مولفه های مؤثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری الکترونیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

در جهان امروزی صنعت گردشگری در برنامههای بازرگانی و اقتصادی جایگاه خاصی پیدا کرده و نقش
تعیینکننده ای در درآمدزایی کشورها بر عهده دارد؛ اما از سوی دیگر کسب و کار الکترونیک به صورت
یک الزام در بخشهای مختلف تجارت جهانی نفوذ کرده و به عنوان یک عامل کلیدی تعیینکننده در پیشبرد
اهداف تجاری است، لذا توسعهی صحیح و پیگیرانهی گردشگری الکترونیک یکی از ابزارهای مهم توسعهی
اقتصادی در دنیای امروز، میتواند باعث رونق بسیاری از زیرساختهای اقتصاد هر کشوری شده و نقش
بسزایی در افزایش سطح درآمد ناخالص ملی داشته باشد. هدف این تحقیق ارائه مدلی مفهومی جهت تبیین
عوامل تاثیرگذار بر اعتماد گردشگران به هنگام استفاده از وب سایتهای فعال در حوزهی گردشگری بوده که
با توجه به مبانی نظری تحقیق، مدلی ارائه گردیده و فرآیند اعتماد الکترونیک را به سه مرحله آغاز،
شکل گیری و تثبیت تقسیم کرده است. این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه و نمونهای به
حجم 131 نفر انجام شده است جامعهی آماری شامل گردشگرانی است که به انجام امور سفر همچون رزرو
هتل، رزرو و خرید بلیط و کسب اطلاعات در مورد مقصد سفر به صورت الکترونیکی پرداختهاند، پس از
برازش مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل، بررسی فرضیههای پژوهش در دستور کار قرار گرفت و در
نهایت عوامل رضایت، شهرت و کیفیت الکترونیک به عنوان مولفههای تاثیرگذار بر اعتماد الکترونیک
شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influential Factors of E-trust in E-tourism

نویسندگان [English]

  • Mir Ali Seyed Naghavi 1
  • Ghadire Shakiba Jamal Abad 2
چکیده [English]

Tourism industry has a special status of commerce and economic planning in today's world and has decisive role in national income. Also e-business has penetrated as a requirement in different parts of the world trade and is known as a key factor in determining business goals. Therefore, accurate and consistent development of e-tourism can bring prosperity of any country's economic infrastructure as one of the important tools in today's world economic recovery. The purpose of this study is to provide a conceptual model to identify factors influencing the creation of trust in the electronic tourism. The model presented, based on the theoretical principles of the research, splits e-trust process into three steps. The survey research has been done by using a questionnaire on a sample size of 131 and the population who have done travel things like hotel reservation, booking and buying tickets and gaining information about travel destinations in electronic form. Then the research model was fitted by LISREL software and hypothesis of research were examined and finally e-satisfaction, reputation and e-quality were identified as indicators of e-trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Trust
  • E-tourism
  • E-satisfaction
  • E-quality