اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت هتل داری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین اخلاق حرفهای و مسئولیتپذیری اجتماعی در صنعت
هتل داری است. به منظور بررسی این رابطه، مدیریت منابع انسانی، مشارکت اجتماعی و عملکرد
محیطی با الهام از پژوهش Huimin و Ryan 1122 ( به عنوان متغییرهای میانجی انتخاب شدند. به (
منظور جمعآوری داده ها از پرسشنامهی استاندارد Gu Huimin و Chris Ryan استفاده شده است.
جامعهی آماری این پژوهش هتلها و مهمانپذیرهای شهرستان سنندج می باشد و از این جامعهی
آماری، 01 نفر از مدیران ارشد، مدیران و سرپرستان این مراکز به طور تصادفی مورد بررسی قرار
گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری و
نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج شاخصهای خوبی برازش مانند RMSEA ، GFI و AGFI
نشاندهندهی برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج است. بر این اساس نتایج دست آمده
حاکی از آن است که میان اخلاق حرفهای با مدیریت منابع انسانی مشارکت اجتماعی و عملکرد
محیطی رابطهی معنادار و مثبتی وجود دارد. این ارتباط با مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان نیز مشاهده
شد.
 اخلاق حرفها ی، مدیریت منابع انسانی، مشارکت اجتماعی، عملکرد محیطی،
مسئولیت پذیری اجتماعی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional Ethics and Social Responsibility in the Hotel Industry

نویسندگان [English]

  • Adel Salavati 1
  • Mojtaba Rostami noroozabad 2 3
  • Saman Rahmani noroozabad 2 3
چکیده [English]

The Purpose of the Current Study is to examine the Relationship between Ethics and Social Responsibility in the Hotel Industry. To investigate this Relationship, Human Resource Management, Community Involvement and Environmental Performance Inspired by Huimin and Ryan Study (2001) Were Chosen as Mediator variables. As a tool for data collection the Standard Questionnaire adopted by Gu Huimin and Chris Ryan was employed. Statistical Population of This Research was composed of all Sanandaj Hotels, and the sample population included 90 Cases of Senior Executives, Managers and Supervisors of These hotels who were randomly selected. To Examine the Relationships between Variables, Structural Equation Modeling Technique and LISREL Software were used. Indicators such as RMSEA, GFI and AGFI Demonstrated That the Results are Meaningful and Usable. Accordingly, Our Results Suggested a Positive and Significant Relationship Between Professional Ethics and Human Resource Management, Community Involvement and Environmental Performance. This Relationship was also observed With the Social Responsibility of the organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional ethics
  • Human resource management
  • Community Involvement
  • Environmental Performance
  • Social Responsibility