نقش فناوری اطلاعات و اینترنت در توسعه دانش جهانگردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام حسین ع

چکیده

 جهانگردی به مثابه حوزه ای مستقل و جدید علمی تلقی می شود که دانشمندان متعدد علوم انسانی و اجتماعی به بررسی آن می پردازند. جهانگردی علاوه بر بخش صنعت، در محیط های دانشگاهی مدنظر می باشد. کارکرد دانشگاه ها در حوزه جهانگردی شامل دو قلمرو آموزش (تربیت نیروی ماهر) و پژوهش می باشد. فنآوری اطلاعات و اینترنت به طور قابل ملاحظه ای فعالیت های علمی را تحت تاثیر خود قرار داده است. واژه هایی هم چون آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و هم چنین جهانگردی الکترونیکی (E-TOuriSm) معرف این تاثیر است. فنآوری اطلاعات و اینترنت دو کارکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها در حوزه جهانگردی را متحول نموده است و هدف مقاله حاضر بررسی این تاثیر در ابعاد دهگانه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Information Technology and Internet in the Development of the Tourism Discipline

نویسنده [English]

  • mohamadali zaki
چکیده [English]

Toursim is considered as an independent and new discipline in which numerous human scientists are engaged. Tourism is regarded as an industry as well as an academic discipline. The latter focuses on training the required human resource and research. Information Technology and Internet have deeply affected scientific activities. Technical terms such as e-learning, e• business, e-government and e-touirsm indicate these profound effects. Information Technology and Internet have changed the instructional and research activities in academic areas. The purpose of this article is to examine these effects on ten field dimensions.