بررسی تاثیر گردشگری بر مثلث فقر، نابرابری و رشد اقتصادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مازندران

چکیده


با توجه به اینکه همزمان با تکامل مباحث مرتبط به رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی،
توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبههای رفاه اقتصادی معطوف شده است، در تحقیق حاضر
تلاش گردیده تا با استفاده از نظریات اقتصادی و طراحی یک مدل اقتصادسنجی، فرآیند علت و
معلولی که ارتباطدهنده گردشگری، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری در ایران میباشد، مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به عبارت دیگر این مطالعه با وارد نمودن گردشگری به مثلث
فقر، رشد و نابرابری به دنبال پاسخ به این سؤال میباشد که "توسعه گردشگری چه تأثیری بر رشد
اقتصادی و نابرابری داشته و نیز از این طریق چگونه فقر را تحت تأثیر قرار میدهد؟" بدین منظور
1 و با استفاده از آزمون تئوریهای موجود در (GMM) با بهکارگیری روش گشتاورهای تعمیمیافته
این زمینه، رابطه موجود بین متغیرهای فوق در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1391 مورد آزمون
کمی قرار گرفته است. نتایج تجربی به دست آمده حاکی از این است که گردشگری
سرانه میشود. GDP چشماندازهای رشد اقتصادی در ایران را بهبود میبخشد و موجب افزایش
معکوس کوزنتس در ایران تأیید گردید و بر اساس نتایج به دست آمده میتوان U همچنین رابطه
گفت که توسعه گردشگری در ایران باعث کاهش نابرابری میشود. از سوی دیگر بررسی تأثیرات
مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر فقر نشان میدهد که توسعه گردشگری در ایران میتواند باعث
کاهش فقر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Tourism on the Triangle of Poverty, Inequality and Economic Growth

چکیده [English]

