نگرشی بر آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بازاریابی دانشگاه تگزاس دالاس

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

لازم و اتخاذ رویکردهای بازاریابی می توان این نوع از گردشگری را در ایران، به ویژه استان اردبیل، توسعه داد. با
وجود اهمیت این مهم، تا کنون هیچگونه تحقیق جدی در این خصوص در ایران یا در استان مذکور انجام نپذیرفته
است. از آنجا که گردشگری ورزشی، مبحثی نو در صنعت گردشگری ایران و استان اردبیل است، لذا مسئله
اصلی، نحوه ی استفاده مناسب از این فرصتها و قابلیتها از دیدگاه بازاریابی است. با عنایت به مطالب فوق، در این
مقاله تلاش شده است تا ضمن مروری بر گردشگری ورزشی بتوان به بررسی دیدگاه گردشگران داخلی در
زمینه ی آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی و توسعه ی الگوی مناسبی در این خصوص در استان اردبیل
پرداخت. پژوهش حاضر از نظر روش از نوع توصیفی پیمایشی است و جهت گردآوری داده ها از منابع
اطلاعاتی ثانویه و اولیه استفاده شده است. جامعه ی هدف گردشگران داخلی هستند که به شهرهای اردبیل،
مشکین شهر و سرعین، که کانونهای عمدة گردشگری ورزشی در استان اردبیل به شمار می روند، سفر کرده اند. بر
همین اساس، پرسشنامه ای مبتنی بر ویژگی های شخصی و رفتاری و همچنین آمیزه ی بازاریابی گردشگری
ورزشی طراحی و ضمن بررسی روایی و پایایی آن، 111 پرسشنامه میان گردشگران ورزشی با استفاده از روش
نمونه گیری در دسترس توزیع گشت. سپس با استفاده از آزمون های مختلف )کولموگروف اسمیرنوف، دو
جمله ای، تی یک نمونه ای و فریدمن( هر یک از عناصر آمیزه بازاریابی گردشگری ورزشی تحلیل شد. به طور
کلی نتایج حاصل از آزمون فریدمن برمبنای اولویت هشت"پی" بیانگر آن است که در مورد عناصر بهره وری و
کیفیت، فرآیند، مکان و زمان ضعف وجود دارد. همچنین بر اساس یافته ها، یک الگوی ریاضی توسعه داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glance at the Marketing Mix of Ardabil Province Sport Tourism, from the Perspective of Domestic Tourists

نویسندگان [English]

  • Aidin Tajzadeh-Namin 1
  • Abolfazl Tajzadeh-Namin 2
  • kambiz niknam 3
چکیده [English]

