جایگاه رسانه های اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی جایگاه رسانه های اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران
انجام یافته است. این پژوهش به شیوه پیمایشی و با کمک پرسشنامه بر روی 250 نفر از کارشناسان بازاریابی دفاتر
خدمات مسافرتی متخصص، در تورهای تفریحی درون مرزی و برون مرزی که در شهر تهران فعالیت می کنند، انجام
گرفته است. بر اساس یافتههای این پژوهش نقش رسانه های اجتماعی خصوصا رسانه هایی که کارکرد تصویر و
کلیپ های ویدیویی دارند در توسعه صنعت گردشگری الکترونیک باید بیشتر مورد توجه واقع شود. بر این اساس
عکس و فیلم گردشگران در معرفی ظرفیت های گردشگری ایران در فضای مجازی یک فاکتور ضروری است که
تأثیر مستقیمی بر روی انتخاب مقصد گردشگری توسط گردشگران بین المللی دارد. آنچه در این تحقیق بدست آمد
این است که با افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی، کامیونیتیهای محتوایی و وبلاگها، توانایی بازاریابی
گردشگری الکترونیکی افزایش مییابد اما در مجموع می توان گفت هنوز رسانه های اجتماعی نتوانسته اند جایگاه
خود را در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی پیدا کنند و این تفاوت ناشی از ویژگی های ارتباطی و بازارایابی
متفاوت رسانه های جدید با رسانه های قدیمی تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Networks in the Development of Electronic Tourism Marketing in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Delavar 1
  • Esmail Gaderi 2
  • Nima Majdi 3
چکیده [English]

This study investigate the role of social media in Iran is developing a tourism marketing. This way with the help of a questionnaire survey on 250 travel offices marketing experts specializing in domestic and overseas leisure tourism in the city of Tehran, they were carried out. According to this study, the role of social media, particularly media images and video clips to function in the development of electronic tourism industry should be more considered. The photos and videos introducing tourists to the tourism potential in the virtual space is a factor that has a direct impact on the choice of tourist destinations by international tourists. With the increasing use of social networks, content communities, blogs, e-tourism marketing capabilities increase, but overall we can say that social media still have not been able to find its place in the development of e-tourism marketing and this difference is due to the characteristics of different marketing communication and social media with the mass media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Trucks content
  • Blogs
  • E-tourism marketing