Along with the evolution of the relationship between tourism and economic
growth, other aspects of economic welfare have been more attractive rather than
economic growth. In this study, we will test the causal relationship among
tourism, economic growth, poverty and inequality in Iran by adding tourism to
Triangle of Poverty, Economic Growth and Inequality to answer this question:
"Is tourism development as an important factor of mentioned triangle to achieve
a lower level of poverty?”.We test this relationship by applying the Generalized
Method of Moment techniques and by testing alternative existing theories in the
period of 1350 until 1391. Our empirical findings show that tourism has a
positive effect on Iran’s economic growth and also reduces inequality and
poverty in this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Economic Growth
  • Poverty
  • inequality
  • Generalized Method of Moments
حسنوند، سمیه و خداپناه، مسعود ( 1393 ). "تأثیر گردشگری بر رشد اقتصادی کشورهای
، درحال توسعه: دو رویکرد پانل ایستا و پانل پویا". سیاستهای راهبردی و کلان، شماره 6
. 47-102
حقیقت، علی، خرسندیان، عبدالخالق و عربی، حامد، ( 1391 ). بررسی رابطه علیت میان
فصلنامه ،MENA رشداقتصادی و توسعه گردشگریکشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
.72- سیاستهای راهبردی و کلان، سال یکم، شماره دوم، 108
دایی کریم زاده، سعید و شاکرمی، محبوبه السادات. ( 1389 ). " بررسی اثر گردشگری بر
1990 ". همایش - طی دوره زمانی 2005 D- نابرابری درآمدی مطالعه موردی کشورهای گروه 8
منطقه ای صنعت توریسم.
زندی، ابتهال. ( 1389 ). " تأثیر اشتغال بر کاهش فقر در دو بخش خدمات گردشگری و
بیمارستانی". پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه
طباطبایی، تهران.
سیدشکری، خشایار و ابراهیمیان،زینب ( 1391 ). مقایسه اثر گردشگری بر رشد اقتصادی در
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
شکوری، علی . بهرامی، شقایق. ( 1393 ). " مطالعه تأثیر گردشگری روستایی بر کاهش فقر
از منظر معیشت پایدار: مورد روستاهای قلعه نو و کلین شهرستان ری". توسعه روستایی، دوره
. ششم، شماره 1
صادقی جقه، سعید. ( 1385 ). " بررسی رابطه میان گسترش پدیده گردشگری و کاهش فقر
. " (مطالعه مقایسهای در شهرهای هریس و کلیبر آذربایجان شرقی در سالهای 1379 تا 1384
پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
طیبی، سیدکمیل، بابکی، رواله و جباری، امیر ( 1386 ). بررسی رابطه توسعه گردشگری و
8. 3- 1338 )،پ ژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ، شماره 26،110 - رشد اقتصادی در ایران( 83
طیبی، سید کمیل. جباری، امیر و بابکی، روح اله. ( 1387 ). " بررسی رابطه علی بین
.63-84 ، گردشگری و رشد اقتصادی ". دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 24
مصطفوی، سید مهدی. هوشمند، محمود و محقق، اکرم. ( 1392 ). " بررسی اثرات نابرابری
بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه". اولین همایش ملی گردشگری و
طبیعتگردی ایران زمین.
هوشمند، محمود. مصطفوی، سید مهدی. احمدی شادمهری، محمد طاهر و محقق، اکرم.
158 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شماره 36 ، زمستان 1395
1392 ). " بررسی تأثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه". مجله )
.11-28 : برنامهریزی و توسعه گردشگری، سال دوم، شماره 1
یاوری، کاظم، رضاقلیزاده، مهدیه و آقایی، مجید و مصطفوی، محمدحسن ( 1389 ). تأثیر
مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ، مجله, تحقیقات
.219-242 ، اقتصادی، شماره 91
Alesina, A. and R. Perotti, 1996, Income Distribution, Political Instability
and Investment, European Economic Review 40(6), pp.1203–28.
Arellano, M., Bond, S., 1991, some tests of specification for panel data:
Monte Carlo evidence and an application to employment equations, Review of
Economic Studies 58, 277–297.
Ashley, C. Goodwin, H and Roe, D. (2001). “Pro-Poor Tourism Strategies,
Expanding Opportunities for the poor”. Pro-poor Tourism Briefing, Working
Paper, No 1.
Balaguer. J and Cantavella-Jorda. M, (2002), "Tourism as a long-run
economic growth factor: The Spanish case", Applied Economics 34, pp. 877–
884.
Barro, R., 2000, Inequality and Growth in a Panel of Countries, Journal of
Economic Growth, 5–32.
Blake, Adam. Arbache, J. Thea Sinclair, M and Vladimir Kuhl Teles.
(2008). “Tourism and Poverty Relief”. Sao Paulo School of Economics
Bourguignon, F., 1996, Comment on Inequality, Poverty and Growth: Where
do we Stand, by A. Fishlow, Annual World Bank Conference on Development
Economics 1995, The World Bank, pp.46–9.
Brida. Juan Gabriel, Edgar. J. Sanchez Carrera and W.Adrian Risso, (2008),
“Tourism’s Impact on Long-Run Mexican Economic Growth", Economic
Bulletin, Vol. 3, No.21 pp. 1-8.
Bright, Adiyia. (2014). “Spatial analysis of Tourism Income distribution in
The accommodation Sector in Western Uganda”. Tourism and Hospitality
Research.
Carrascal Incera, A. (2015). “Income distribution and inbound tourism
consumption in Galicia: multiplier decomposition analysis”. University of
Santiago de Compostela.
Croes, R and Vanegas, M. (2008). “ Cointegration and Causality between
Tourism and Poverty Reduction”. Journal of Travel Research, Vol 47: 94-103.
Demirguc-Kunt, Asli and Levine, Ross. (2007). “Finance, Financial Sector
Policies, And Long-Run Growth”. Commission on Growth and Development,
Working Paper, NO 11.
Dollar, D and Kraay, A. (2002). “ Growth is good for the poor”. World Bank
Research Working Paper 2587, Washington DC.
Dritsakis, Nikolas, (2004), “Tourism as a Long-run Economic Growth
Factor: An Empirical Investigation for Greece” Tourism Economics, 10 (3),
(September 2004):305-316.
Fayissa, B, Nsiah, C & Tadasse, B (2007). The impact of tourism on
economic growth and development in Africa, Middle Tennessee State