Nowadays, sport tourism has greatly expanded to include a wide range of
activities, based on which, by arranging facilities and considering the
marketing approaches, this type of tourism can be developed in Iran and
in the Ardabil province particularly. Despite the importance of sport
tourism, yet no serious study has taken place in this respect in the
mentioned province or in Iran at all. Since sport tourism is a new concept
in Iran’s tourism industry and Ardabil province, so the important issue is
how to utilize these opportunities and capabilities in a right manner from
the marketing perspective. In line of what was said above, in this
opportunity, it is attempted to review the sport tourism, and in the
meanwhile, to investigate the perspective of domestic sport tourists about
sport tourism marketing mix, and to develop an appropriate pattern
accordingly. This is a descriptive – survey study, from the research
method perspective. Data are gathered through secondary and primary
sources. The target population of the study are the domestic tourists who
have travelled to Ardebil, Meshkin Shahr and Sar' e Ein cities, which are
the major sport tourism centers of Ardebil province. Therefore, a
questionnaire was designed based on the personal and behavioral
characteristics of the tourists and the 8 P’s of sport tourism marketing
mix; afterwards, the questionnaires were distributed among 110 sport
tourists by means of accidental sampling method. Appropriate analysis
were made for each of the marketing mix components by utilizing
different statistical tests namely, Kolmogrov - Smirnov, Binomial
distribution, one sample T- test and Friedman test. In general, results of
Friedman test shows that there were weaknesses regarding to the
components of “productivity and quality”, “process” and “place and
time” according to priority. Also based on the findings of research a
mathematical pattern was developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing Mix
  • Sport Tourism
  • Ardabil
  • Domestic Tourists
احسانی، محمد، افشار هنرور، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، حبیب هنری و فیونا جردن. ) 1536
، "تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته های گردشگری ورزشی کشور". مدیریت ورزش . ی شماره 4
.3- صفحات 20
ادبی فیروزجاه، جواد، ) 1533 (. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور با تاکید
بر جاذبه های طبیعی ورزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
پارسی پور، سولماز، ) 1535 (. "بازاریابی ورزشی و دیدگاه استراتژیک". فصلنامه علم و ورز . ش
. شماره 4
جمشیدیان، لیلا و سید امیر احمد مظفری، ) 1536 (. "مقایسه وضعیت موجود و مطلوب بازاریابی
.15- ورزشی در ایران". پژوهش در علوم ورزش . ی شماره 26 ، صفحات 20
حافظ نیا، محمدرضا، ) 1537 (. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت،
چاپ چهاردهم.
حسن زاده، مهرداد، ) 1534 (. بازاریابی ورزش . ی پرسمان.
رستمی، گوه، حمیدرضا کوزه چیان و هاشم احسانی محمد، ) 1533 (. "بررسی و مقایسه
رضایتمندی مشتریان باشگاههای ورزشی خصوصی و دولتی مردان شهر تهران". نشریه حرکت.
.46- شماره ا تخصصی مدیریت ورزشی، صفحات 57
رهنمایی، محمدتقی، ) 1536 (. طرح جامع گردشگری استان اردبی . ل طرح پژوهشی دانشگاه تهران.
قیامی راد، امیر، مهرداد محرم زاده، ) 1531 (. "بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه
.162- رشته های ورزشی در ایران". نشریه حرک ، ت شماره 56 ، صفحات 173
کوزه چیان، هاشم، مهدی خطیب زاده و افشار هنرور، ) 1566 (. "نقش ابعاد کیفیت خدمات
گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی". پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی.
.16- سال اول، شماره 2، صفحه 52
لاولاک کریستوفر، لارن رایت، ) 1536 (. اصول بازاریابی و خدما . ت ترجمه ابوالفضل تاج زاده
نمین. چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران.
معماری، ژاله. ) 1530 (. مدل سازی و تحلیل آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور با رویکرد
تصمیم محور )رساله دکتری(. دانشگاه تهران.
Barker R, Gledhill A , Lydon C, Miles A, Mulligan C, Saffery G, Saipe R,
Sutton L, Adam M. (2007). BTEC National sport. 2nd edition, Heineman
Educational Publisher.
Bramwell, B (1977) A sport mega- event as a sustainable tourism development
strategy, Tourism recreation research, Vol 22 No 2 pp13-19
Chalip, L., Green C and Hill, B. (2003). “Effects of Sport Event Media on
Destination Image and Intention to visit”. Journal of sport management, 17,
PP:214-234.
Daniel C.F. , Tennille J.B (2007) the role of Socio-Psychological and Cultureنگرشی
بر آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی... 51
education motive in marketing international sport Tourism : A Cross-Cultural
Perspective , Tourism Management , (28) 806-819
