تحلیل گفتمان مدیران و نخبگان کشور درباره صنعت گردشگری در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف اصلی این پژوهش یافتن راهکارهای گفتمانی است که مدیران و نخبگان کشور در
حوزه صنعت گردشگری ایران، از طریق آنها به گفتمان گردشگری مشروعیت داده و یا از آن
مشروعیت زدایی کرده اند. هدف فرعی این پژوهش یافتن تفاوت میان مشروعیت در گفتمان
مدیران و نخبگان دولتی و غیردولتی در این حوزه، می باشد. در این پژوهش سخنرانیها و
مصاحبه های مدیران و نخبگان کشور درباره صنعت گردشگری در ایران، به روش تحلیل گفتمان
انتقادی ونلیوون( 2008 )، توصیف و تحلیل شده است. فرآیند تهیه پیکره داده ها بدین صورت بوده
که ابتدا واژه "گردشگری" در موتورهای جستجوگر اینترنتی، جستجو شده و سخنرانیها و
مصاحبههایی که مرتبط با موضوع و قابل تحلیل بودهاند؛ گردآوری و در مجموع 70 مقاله یافت
شد و 23 مورد آن به صورت هدفمند انتخاب و بررسی گردید. هر دو گروه مدیران و نخبگان
دولتی و غیردولتی به تعامل مثبت با دنیا و وضعیت امنیت در کشور مشروعیت داده اند اما از
وضعیت زیرساختهای گردشگری و وجود تبلیغات سوء علیه کشور مشروعیت زدایی نموده اندد.
بخش دولتی موافق حضور بخشی خصوصی در این حوزه، به شرط نظارت بر خدمات دفاتر
مسافرتی است. در صورتی که غیردولتیها خواهان کم کردن نقش دولت در این حوزه می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of Iranian Managers and Elite on Tourism in Iran

نویسندگان [English]

  • Sahar Samiee 1
  • Maryam Sadat Ghiasian 2
چکیده [English]

The primary purpose of the research is to find the discursive strategies by
which Iranian managers and elite legitimize or delegitimize discourses on
tourism in Iran and the secondary purpose is to find the differences between
governmental and nongovernmental discursive legitimacy of managers and elite
in Iran. Critical Discourse Analysis of Van Leeuwen(2008) has been selected as
a method of analysis . The population is 70 articles consist of news, interviews
and speeches on tourism and 23 of all were selected purposefully as the
samples. Both groups of governmental and nongovernmental managers and elite
have legitimized positive interaction with the world and the security of Iran but
have delegitimized the situation of tourism infrastructure and negative
propaganda against Iran. Governmental sector agrees presence of private
sector but with monitoring services of travel agencies, while private sector
demands reduction of the role of government in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Discourse Analysis (CDA)
  • managers
  • Elite
  • Tourism
  • legitimacy
- بلالی، مریم و دیگران ( 1391 ) بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعه صنعت
. گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی، تهران: نشریه مدیریت ورزشی، شماره 13
- راتکاف، دیوید ( 1392 ) ابرطبقه (نخبگان قدرت جهانی و جهانی که میسازند)، احمد
عزیزی، تهران: انتشارات کویر.
- سعیدی، علی اصغر و سیدمحمد بهشتی و رضا رضوانی ( 1391 ) موانع اساسی سیاستگذاری
، گردشگران از نظر نخبگان، مازندران: مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری، سال اول، شماره 2
. پاییز 1391
- سلطانی، علی اصغر ( 1384 ) قدرت، گفتمان و زبان (سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری
اسلامی ایران)، تهران: نشر نی.
- شالبافیان، علیاصغر ( 1392 ) گردشگری از نگاه مقام معظم رهبری، تهران: مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی (گروه میراث فرهنگی و گردشگری).
،( - صالحیامیری، سیدرضا و اسماعیل کاووسی و دیگران ( 1387 ) برنامهریزی فرهنگی ( 2
تهران: پژوهشنامه شماره 31 ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- صالحی امیری، سیدرضا ( 1386 ) مفاهیم و نظریههای فرهنگی، تهران: انتشارات ققنوس.
- غیاثیان، مریم سادات( 1386 ) بازنمایی اسلام در نشریات آمریکا و انگلیس قبل و بعد از 11
سپتامبر، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس
- غیاثیان و دیگران ( 1392 ) بازنمایی گفتمان مشروعیت فعالیت هستهای ایران از نگاه آمریکا،
. تهران: فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1392
- قیامی راد، امیر و مهرداد محرمزاده و باقر حسینپور ( 1387 ) رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و
مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران، تهران: فصلنامه المپیک، سال
. شانزدهم، شماره 2
- نامور، زهرا ( 1392 ) بازنمایی دستیابی ایران به انرژی هستهای در نشریات غرب در سالهای
2004 و 2009 ،پایاننامه دکترای تخصصی زبانشناسی همگانی دانشگاه پیام نور.
- هنری، حبیب ( 1390 ) نقش گردشگری ورزشی در اشتغال و درآمدزایی از دیدگاه
. گردشگران، مدیران و ذینفعان، تهران: پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شماره 8
- یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس( 1389 ) نظریه و روش در تحلیل گفتمان، هادی جلیلی،
تهران: نشرنی.
18 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 31 ، سال دهم، پاییز 1394
- Fazito Mozart and Mark Scott and Paula Russell (2016) The
Dynamics Of Tourism Discourses and Policy In Brazil, Annals Of
Tourism Research: Brazil, March 2016, Retrieved from
http://www.sciencedirect.com
- Klyoster Anna and Galina Galich (2015) The Fragmentation of
Professional Discourse [XV International Conference "Linguistic and
Cultural Studies: Traditions and Innovations”], Tomsk, Russia: Elsevier
Ltd.
- Macleod, Donald V.L. and James G. Carrier (2010) Tourism, Power
and Culture, Anthropological Insights, Bistol, Buffalo, Toronto: Channel
view Publications
- Roessingh Carel and Hanneke Daijnhoven and Myrte Berendse
(2008) Caribbean Delight: Moving Beyond The Sustainability Discourse
In Tourism, Faculty of Social Sciences, Department of Culture,
Organization and Management, Vrije Universiteit Amsterdam, The
Netherlands
- http://www.ichto.ir
- http://www.mashreghnews.ir/fa/news
- http://www.tabnak.ir
- http://isna.ir/fa/news/
- http://shahrvand-newspaper.ir
- http://www.istta.ir/news
- http://www.mehrnews.com/news
- http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/elite