چالش‌ها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد‌مطالعه: مناطق روستایی شاهرود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری کشاورزی در سال‌های اخیر به طور روز افزونی مورد توجه قرار گرفته است و کشورهای مختلف به منظور ترویج و ارتقای آن تلاش زیادی انجام داده اند. صاحب‌نظران بر این باورند که گردشگری کشاورزی می‌تواند به‌عنوان راهبردی جدید نقش مهم و سازنده‌ای در توسعه پایدار کشاورزی و روستایی ایفا نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر با یک مطالعه کیفی با روش نمونه‌گیری هدفمند چالش‌ها و مسائل پیش روی توسعه گردشگری کشاورزی را در مناطق روستایی شاهرود مورد واکاوی قرار داده است. گردآوری اطلاعات نیز از طریق برگزاری جلسه گروه اسمی اصلاح‌شده و مصاحبه، با سه گروه ذی‌نفع کلیدی (کشاورزان، گردشگران و مدیران) در تابستان 1394 به‌دست‌آمده است. سؤال محوری مطرح‌شده در جلسه عبارت بود از: چالش‌ها و مسائل توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی شاهرود کدم‌اند؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد ذی‌نفعان چالش‌ها و مسائل فراروی توسعه گردشگری کشاورزی در شهرستان را در شش گروه فاصله از مراکز عمده جمعیتی، سیاست‌های جامع ملی و منطقه‌ای، آگاهی و آموزشی، بازاریابی محصولات، آداب و رسوم و قوانین موجود طبقه‌بندی نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and Debates of Agritourism Development A Case Study of Shahrud Rural Area

نویسنده [English]

  • Mohammad Najjarzadeh 2
2 Assistant Professor, Tourism Faculty, Semnan University
چکیده [English]

Agritourism has become increasingly important in recent years and different
countries have put a lot of efforts to promote it. Experts believe that agritourism
can play an important and constructive role in sustainable agricultural and
rural development as a new strategy. Accordingly, the present study analyzes the
challenges and issues facing agritourism development in the rural areas of
Shahrud city using a qualitative research design and purposive sampling. Data
were collected via holding interviews and meetings with three groups of
stakeholders (farmers, tourists and managers) based on the modified Nominal
Group Technique (NGT) in the summer of 2015. The central question raised at
the meeting was: What are the challenges and issues of agritourism development
in the rural areas of Shahrud city? According to the results, the stakeholders
categorized the challenges and issues facing agritourism development in
Shahrud into six groups: distance from major population resources,
comprehensive national and regional policies, awareness and training,
marketing, customs, and laws

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agritourism
  • Stakeholders
  • rural areas
  • Shahrud
  • Iran

