ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان.

2 استادیار آمار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،

چکیده

گردشگری روستایی می‌تواند فرصت‌ها و امکاناتی را به‌ویژه برای اشتغال و درآمد روستایی ایجاد کندو زمینه توسعه کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی را فراهم سازد. در این راستا سوال اصلی این است که، گردشگری با چه ابزار و در چه شرایطی بر توسعه کارآفرینی روستایی اثر می‌گذارد؟ لذا هدف اصلی پژوهش، ارزیابی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در گردشگری روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای ومیدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 30 نفر از مدیران و مسئولین محلی و 90 نفر از ساکنین روستایی می‌باشد، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل یافته‌ها از تکنیک SWOT استفاده شد. نتایج نشان میدهد که عوامل مرتبط با نقاط قوت، توسعه کارآفرینی در گردشگری روستاهای موردمطالعه بالاترین رتبه را داشته‌اند. همچنین، زیرمعیارهای" قرارگرفتن منطقه بر سر راه مواصلاتی کشور " در میان نقاط قوت، " فرهنگ ضعیف کارآفرینی در میان ساکنین منطقه" و "قصور و کوتاهی مسئولین دست اندرکار " در میان نقاط ضعف، "وجود راه‌های متنوع‌تری برای کسب درآمد" در میان فرصت‌ها و " تخریب آثارتاریخی " و "تغییر کاربری اراضی و چشم‌انداز روستا" در میان تهدیدها حائز بیشترین اهمیت شناخته شدند. و باتوجه به نمره‌های حاصل از ماتریس عوامل داخلی و خارجی، راهبرد اصلی استخراجی "حفظ و نگهداری" می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Development of Entrepreneurship in Rural Tourism Case Study: Villages in the Central Anar Township

نویسندگان [English]

  • sirous ghanbari 1
  • Mohammad Hossein Dehghan 2
  • Hossein Miraki Anari 3
1 Assistant Professor in Geography and Rural Planning ,Faculty of Geography and Environmental Planning,University of Sistan and Baluchestan,Zahedan,Iran.
2 Assistant Professor of Statistics, University of Sistan and Baluchestan.
3 MS Student Geography and Rural Planning University of Sistan and Baluchestan.
چکیده [English]

Nowadays, rural tourism is considered as an important part of economic activity. This main economic activity is taken into consideration from different points of view. On the one hand, it is looked as a policy for diversifying the economy of rural communities. On the other hand, it is considered as a mean to reach mobility and national economic growth. Rural tourism can create opportunities and possibilities for rural employment and income. It develops small businesses and provides jobs. Regarding this, the main question of present study: by which means and under which circumstances, tourism, affects rural entrepreneurship development? The aim of this study is to analyze and evaluate the factors affecting the development of entrepreneurship in rural areas in central part of Anar. The research is descriptive in terms of method. Data were gathered from library research and field study, in which, a questionnaire was applied. The population of the study consists of a sample of 30 directors, 90 local authorities and rural residents, who were selected by Simple Random sampling. The SWOT model was applied in order to analyze data. The results showed that the factors related to the strength had the highest rating in the study. Also, “being located on the main roads of the country" among the strengths, "weak entrepreneurial culture among residents" and " negligence of officials" among the weaknesses, "more varied ways to make money" among opportunities and "the destruction of ancient monuments and historic buildings" and "changes in land use and landscape of the village" were among the threats were the most important sub factors in rating. According to the scores of the matrix of internal and external factors, the extracted strategy is to maintaining and protecting. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Tourism
  • entrepreneurship development
  • SWOT Model
  • Anar
ی