University, Department of Economics and Finance, Working Papers, 1- 16.
Fayissa, B, Nsiah, C & Tadasse, B. (2009). Tourism and Economic Growth
in Latin American Countries(LAC), Further Empirical Evidence, Tourism
Economics, 807-818.
Ferreira, F.H.G, 1999, Inequality and Economic Performance: a Brief
Overview to Themes of Growth and Distribution, June,
http://www.worldbank.org/poverty/inequal/index.htm.
Gartner, C, M. (2008). “Tourism, Development and Poverty Reduction: A
case Study Nkhata Bay, Malawi”. Master Dissertation, Waterlo University,
Canada.
Gatti, Petra. (2013). “Tourism, Welfare and Income Distribution: The case of
Croatia”. Original Scientific Paper. 61(1), 53-71.
J. Eugenio-Martin, N. Morales, R. Scarpa, (2004), "Tourism and economic
growth in Latin American Countries: A panel data approach", Milan, Italy,
Fondazione Eni Enrico Mattei Nota di Lavoro, No. 26.
Jalilian Hossein and Kirkpatrick Colin. (2005). “Does Financial Development
Contribute to Poverty Reduction?”. Journal of Development Studies, Vol. 41,
May 2005, PP 636-656
Kraay, Aart (2003), When is Growth Pro-poor: Evidence form a panel of
countries, World Bank mimeo
Kreishan, M (2010). Tourism and Economic Growth, Jordan Social
Sciences, 229-234.
Kuznets, S, (1955), Modern Economic Growth (New Haven, CT: Yale
University Press).
Lee, C-C, Chien. (2008). “Structural breaks, tourism development, and
economic growth: Evidence from Taiwan”. Mathematics and Computers in
Simulation 77, 358–368.
Lewis, W.A., 1954, Economic Development with Unlimited Supply of
Labor, Manchester School of Economics and Social Studies 22, 139–81.
Lewis, W.A., 1983, Development and Distribution, in M. Gersovitz, (ed.)
Selected Economic Writings of W Arthur Lewis, New York: New York
University Press, pp.443–59.
Luvanga, N and Shitundu, J. (2003). “The role of Tourism in Poverty
Alleviation in Tanzania”. Research Report, No. 03.4.
Marin. D, (1992), " Is The Export-Led Hypothesis Valid for Industrializae
Countries?", Review of Economics and Statistics, 74:678-688
Mason, P. (2003). “Tourism, Impact, Planning and Management”. Oxford:
Oxford University Press.
Naschold, F. (2002). “Why Inequality Matters for Poverty Inequality”,
briefing paper No 2. (2 of 3). Overseas Development Institute, Mokoro and
Oxford Policy Management, DFID, UK.
Oh. Chi-Ok, (2005), "The contribution of tourism development to economic
growth in the Korean economy", Tourism Management 26, pp. 39–44.
Rahbari, Mehdi, (2005), "Tourism & Sustainable Development, Symposium
on the Role of Tourism in Development of Mazandaran Province", Resanesh
Publications, Tehran, Iran
Ridderstaat , J, Croese, R & Nijkam, p (2013). Modelling Tourism
Development and Long-run Economic Growth in Aruba, Tinbergen Institute
Discussion, 145-167.
160
Roy, H. (2002). “The Role of Tourism to Poverty Alleviation”. Electronic
copy available at: http://ssrn.com/abstract=1599971.
Solow, R, (1956), "A Contribution to the Theory of Economic Growth,"
Quarterly Journal of Economics, 70:65-94.
Suraj, Pant and Parker, Jeffrey. (2011). "The Impact of Tourism on Income
Inequality". The UCLA Undergraduate Journal of Economic: 39(4):47-99.
UNU-WIDER. (2008). “The Poverty-Growth-Inequality Triangle in China”.
World Institute for Development Economic Research of the United Nations
University, United Nations, New York.
Vanegas, Manuel. (2014). “The Triangle of Poverty, Economic Growth and
Inequality in Central America: Does Tourism Matter?”. Worldwide Hospitality
and Tourism Themes, Vol. 6, No. 3: 277-292.
Wearing, S. (2008). “ Pro-Poor Tourism: Who Benefits?”. Perspectives on
Tourism and Poverty Reduction, Publication in Reviewsm. Annals of Tourism
Research, 35: 33-51.
World Bank, 2013, World Development Indicators Database
World Tourism Organization
Zaman, K. Ikram, W and Ahmad, M. (2009). “Growth-Inequality-Poverty
(GIP) Hypothesis in Rural Pakistan (1964-2006): an Investigation Using Bounds
Test”. Internayional Journal of Rural Management, 5(2): 217-230