ضیایی محمود، امین بیدختی علیاکبر، قربانی فاطمه. ارزیابی ظرفیت جامعه محلی
1391 . برای توسعه پایدار گردشگری، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره. 24
کریمی سعید کارآفرینی گردشگری کشاورزی، راهبردی نوین برای توسعه
روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزیشماره 1393 ،4
ورمزیاری حجت، اسدی علی، کلانتری خلیل، رضوانی محمدرضا. برآورد میزان
تمایل به پرداخت شهروندان برای خدمات گردشگری کشاورزی مطالعه موردی: شهر
1393 ، قزوین، فصلنامه پژوهشهای روستایی، شماره 18
بدری سید علی، رضوانی محمدرضا، حیدری زهرا. مشارکت اجتماع محلی در
برنامهریزی گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی
شهرستان تنکابن) ، فصلنامه برنامهریزی و توسعه گردشگری، شماره 4،1392
مطیعی لنگرودی سید حسن، حیدری زهرا. تبیین قابلیتهای گردشگری کشاورزی بر
اساس دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: دهستان بلده شهرستان تنکابن)، فصلنامه
1392 ، برنامهریزی و توسعه گردشگری، شماره 3
ورمزیاری حجت. طراحی الگوی گردشگری پایدار کشاورزی در ایران، رساله
دکتری، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران. 1392
ترابی ذبیحالله، حسنی جلیلیان پرستو، ملکان احمد، راهکارهای توسعه گردشگری
کشاورزی مناطق روستایی شهرستان شاهرود، اولین همایش توسعه گردشگری شهرستان
شاهرود. 1394
Barbieri, Carla, and Patience M Mshenga. "The Role of the Firm and Owner
Characteristics on the Performance of Agritourism Farms." Sociologia ruralis
48, no. 2 (2008): 166-83.
Barbieri, Carla. "Assessing the Sustainability of Agritourism in the Us: A
Comparison between Agritourism and Other Farm Entrepreneurial Ventures."
Journal of sustainable tourism 21, no. 2 (2013): 252-70.
Bowen, Richard L, Linda J Cox, and Morton Fox. "The Interface between
Tourism and Agriculture." Journal of Tourism Studies 2, no. 2 (1991): 43-54.
Busby, Graham, and Samantha Rendle. "The Transition from Tourism on
Farms to Farm Tourism." Tourism Management 21, no. 6 (2000): 635-42.
Byrd, Erick T. "Stakeholders in sustainable tourism development and their
roles: applying stakeholder theory to sustainable tourism development."Tourism
Review 62, no. 2 (2007): 6-13.
82 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شماره 36 ، زمستان 1395
Carlsen, Jack, Donald Getz, and Jane Ali-Knight. "The Environmental
Attitudes and Practices of Family Businesses in the Rural Tourism and
Hospitality Sectors." Journal of sustainable tourism 9, no. 4 (2001): 281-97.
Choo, Hyungsuk, and Tazim Jamal. "Tourism on Organic Farms in South
Korea: A New Form of Ecotourism≟." Journal of sustainable tourism 17, no. 4
(2009): 431-54.
Christou, Prokopis. "Achieving Guest Satisfaction through the Agritourism
Experience: The Case of Cyprus." Nottingham Trent University, 2010.
Clemens, R. "Keeping Farmers on the Land: Agritourism in the European
Union." Iowa Ag Review 10, no. 3 (2004): 8-9.
Farsari, Ioanna, Richard W Butler, and Edith Szivas. "Complexity in Tourism
Policies: A Cognitive Mapping Approach." Annals of Tourism Research 38, no.
3 (2011): 1110-34.
Fisher, Darrell G. "The Potential for Rural Heritage Tourism in the Clarence
Valley of Northern New South Wales." Australian Geographer 37, no. 3 (2006):
411-24.
Flanigan, Sharon, Kirsty Blackstock, and Colin Hunter. "Agritourism from
the Perspective of Providers and Visitors: A typology-Based Study." Tourism
Management 40, no. 0 (2014): 394-405.
Ghasemi, Moslem, and Amran Hamzah. "An Investigation of the
Appropriateness of Tourism Development Paradigms in Rural Areas from Main
Tourism Stakeholders’ Point of View." Procedia - Social and Behavioral
Sciences 144, no. 0 (2014): 15-24.
Gil Arroyo, Claudia, Carla Barbieri, and Samantha Rozier Rich. "Defining
Agritourism: A Comparative Study of Stakeholders' Perceptions in Missouri and
North Carolina." Tourism Management 37, no. 0 (2013): 39-47.
Hara, Tadayuki, and Sandra Naipaul. "Agritourism as a Catalyst for
Improving the Quality of the Life in Rural Regions: A Study from a Developed
Country." Journal of quality assurance in hospitality & tourism 9, no. 1 (2008):
1-33.
Ilbery, Brian, Ian Bowler, Gordon Clark, Alastair Crockett, and Alastair
Shaw. "Farm-Based Tourism as an Alternative Farm Enterprise: A Case Study
from the Northern Pennines, England." Regional Studies 32, no. 4 (1998): 355.
Jaafar, Mastura, S. Mostafa Rasoolimanesh, and Ku' Azam Tuan Lonik.
"Tourism Growth and Entrepreneurship: Empirical Analysis of Development of
Rural Highlands." Tourism Management Perspectives 14, no. 0 (2015): 17-24.
Jęczmyk, Anna, Jarosław Uglis, Sylwia Graja-Zwolińska, Magdalena
Maćkowiak, Aleksandra Spychała, and Jan Sikora. "Research Note: Economic
