ارزیابی کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت در صنعت گردشگری استان فارس بر اساس مدل CIPP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بسیاری از صاحبنظران تاثیر منابع انسانی ماهر و آموزش دیده بر توسعه صنعت گردشگری را مورد تاکید قرار داده اند. بر این اساس در تحقیق حاضر با تاکید بر نقش منابع انسانی آموزش دیده و ماهر در توسعه گردشگری، کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت صنعت گردشگری استان فارس بر اساس مدل CIPP مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به دوره های اموزش ضمن خدمت برگزار شده طی سالهای ۷۹ تا ۸۴ توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، جامعه آماری این تحقیق کلیه افرادی است که در این دوره ها شرکت نموده اند، که از بین ۱۴۸۰ نفر آموزش دیده، ۲۵۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات میدانی تحقیق با استفاده از یک پرسشنامه گردآوری گردید. در ادامه با استفاده از آزمون T برای تحلیل نتایج پرسشنامه ها، کیفیت مطلوب ابعاد چهارگانه مدل (زمینه، درون داد، فرایند و برون داد) مورد تایید قرار گرفت؛ اما نتایج بیانگر مطلوبیت کم تر بعد درون داد نسبت به ابعاد دیگر بود. توجیه کارکنان نسبت به اهمیت و اهداف این دوره ها همچنین تقویت تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی از جمله پیشنهاداتی است که برای ارتقای کیفیت دوره های مزبور ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the quality of in-service training programs in the Fars Province tourism industry based on CIPP

نویسندگان [English]

  • mehdi kazemi 1
  • neda sohrabi nejhaad 2
  • mehrdad hamrahi 2
چکیده [English]

Numerous authors have pointed out the influence of trained and skillful human resource on tourism development. the aim of this paper is to, evaluate the quality of in-service training programs in tourism industry based on CIPP model in Fars Province. This model has four dimensions in eluding Context, Input, Process and Output.The data is obtained from a survey applied to a sample of 253 trainees from a 1480 population who attended the training programs over a period of 5 years between 2000 and 2005.T-tests were used to evaluate data. Finding demonstrated that each dimension of the model had high quality but they were rather different. So a number of recommendations are made to improvement the in-service programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ln-service training
  • Tourist
  • Tourism
  • CIPP model