بررسی اثرات ارزشهای سنتی و ارزش‌های اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران خارجی شهر قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد lمدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گردشگری مذهبی، از گذشته‌های دور تا کنون به عنوان یکی از پر رونق‌ترین اشکال گردشگری در جهان به شمار می‌آید. گردشگری اسلامی در اصل، تعبیر گردشگری جدیدی از زیارت است که گردشگری مذهبی و تفریحی را با یکدیگر ادغام می‌کند. برای دست‌یابی به راهکارهای توسعه گردشگری، بررسی دو عامل رضایت و وفاداری گردشگران در هر مقصد گردشگری دارای اهمیت است. رضایت گردشگر از آن جهت که در نتیجه‌ آن گردشگران بیشتری وارد کشور می‌شوند و درآمد خارجی بیشتری برای کشور حاصل می‌گردد، برای صنعت گردشگری ضروری است.
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ارزش‌های سنتی و ارزش‌های اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران مسلمان است. در این پژوهش تعداد 387 نفر از گردشگران مسلمان به روش در دسترس انتخاب شدند. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Amos22 استفاده گردید.
یافته‌ها حاکی از تاثیر ارزش کیفیت، ارزش اجتماعی، ویژگی‌های فیزیکی اسلامی و ویژگی‌های غیر فیزیکی اسلامی بر رضایت گردشگران و تاثیر رضایت بر وفاداری گردشگران مسلمان می‌باشد. در بخش پایانی نیز پیشنهادهای کاربردی، محدودیت‌ها و پیشنهاد به پژوهشگران آتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Traditional Values and Islamic Values on the Tourists’ Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Karimi Alavijeh 1
  • Mohammad Mehdi Ahmadi 2
  • Mahsa Nazari 3
چکیده [English]

Abstract:
Religious tourism was one of the most prosper types of tourism in the world in the past. Islamic tourism is mainly, a new interpretation of religious tourism that merges pilgrimage and recreational tourism. In order to achieve tourism development strategies, it is important to evaluate the satisfaction and loyalty of tourists in any tourist destination. Tourist satisfaction is important because it takes more tourists into the country and it has more foreign revenue for the country. The aim of this study is to investigate the effects of of traditional values ​​and Islamic values ​​on the satisfaction and loyalty of Muslim tourists. In this study, 387 foreign tourists were selected using Convenience sampling method. The present study is applied based on the aim and descriptive based on the method. To evaluate the research hypotheses, Structural Equation Modeling in Amos22 was used. The findings showed the effects of of quality value, social value, Islamic physical attributes and non-physical attributes on the tourists' satisfaction and loyalty of Muslim tourists. In the final section, applications, limitations, and suggestions for future researches were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • Loyalty
  • Traditional Value
  • Islamic Value
  • Qom