- اعرابی، سید محمد و مشایخ، محمد، ( 1388 )، استراتژیهای صنعت الکترونیک صنعتی،
فصلنامه مدیریت، شماره یک.
- ایمنی قشلاق، سیاوش ( 1388 )، نقش گردشگری در توسعه کارآفرینی جوانان روستایی(مطالعه
موردی: روستای کندوان، دهستان سهند شهرستان اسکو)،پایاننامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر
محمدرضا رضوانی، دانشکده رشته جغرافیا و برنامه روستایی، دانشگاه تهران.
- دادورخانی، فصیله،رضوانی، محمدرضا، ایمنی قشلاق، سیاوش و بوذرجمهری، خدیجه،
1390 )، تحلیل نقشگردشگری در توسعهی ویژگیهای کارآفرینانه و گرایشبه کارآفرینی در )
بین جوانان روستایی (مطالعهی موردی: روستای کندوان و اسکندران شهرستان اسکو)، مجلهی
. پژوهشهایجغرافیای انسانی، شمارهی 78
- رضوانی، محمدرضا،( 1387 )، توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار،
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
.( -سالنامه آماری استان کرمان، نتایجتفصیلیسرشمارینفوس و مسکن کشور، ( 1390
- قادری، زاهد، ( 1383 )، اصول برنامهریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی، انتشارات
سازمان شهرداریها و دهیاریها، چاپ اول، تهران.
- قاسمی، ایرج ( 1388 )، برنامهریزی کالبدی حوزههای گردشگری روستایی، بنیاد مسکن
انقلاباسلامی، چاپ دوم، تهران.
- کیوانیزاده، سلیمه، ( 1392 )، نقش گردشگری در کارآفرینی روستایی(دهستان شیرکوه،
شهرستان تفت)، پایاننامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر سیروس قنبری، دانشکده جغرافیا و
برنامهریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
- مطیعی لنگرودی، سید حسن و ماهره نصرتی،( 1390 )، امکانسنجی توسعه- گردشگری در
نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران بخش گرگان-رود شهرستان تالش، مجله جغرافیا و
. برنامهریزی محیطی، سال 22 ، شماره 41
.( - منابع آماری سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری شهرستان انار( 1394
- نسب عبداللهی، محمدرضا، ( 1393 )، تاریخ انار، انتشارات نوید، چاپاول، شیراز.
-Ateljevic, J. (2008), Tourism Entrepreneurship and Regional
Development: Example from New Zealand, International Journal of
Entrepreneurial Behavior& Research, Vol. 15, No. 3.
-Bredvold, R, Skålen, P.(2016), Lifestyle entrepreneurs and their identity
construction: A study of the tourism industry, Tourism Management, Vol 56,
ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی 19
P: 96
- Chang، H. Huang، W. (2005), Application of a quantification SWOT
analytical method, Mathematical and Computer Modelling, Volume 43, P:
27.
-Cooper, C. P, Thomas. R, Vagionis. N, (2007), Fostering SME and
Entrepreneurship Development in the Tourism Sector in Bulgaria – An active
review: Bulgaria, USAID, pp:1-86.
-Dohar Bob, M. Situmorang, I .M, (2012), Social entrepreneurship to
develop ecotourism, International Conference on Small and Medium
Enterprises Development with a Theme “Innovation and Sustainability in
SME Development, pp: 398 – 405.
-Eduardo Parra Lopéz, Dimitrios Buhalis, Alan Fyall, (2009),
Entrepreneurship and innovation in tourism, Innovación emprendeduría en el
sector turístico. Innovation and entrepreneurship in the tourism industry,
Volume7, P: 1.
-Jafar, M. Abdul-Aziz, A. R. Maideen, S. A. Mohd, S. Z. (2011),
Entrepreneurship in the Tourism Industry: Issues in Developing Countries,
International Journal of Hospitality Management, 30 (4), pp: 827-835.
-Karoulia, S., & Tsionou, T. (2013), Information gathering in Greek
tourism entrepreneurship, Procedia –Social and Behavioral Sciences, 73,
607–615.
-Lordkipanidze, M. Brezet, H. Backman, M. (2005), The
Entrepreneurship Factor in Sustainable Tourism Development, Journal of
Cleaner Production, 13, pp: 787-798.
-Lordkipanidze, M.(2002), Enhancing Entrepreneurship in Rural
Tourism for Sustainable Regional Development(case of Söderslätt region,
Sweden), Published by IIIEE, Lund University, P.O. Box 196, S-221 00
LUND, Sweden,P:42.
-Nemirschi, N. Craciun, A. (2010), Entrepreneurship and Tourism
Development in Rural Areas: Case of Romania, Romanian Economic and
Business Review, Vol. 5, No. 1., pp:138-143.
-Novelli, M. Schmitz, B. Spencer, T. (2006), Networks, Clusters and
Innovation in Tourism,A UK Experience: Tourism Management, 27,
pp:1141-1152.
-Sardianou, E. Kostakis, I. Mitoula, R. Gkaragkani, V. Lalioti, E.
Theodoropoulou, E. (2015), Understanding the entrepreneurs’ behavioural
intentions towards sustainable tourism: a case study from Greece, Springer
Science+Business Media Dordrecht, P:2.
-Sharply, R.(2002), Rural tourism and the challenge of tourism
diversification, Tourism Management University of Northumbria at
20 
Newcastle, UK Tourism Management, Vol 23, P: 23.
-Stylidis, D., & Terzidou, M. (2014), Tourism and the economic crisis in
Kavala, Greece. Annals of TourismResearch, 44, 210–226.
-Stam, E. (2008), Entrepreneurship and Innovation Policy(Center for
Technology Management), Institute of Manufacturing, No. 1 (08), pp:1-48.
-Weibing zhao, J. R, brent ritchie, C, echtner. (2011), social capital and
tourism entrepreneurship , Annals of Tourism Research, Volume 38, p:9