بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر قابلیت سودآوری در هتل های شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر قابلیت سودآوری در هتل های شهر اصفهان می پردازد. هدف مقاله آن است که تأثیر عواملی مانند، ۱- روابط انسانی، ۲- برنامه ریزی نیروی انسانی، ۳- آموزش، ۴- نظام پاداش، ۵- مدیریت عملکرد، 6-ارزیابی عملکرد 7-سیستم انضباطی 8-وجود سیستم اطلاعاتی منابع انسانی، 9- طراحی مشاغل و ۱۰ - آشنا شدن با فرهنگ سازمانی (اجتماعی شدن)، را بر قابلیت سودآوری در هتل های شهر اصفهان بررسی کند. فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون T تک نمونه ای در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد بررسی قرار گرفتند و همگی تأیید شدند. علاوه بر آزمونT ، جهت تکمیل نتایج تحقیقی از ازمونهای دیگری از قبیل ANOVA، توکی، T مستقل و فریدمن نیز استفاده شده است که بر اساس نتایج حاصل از آزمون ANOVA بین نظرات مسئولین و کارشناسان هتلها براساسی عوامل سن ، میزان تحصیلات ، سابقه کار، شرکت در دوره های آموزشی و مدت زمان حضور در دوره های آموزشی تفاوت معنی داری وجود نداشت ولی بر اساسی عامل پست سازمانی، مسئولین پذیرش نسبت به مسئولین بخش مالی هتلها تاثیر مدیریت عملکرد بر قابلیت سوداوری را بیشتر ارزیابی کردند . با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن ترتیب اهمیت عوامل مؤثر بر قابلیت سودآوری به صورت زیر است: ۱- طراحی مشاغل ۲- اشنا شدن افراد با فرهنگ سازمان (اجتماعی شدن) ۳- روابط انسانی ۴- نظام پاداشی ۵- اموزشی ۶- وجود سیستم اطلاعاتی منابع انسانی ۷- سیستم انضباطی ۸- برنامه ریزی نیروی انسانی ۹- مدیریت عملکرد ۱۰ – ارزیابی عملکرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Effect of Human Resource Management on Profitability in Isfahan City Hotels

نویسندگان [English]

  • amirhoseyn shariati 1
  • bita yazdani 2
  • fereshteh haghighat 2
چکیده [English]

Present article concentrates on investigation of the effective factors of human resource management on profitability in Isfahan city hotels. Factors such as 1 )human relations; 2)human resource planning; })education; 4)reward's system; 5)performance management; 6)performance evaluation;7)discipline ; 8)human resource information system ;9)job design and I O)socialization have been tested. A self• made questionnaire was designed. Its validity was measured with Cronbach coefficient alpha of 89%. Then hypotheses were tasted in a statistical population of 49 persons which 15 were selected as primary sample. The result was a ranking classification of effective factors on customer profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management
  • Tourism
  • Hospitality Industry
  • profitability