Benefits of Agritourism Development in Poland: An Empirical Study." Tourism
Economics (2015.(
Jolly, D. "What Is Agri-Tourism." Fact Sheets for Managing Agri and
Nature-Tourism Operations, UC Small Farm Program, Oregon Department of
Agriculture (2004.(
Kuo, Nae-Wen, and Yu-Ting Chiu. "The Assessment of Agritourism Policy
Based on Sea Combination with Hia." Land Use Policy 23, no. 4 (2006): 560-70.
LaPan, Chantell, and Carla Barbieri. "The Role of Agritourism in Heritage
Preservation." Current Issues in Tourism 17, no. 8 (2014): 666-73.
Lobo, R., G. Goldman, D. Jolly, B. Wallace, W. Schrader, and S. Parker.
"Agritourism benefits agriculture in San Diego county." California
چالشها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد مطالعه: مناطق روستایی شاهرود 83
Agriculture53, no. 6 (1999): 20-24.
McGehee, Nancy Gard. "An Agritourism Systems Model: A Weberian
Perspective." Journal of sustainable tourism 15, no. 2 (2007): 111-24.
Michael, P. "Developing Agrotourism in Cyprus." Paper presented at the
Seminar on new forms of demand and new products, Nicosia (Cyprus), 8-9 May
1991., 1991.
Nickerson, Norma Polovitz, Rita J Black, and Stephen F McCool.
"Agritourism: Motivations Behind Farm/Ranch Business Diversification."
Journal of Travel Research 40, no. 1 (2001): 19-26.
Ollenburg, Claudia, and Ralf Buckley. "Stated Economic and Social
Motivations of Farm Tourism Operators." Journal of Travel Research 45, no. 4
(2007): 444-52.
Pacucci, C. "Dossier. The Development of Rural Areas. A Jurisprudent
Outline for Agricultural Tourism." Estimo e Territorio 68, no. 2 (2005): 47-59.
Richins, Harold. "Influences on Tourism Development Decision Making:
Coastal Local Government Areas in Eastern Australia." Journal of Sustainable
Tourism 8, no. 3 (2000): 207-31.
Rogerson, Christian M, and Jayne M Rogerson. "Agritourism and Local
Economic Development in South Africa." Bulletin of Geography. Socioeconomic
Series 26, no. 26 (2014): 93-106.
Rogerson, Christian M. "Tourism–Agriculture Linkages in Rural South
Africa: Evidence from the Accommodation Sector." Journal of Sustainable
Tourism 20, no. 3 (2012): 477-95.
Saxena, Gunjan, Gordon Clark, Tove Oliver, and Brian Ilbery.
"Conceptualizing Integrated Rural Tourism." Tourism Geographies 9, no. 4
(2007): 347-70.
Sharpley, Richard. "Flagship Attractions and Sustainable Rural Tourism
Development: The Case of the Alnwick Garden, England." Journal of
sustainable tourism 15, no. 2 (2007): 125-43.
Shen, Fujun, and Stuart P Cottrell. "A Sustainable Tourism Framework for
Monitoring Residents' Satisfaction with Agritourism in Chongdugou Village,
China." International Journal of Tourism Policy 1, no. 4 (2008): 368-75.
Shen, Fujun, Stuart P Cottrell, Kenneth FD Hughey, and Keith Morrison.
"Agritourism Sustainability in Rural Mountain Areas of China: A Community
Perspective." International Journal of Business and Globalisation 3, no. 2
(2009): 123-45.
Southern Maryland Resource Conservation and Development Board, Inc.
(SMRCDB), Taking the First Step: Farm and Ranch Alternative Enterprise and
Agritourism Resource Evaluation Guide with Technical and Financial
Assistance from the United States Department of Agriculture, Natural Resources
Conservation Service (NRCS), Resource Economics and Social Sciences
Division. 2004,
Stanley, J, and L Stanley. "Agri-Entertainment or Agri-Tourism." Food
tourism: a practical marketing guide (2015): 110-37.
Sznajder, Michał, Lucyna Przezbórska, and Frank Scrimgeour. Agritourism:
Cabi, 2009.
Tew, Christine, and Carla Barbieri. "The Perceived Benefits of Agritourism:
The Provider’s Perspective." Tourism Management 33, no. 1 (2012): 215-24.
Valdivia, Corinne, and Carla Barbieri. "Agritourism as a Sustainable
84 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شماره 36 ، زمستان 1395
Adaptation Strategy to Climate Change in the Andean Altiplano." Tourism
Management Perspectives 11, no. 0 (2014): 18-25.
Veeck, Gregory, Deborah Che, and Ann Veeck. "America's Changing
Farmscape: A Study of Agricultural Tourism in Michigan*." The Professional
Geographer 58, no. 3 (2006): 235-48.
Yagüe Perales, Rosa María. "Rural Tourism in Spain." Annals of tourism
Research 29, no. 4 (2002): 1101-10.
Yang, Li. "Impacts and Challenges in Agritourism Development in Yunnan,
China." Tourism Planning & Development 9, no. 4 (2012): 369-81.
Yüksel, Atila, Fisun Yüksel, and Osman Culha. "Ministers’ Statements: A
Policy Implementation Instrument for Sustainable Tourism?" Journal of
Sustainable Tourism 20, no. 4 (2012): 513-32