بررسی مزیت ها و محدودیت های توسعه کانون های گردشگری با استفاده از تحلیلی SWOT :

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه رونق دهی کانون های گردشگری جهت فراخوانی محتوی توسعه به مناطق مستعد، در کشورهای جهان سوم مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ایران به دلیل تعدد و پراکنش جاذبه های گردشگری استفاده از این راهبرد در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است. برای بهره مندی از ابعاد مثبت صنعت گردشگری، تحلیل شرایط موجود جامعه میزبان الزامی است. در این مقاله با استفاده از تحلیلی SWOT، مزیت ها و محدودیت های توسعه کانون های گردشگری در مناطق میزبان شهرستان شهرکرد مشخص و سپس با طیف لیکرت، وزن هر کدام از ارکان چهارگانه SWOT سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد میزان محدودیت ها (شامل نقاط ضعف و تهدید) با امتیاز 69/57 در سطح بالاتری نسبت به میزان مزیت ها (شامل فرصت ها و نقاط قوت) با امتیاز 31/55 می باشد. اگرچه مولفه بوجود آمدن مراکز گردشگرپذیر در نقاط دیگر به عنوان مهمترین مولفه تهدید توسعه کانون های گردشگری مشخص شد اما به دلیل نامناسب بودن زیرساخت های گردشگری در مناطق میزبان مورد مطالعه، همین مولفه موجب تخفیف آسیب پذیری و تخریب طبیعت بکر و چشم اندازهای زیبا به عنوان مهمترین مولفه قوت توسعه کانون های گردشگری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of advantages and restrictions of developing tourism destination by SOWT analysis: case study of tourism destination

نویسندگان [English]

  • mehdi rast ghalam
  • bijhan khalil ghadam
  • rasoul heydari
چکیده [English]

Today in third world's countries, tourism destination developing is the strategy to develop the suitable area. Existing and good distribution of tourism attractions makes this strategy is important, in iran. Analysis of condition host area for achieving positive tourism impacts is necessary. In this paper, the advantages and restrictions of developing of tourism destinations is distinguished by SWOT analysis. all of element's SOWT is evaluated by Likert rang. Results show that the score of restriction is 55.69 (include weakness and threat) and the score of advantage is 55.31(include opportunity and strength). therefore restrictions is over the advantages. Although the emerging of other tourism destinations is more important threat, but it causes to decrease vulnerability of the virgin nature and beautiful landscape as more important of developing tourism destination strength. because the tourism infrastructure is not available..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism destination. SOWT analysis. Shahrekord distination