برآورد ظرفیت برد گردشگری معبد آناهیتای شهر کنگاور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

از جمله تکنیکهای کاربردی و کمی در گردشگری پایدار، تکنیک ظرفیت تحمل یا برد گردشگری می باشد که براساس شاخص های پایداری و مدیریت حدود قابل قبول تغییرات (IAC) در شاخصی ها دست به برآورد کمی ظرفیت های فیزیکی، واقعی و مؤثر در یک مکان گردشگری می زند و در عمل آن را به صورت پایدار مدیریت می کند. در این مقاله ابتدا به بررسی شاخص های گردشگری پایدار، با توجه به مکان های مختلف گردشگری پرداخته می شود، سپس ظرفیت برد گردشگری معبد آناهیتای شهر کنگاور- واقع در استان کرمانشاه- را به عنوان مطالعه موردی برآورد کرده ایم. در پایان به این نتیجه رسیدیم که هر مکان گردشگری اولویت های خاص خود را دارد که با مکان دیگر متفاوت می باشد از این رو نیازمند مدیریت پایدار مربوط به خود است. همچنین از مقایسه وضع موجود فعالیت گردشگری در معبد آناهیتا با ظرفیت برد آن به این نتیجه رسیدیم که وضع موجود فعالیت گردشگری در معبد آناهیتا بسیار پایین تر از سطح ظرفیت برد آن می باشد. بنابراین این وضعیت در معبد آناهیتا از یک طرف به دلیل ناقص بودن استانداردهای پایداری هم می تواند به ناپایداری بیشتر آن منجر گردد و هم اینکه ما می توانیم در این وضعیت با برنامه ریزی از قبل و مدیریت پایدار آن در راستای انطباق با استاندارهای ظرفیت برد گردشگری هدایت کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculating Tourism Carrying Capacity of Anahita Temple in Kangavar

نویسندگان [English]

  • rahmatolah farhoodi 1
  • mahmood shurcheh 2
چکیده [English]

Among applied and quantitative techniques in sustainable tourism, carrying capacity tourism is based on sustainability indicators and limit of acceptable changes (LAC) indicators, which calculate Effective or Permissible carrying capacity, Real carrying capacity and Physical carrying capacity in the location and management penguin sustainability. In this article first we surveyed sustainable tourism indicators regarding various roueiam locations tourism. Then we calculated tourism carrying capacity of Anahita Temple in Kandahar, Kermanshah, as case study. In the end we got this result that each tourism location has indicators its own special which are needed for a sustainable management of that location. By comparing present status of tourism activity in Anahita Temple carrying capacity we got this result that this is much lower than carrying capacity. Thus this studious in Anahita temple of the aspect it can leads to the more unsustainability because of sustainability indicators is incomplete and of the other aspect we can by prior planning and sustainable management guidance those toward to adaptive on indicators tourism carrying capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable tourism/ Carrying capacity (Physical
  • Real and Effective or Pennissible)/ Anahita Temple