Devine A, Devine E. (2004). The politics of sport tourism in northern Ireland .
Journal of Sport Tourism.9( 2), 171-182
Fairley, Sheranne & Gammon, Sean (2006). "Something lived, something
learned: Nostalgia's expanding role in sport tourism". In Heather Gibson's
Sport tourism ; Concepts and theories. Routledge, London.
Funk Daniel.C and Bruun Tennille.J (2007) The role of socio-psychological
and culture education motives in marketing international sport tourism: A
cross-cultural perspective, Tourism management 28, pp 806-819
Gibson H. (2006). Sport tourism, concepts and theories. Taylor and Francis
Group Ltd.
Gladden, J.M. and Funk. D.C. (2002). “Developing an understanding of
associations in team sport: empirical evidence from consumers of professional
sport”. Journal of sport management, 16,PP: 54-81.
Gladden, J.M., Milne, G.R., and Sutton, W.A. (1998). “A
Conceptualframework for assessing brand equity in division I College
athletics”. Journal of sport management, 12, PP: 1-19.
Green B. L. C. (1998). Sport tourism as the celebration of subculture. Annals of
Tourism Research. 25, 275-92.
Greenwell. T.C, Fink.J and Pastore. D (2002) Assessing the influence of the
physical sport facilitiy on customer satisfaction within the context of the
service experience, Sport Management Review, 5, 129-148.
H.M. and Shilbury. D (2003). A conceptual Model For Sport Services,
International Journal of sport Marketing and sponsorship, VOL. 5 NO. 1,
www./IJSMS/Service.html, westerbeek .
Homafar Fazele, Honari Habib, Heidary Akbar, Heidary Taghi and Emami
Afsane (2011) The role of sport in employment, income and economic
development, Journal of hospitality management and tourism, Vol 2, No 3,
pp.34-37
Jackson G,Gliptis. S. (1992).Sport and tourism:A review of the literature.
Report to the council. Recreation management group. Loughbrough.2-3 April.
Kim, D. and Kim. S.Y. (1995). “QUESC: an instrument for assessing the
service quality of sport centers in Korea”. Journal of sport management, 9,
PP:20-220.
Ko.Y.J and Pastore D.L (2005) A hierarchical model of service quality for the
recreational sport industry, Sport marketing quarterly,14(2), 84-97.
Kozak M. (2004). Destination benchmarking: Concepts, Practices and
operations. CABI publisher.
Kronick Scott and Dalton. Dom (2005), The China Business Review, January-
February
Kurtzman J. (2005). Sport tourism categories". Journal of Sport Tourism.
10(1), 15-20.
Kurtzman J, Zauhar J. (2005). The emerging profession- sport tourism
management. Journal of Sport Tourism. 10(1), 3-14.
Longman, Marc. (1997). Marketing mix customization and customizability,
Business Horizons, VOL. 40 NO.6. P 39.
Mahony, D.F. and Howard, D.R. (2001). “Sport business in the next decade: a
general overview of expected trends”. Journal of sport management, 15,PP:
275-296.
Marber. Allen, Wellen. Paul, Polsuszny. Susan (2005), The merging of
55 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری شماره 05 سال هفتم زمستان 19
Marketing and Sports: A case study, The marketing Management Journal,
VOL. 15, No. 1. PP 162-171.
Mc Carville, R.E. and Copeland, R.P. (1994). “Understanding sport
sponsorship through exchange theory”. Journal of sport management, 8, PP:
102- 114.
Melnick, M. J. (1993). Searching for sociability in the stands: A theory of
sports spectating. Journal of travel research , VOL 35 , PP 46-54.
Mulin. B.J, Hardy S, William S.A (2006) Sport Marketing second edition,
Human Kinetics.
Nogowa , H , Yamguchi H (1996) an empirical research study on Japanese
sport tourism in sport – for – all events: case studies of single – night event and
multiple nhght event, Journal of travel research. 35. PP. 46-54.
Ottevanger Hendrick-Jan (2007) Sport tourism: factors of influence on sport
event visitmotivation, Master thesis , Bournemouth university, UK. p39.
Peetz, Janet B. Parks, Nancy. E, Spencer, Ted B. (2004). Sport Heroes as Sport
Product Endorsers: The Role of gender in Transfer of Meaning Process for
selected undergraduate students, Sport Marketing Quarterly, 13:3, PP 111-125
Pitts, Brenda G. (2002), Teaching Sport Marketing: Notes From the Trenches.
Sport Marketing Quarterly Volume 11. Number 4. pp 255-260.
Shank D.M.( 2005). Sport marketing. A Strategic perspective.USA.
Shibury.David, Westerbreek. Hans, Quick. Shayne, Funk. Daniel (2009)
Strategic sport marketing (Sport management series) 3Rd Edition, Allen and
Unwin, NSW. Australia Sport Management, 7, pp 44-60.
Zhang J.J, Pease D.G, Hui S.C. ( 1996). Value dimensions of professional sport
as viewed by spectators. Sport and Social Issues. 78-94