گردشگری و توسعه پایدار: ضرورت جاری سازی حفاظت محیطی در سیاست های توسعه گردشگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رشد سریع صنعت گردشگری در نیم قرن اخیر فشار روزافزون بر محیط زیست را در پی داشته است. یافته های تحقیقی حاکی از آنست که اولویت دادن به منافع اقتصادی ناشی از توسعه عنان گسیخته صنعت گردشگری موجب خدشه دار شدن اصول توسعه پایدار در جوامع مختلف شده و محیط زیست را با خطرات روزافزونی مواجه کرده است. متاسفانه هر دو بخش عمومی و خصوصی در تخریب محیط زیست دخیل بوده و توسعه اقتصادی را بر توسعه پایدار و متوازن مرجح دانسته اند. تحقیقات نشان داده اند اگر چه صنعت گردشگری بر اکولوژی متکی است اما در حفظ و حراست از آن موفق نبوده است. شواهد مثال فراوانی از صدمات اکولوژیکی و تخریب محیط زیست در اثر توسعه نسنجیده و بی رویه گردشگری وجود دارد. این حقایق موجب شده است که دوراندیشان و مصلحان اجتماعی به ویژه دانشگاهیان بر ضرورت آگاه سازی جوامع در مورد لزوم حفاظت از محیط زیست تاکید کنند و بر لزوم اتخاذ تدابیر و تمهیداتی کارآمد و موثر برای جاری سازی حفاظت محیطی در سیاست های توسعه گردشگری و توقف روند تخریب اصرار ورزند. در این مقاله نیز بر اهمیت رعایت اصول توسعه پایدار در هر سه بخش دولتی، خصوصی و مدنی تاکید شده و به منظور نظارت بر فعالیتهای گردشگری الگویی جهت ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر محیط زیست ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism and Sustainable Development An Environmental Perspective

نویسنده [English]

  • shams -o- sadat zahedi
چکیده [English]

Rapid and uncontrolled tourism development has exposed the fragile environment to an ever-increasing risk of degradation. Unfortunately, both public and private sectors have been working to the detriment of the environment. In fact, tourism development has interfaced with the original characteristics of the area upon which it relied for attracting tourists. This means that tourism industry although mostly is ecologically based, it is not ecologically sound. These facts have increased awareness of tourism impact on environment amongst academics and social sectors. The author believes that sustainable development principles must become more serious and applicable and all three sectors i.e. public, private and social sectors, should commit themselves to move towards sustainability of environment. The article ends with suggesting a general framework for assessing tourism impacts on environment in the hope of effective transition towards sustainability in planning and development of tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sutainable tourism
  • enviranmental conservation
  • urban tourism
  • beach tourism
  • mountain tourism
  • tourism impact asseisment matrix