تاثیر منابع اطلاعاتی بر تصویر ذهنی از مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان خرم آباد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

محققان بر این باورند که منابع اطلاعاتی بر شکل گیری تصویر ذهنی از مقصد گردشگری موثرند. بر این اساس، این تحقیق تلاش دارد به بررسی تأثیر منابع اطلاعاتی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری و در نتیجه، قصد سفر بپردازد. داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم­افزارهای SPSS 22و AMOS 18 فرضیه‌ها مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه گردشگران داخلی است که در بازه زمانی انجام پژوهش از جاذبه‌های گردشگری شهرستان خرم آباد دیدن کرده اند. به منظور جمع­آوری داده‌ها با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، از 221 گردشگر نمونه­گیری به عمل آمد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید گردید. بر اساس تحلیل ساختاری مشخص شد که منابع اطلاعاتی گردشگران تأثیر زیادی بر تصویر ذهنی شناختی و عاطفی گردشگران دارد. به علاوه، تصویر ذهنی شناختی بر تصویر ذهنی عاطفی موثر بود. افزون بر این، تصویر ذهنی شناختی و عاطفی بر تصویر ذهنی کلی از مقصد تأثیری معنی­دار داشتند. سرانجام، تصویر ذهنی کلی نیز بر قصد سفر گردشگران موثر بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effect of Information Resources on Tourism Destination Image The Case Study: Khorramabad Province

نویسندگان [English]

  • Zeinab Tolabi 1
  • Simin Nasrolahi Vosta Nasrolahi Vosta 2
1 Assistant Professor, Faculty of Social Science, Ilam University, Ilam,IRAN
2 M.Sc. Student in Business Management, Faculty of Social Science, University of Ilam, Ilam,IRAN
چکیده [English]

Researchers believe that information resources have a significant influence on tourism destination image. Accordingly, this research attempts to investigate the influence of information resources on destination image and as a result, travel intention. Data was collected through a questionnaire and was analyzed by structural equation modeling using SPSS 22 and AMOS 18. The statistical population includes all the internal tourists who visited Khorramabad Province during the period of research. A sample of 221 tourists was selected by convenience sampling approach. Reliability was confirmed by Cronbach's Alpha. According to structural analysis, it is determined that information resources of tourists have a significant influence on their cognitive-emotional image. Further, the cognitive image was effective on emotional image. In addition, cognitive-emotional image has significant influence on overall image. Finally, overall image had significant effect on travel intention of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Tourist
  • Information Source
  • Destination Image
  • travel intention
  • structural equation modeling
امرالهی، ناهید. و نظری، اعظم. (1394)، اثرات تصور ذهنی گردشگران شهر اصفهان برتوسعه گردشگری پایدار آن، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 10، شماره 31، صفحات. 103-131.
تاج زاده نمین، ابوالفضل. و قضاریان، گریگور. (1389)، فرایندوعواملمؤثردرشکل گیریانگارهمقصدگردشگری، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 13، صفحات. 139-167.
Baloglu, S. & Mc Cleary, K. W. (1999). A model of destination image formation, Annals of Tourism Research, 26 (1), 868-897.
Beerli, A. & Martín, J. D. (2004). Factors influencing destination image, Annals of Tourism Research, 31 (3), 657-681.
Bronner, F. & de Hoog, R. (2013), Economizing on vacations: the role of information searching, Tourism Review, 7 (1), 28-41.
Choi, J. G., Tkachenko, T. & Sil, S. (2011), On the destination image of Korea by Russian tourists, Tourism Management, 32, 193-194.
Ferns, B. H. & Walls, A. (2012). Enduring travel involvement, destination brand equity, and travelers’ visit intentions: a structural model analysis, Journal of Destination Marketing & Management, 1, 27-35.
Frıas, D. M., Rodrıguez, M. A., & Castaneda, J. A. (2008), Internet vs. travel agencies on pre-visit destination image formation: An information processing view, Tourism Management, 29, 163-179.
Gartner, W. (2009). Tourism image: attribute measurement of state tourism products using multidimensional scaling techniques. Journal of Travel Research, 28 (2),16-20.
Govers, R., Go, F. M., & Kumar, K. (2007). Promoting tourism destination image. Journal of Travel Research, 46, 15-23.
Kerstetter, D. & Cho, M. H. (2004). Prior knowledge, credibility and information search. Analysis of Tourism Search, 31(4), 961-985.
Kima, S.B., Kima, D. Y. & Wise, K. (2014), The effect of searching and surfing on recognition of destination images on Facebook pages, Computers in Human Behavior, 30, 813-823.
Tessitore, T., Pandelaere, M., Van Kerckhove, A. (2014), The Amazing Race to India: Prominence in reality television affects destination image and travel intentions, Tourism Management, 42, 3-12.