Knowledge Management Processes Procedia Computer Science 3 Pp: 1211–1223.

Bhatt, G. (2001). Knowledge Management In Organizations: Examining The Interaction Between Technologies, Techniques And People.Journal Of Knowledge Management, Vol.5No.1, Pp.68-75.

Bose, R., &Sugumaran, V. (2003).Application of Knowledge Management Technology in Customer Relationship Management.Knowledge and Process Management,10, 3 – 17.

Bouncken, R. B. (2005). Standardization And Individualization Strategies Of Hotel Brands: Matching Strategy To Quality Management Instruments And Marketing In Germany. Journal Of Hospitality & Leisure Marketing, 13(3/4), 29–51.

Chong ,S.C., Choi,Y.S.(2005). Critical Factor In The Successful Implementation Of Knowledge Management. Journal Of Knowledge Management Practice ,5(4),358-367.

Cooper, C. (2006). Knowledge Management And Tourism. Annals Of Tourism Research, 33(1), 47–64.

Danaeefard H. Selseleh M.)2010(.Measuring Knowledge Management Cycle: Evidence From Iran European Journal Of Scientific Research 41(2) 297-309.

Darroch.J(2003).Developing A Measure Of Knowledge Management Behaviors And Practices. Journal Of Knowledge Management 7(5),41-54.

Davenport, T. H. &Prusack, L., (1998).Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Boston, MA: Harvard Business School Press.

Davenport, T.,Grover ,V .(2001).Knowledge Management . Journal Of Management Information Systems.18(1).3-4.

Gamble, P., M. Chalder, and M. Stone( 2000).Customer Knowledge Management in the Travel Industry. Journal of Vacation Marketing 7(1):83–91.

Gold, A., Malhotra, A., and Segars, A. )2001(.Knowledge management: An organizational capabilities perspective.Journal of Management Information Systems. 18(1): 185-214.

Goldoni V.And Oliveira M.)2010(.Knowledge Management Metrics In Software Development Companies In Brazil Journal Of Knowledge Management 14(2) Pp: 301-313

Holt , D.T., Bartczak , S.E., Clark , S.W. , Trent, M.R.,( 2004 ) .The Development Of Instrument To Measure Readiness For Knowledge Management , Proceedings Of The 37

Jafari, M., Fathian, M., Jahani, A .(2008). Exploring  The Contextual Dimension Of Organization From Knowledge Management Perspective , The Journal Of Information And Knowledge Management Systems, Vol 38, No1,Pp33-71.

Kahle, E.(2002). Implications Of ‘‘New Economy’’ Traits For The Tourism Industry. In Knowledge Management In Hospitality And Tourism, R. Bouncken And P. Sungsoo, Eds., Pp. 5–23. New York: The Haworth Hospitality Press

Kotler, P., Bowen, J., &Makens, J. (1999). Marketing For Hospitality And Tourism (2nd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall International.

Lee,H. And Choi,B., (2003) .Knowledge Management Enabler , Process And Organizational Performance : An Integrative View And Empirical Examiniation , Management Information Journal , Vol. 20, No.1, Pp 179-228.

Lee,K.C, Lee,S& ,Kang I.V,(2005). Kmpi: Measuring Knowledge Management Performance. Information And Management ,42,469-482.

Liao C. Chuang S-H. And To P-L. (2010). How Knowledge Management Mediates The Relationship Between Environment And Organizational Structure Journal Of Business Research Article In Press Elsevier.

Liao S-H.And Wu C-C. (2009). The Relationship Among Knowledge Management Organizational Learning And Organizational Performance International Journal Of Business And Management :4(4) P: 64-76.

Mangier-Watanabe , Re My And Senoo, Dai,(2008).Organizational Characteristics As Prescriptive  Factor Of Knowledge Management Initiative “ ,Jornal Of Knowledge Management ,Vol.12.No1,Pp.21-36.

Massa S.AndTsesta S. (2009). A Knowledge Management Approach To Organizational Competitive Advantage: Evidence From The Food Sector European Management Journal 27 Pp: 129-141. 49.

Mills, A., And Smith, T. (2011). Knowledge Management And Organizational Performance: A Decomposed View. Journal Of Knowledge Management. 15(1): 156-171

Moffett, S., McAdam, R. and Parkinson, S. (2003). An Empirical Analysis of Knowledge Management Applications, Journal of Knowledge Management, Vol. 23 No. 3, pp. 6-26.

Newman, B. And Conard,D.(1999). The Knowledge Management Forum.Available At Www.Km-Forum.Org.

Nonaka , I., Takeuchi , H.(1995) .The Knowledge – Creating Company , Oxford University Press , Oxford,.

Siemieniuch ,C.E , Sinclair , M.A ., (2004).A Framework For Organizational Readiness For Knowledge Management, Available At: Http://Www.Emeraldinsight.Com/01443577.Htm.

Steyn, P.Gm.(2004). Harnessing The Power Of Knowledge In Higher Education .Education ,124(4).615-628.

Syed-I khs an.  S. O. S.  Rowl and,  F.  ( 2004) . Knowl e dge  management in apublic organization : a study on the relationship between organizational el ements and the performance of knowledge t r ans f e r .  J our nal  :  J our nal  of  Knowl e dge  Manage me nt  .  Vol .  8,  No.  2, PP: 95-11.

Taylor W. A.  & Wright G. H.(2004).Organizational Readiness For Successful Knowledge Sharing: Challenges For Public Sector Managers,2004, Information Resources Management Journal, 17(2), 22-37, Apr-June 2004, IDEA GROUP PUBLISHING.

Tiwana ,a.(2000).the knowledge management  toolkit: practical techniques for building a knowledge management system. 1st ed ., prentice – hall ptr. Upper saddle river, nj.

Torabi Pour A.,Rekab-Eslamizadeh S.(2011). Self-Assessment Based On EFQM Excellence Model In Ahvaz Selected Hospitals, Health Information Management , 8(2 (18)):1-9. (In Persian).

Wilson, L. and Asay, D. (1999).Putting quality in Knowledge Management, Quality Progress, Vol. 32, No.1, pp. 25-31.

Yang, J.-T., & Wan, C.-S. (2004). Advancing Organizational Effectiveness And Knowledge Management Implementation. Tourism Management, 25, 593–601.