ابراهیمی، مرضیه و شیخی، احمدرضا ( 1392 ) " بررسی نقش رسانه های جدید در بازاریابی صنعت توریسم " مجموعه مقالات همایش روز رسانه های اجتماعی
ابراهیم زاده، عیسی و همکاران ( 1391 ) " تحلیلی بر برنامه ریزی و توسعه گردشگری در، آمایش سرزمین، سال 4 "SWOT استان لرستان با بهره گیری از مدل استراتژیک
.124- شماره 6، صص 101
امین بیدختی، علی اکبر و ماشااله نظری ( 1388 ) " نقش بازاریابی در توسعه صنعت .68- گردشگری" ، چشم انداز مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 32 ، صص 49
الوانی، سید مهدی و زهره دهدشتی( 1385 )،"اصول و مبانی جهانگردی "،معاونت اقتصادیو برنامه ریزی بنیاد مستعضعان و جانبازان.
اولوانی، سید مهدی و پیروزبخت، معصومه( 1385 ) فرایند مدیریت جهانگردی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
تجلی، نسرین( 1392 ) "پیش بینی نگرش دانشجویان گردشگری نسبت به خدمات الکترونیکی و خدمات حضوری در گردشگری ایران" مجموعه مقالات اولین همایشگردشگری الکترونیکی
حکیم آرا، محمد ( 1383 ). تبلیغات متقاعدگرانه، انتشارات خانة کتاب.تفص شیورددومحم ، ) ناراکمه و1391 (" یسررب رد یتنرتنیا یبایرازاب یریگراکب ریثات مسیروت درکلمع نازیم" تلااقم هعومجم اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
رسول زاده و حسن نژاد ( 1391 ) " بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی مؤثر در جذب گردشگر در استان خراسان رضوی " مجله علوم جغرافیایی، سال چهارم، شماره
16-15
در حوزه صنعت گردشگری با رویکرد تحلیل IT ستاره، علی ( 1393 ) "بررسی اثربخشی 2 مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 1 ،" ANP شکاف و
ناراکمه و دومحم ،یناتسورس)1392 (" ندرب لااب رد یزاجم یرگشدرگ شقن یسرربیرگشدرگ تعنص یداصتقا حطس" . تحقیقات فرهنگی، شماره 10 ، صص 61 تا 82
روپ و یدهم ،یضویع ارهز ،یلع)1391 (" یکینورتکلا یرگشدرگ یبایزرا و ناریا ردهار تباقر تهج نآ یاقترا یاه یناهج اه رازاب" رسانه ، شماره 76 ، صص 151 تا 174
14 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری- سال نهم- شماره 28 - زمستان 1393
فرزین، محمد رضا ( 1384 ) "گردشگری الکترونیکی و چالشهای توسعه آن در ایران"، مجموعه مقالات سومین همایش تجارت الکترونیکی، معاونت برنامه ریزی و امور
اقتصادی وزارت بازرگانی، چاپ اول، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران.
فیضایو ناجرم ، ریمهداز)هحیلم ،1386 (" یسررب ورتکلا یرگشدرگ زا هدافتسا رد یکینناریا یرگشدرگ تعنص " بررسی های بازرگانی، شماره 23 ، صص 80 تا 82
کاتلر، فیلیپ ( 1376 )، اصول بازاریابى، مترجم بهمن فروزنده، انتشارات آترپات کتاب کاتلر، فیلیپ.آرمسترانگ،گرى ( 1376 ) اصول بازاریابى، مترجم بهمن فروزنده، انتشارات
آترپات کتاب
) یدهم ،یبورک1389 (" تاغیلبت ریثأت درومرد ىبایرازاب ناسانشراک ةعماج شرگن ىبایزراهناسر ىا تیلاعف رد ىاهىدرگناهج" رفاه اجتماعی ، تابستان 89 ، دوره 10 ، شماره
.408- 37 ، صص 383
کوچک زاده، احمد( 1381 ) " ارائه مدل ریاضى در تخصیص بودجه تبلیغات به رسانه هاى مختلف" پایان نامة کارشناسى ارشد.دانشگاه علم و صنعت.
کوامار، ساشی ( 1383 ) "تجارت الکترونیک و توریسم" مجموعه مقالات دومین همایش تجارت الکترونیکی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، چاپ اول،
شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران.
گوهریان، محمد ابراهیم،( 1380 ) بازاریابی گردشگری ، دفتر پژوهشهای فرهنگی لاولاک، کریستوفر، رایت، لارن. ( 1382 ). اصول بازاریابى و خدمات، مترجم ابو الفضل
تاج زاده، انتشارات سمت
لس لومسدون ( 1381 )، بازاریابی گردشگری ، ترجمه م.ا.گوهریان، انشارات دفتر پژوهشهایفرهنگی، چاپ اول
مجتهدی، هوشنگ ( 1376 ). مدیریت فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، تهران: مرکز نشر  دانشگاهی.
محلاتى، صلاح الدین( 1380 ) درآمدى بر جهانگردى، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى محمدیان، محمود.( 1385 )، مدیریت تبلیغات، انتشارات حروفیه، چاپ دوم.
یلع ،نادرم) اضر دمحم ،یرون و1393 (" تعنص هعسوت رد یبایرازاب شقن یسرربیرگشدرگ" ، تلااقم هعومجم دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین 
جایگاه رسانه های اجتماعی در توسعه بازاریابی ... 15
) هقیدص ،ناییاضر و زربیرف ،یوسوم1385 (" یرتشم اب یکینورتکلا طابترا تیریدم شقن (e-CRM) یرگشدرگ رد (tourism) ناریا" مدیریت فر ا د ، شماره 13 و
14 صص 105 تا 126
یرظن، هلااشام نارگیدو)1389( "یرگشدرگ تعنص رد یدربهار یبایرازاب هتخیمآ" .68- مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 1، شماره 3 صص 49
واى گى، چاک ( 1382 ) جهانگردى در چشم اندازى جامع، مترجمان على پارساییان و محمد اعرابى، انتشارات دفتر پژوهش هاى فرهنگى.
) نیسح ،تسود هفیظو و رایزام ،یرای1386 (" یبایرازاب نیون یاهشور یریگراکب ریثاتناریا رد تسیروت بذج رد یکینورتکلا" مجله مدیریت ، شماره 119 و 120 ، صص
.77-73

Bouquet, M. (2005). "How to build a word of mouth marketing campain".Forrester research.
Brooker, E., & Burgess, J. (2008), "Marketing destination Niagara effectively through the tourism life cycle", International Journal of Contemporary Hospitality", 20 (3), 278-292.
Buhalis, D. (2004), "Marketing the competitive destination of the future", Tourism management, 21, 97-112.
Collin, P. (2003). Dictionery of Marketing, Boolmsbury Publishing Plc, Third edition.
Jamrozy, U. (2007), "Marketing of tourism: a paradigm shift toward sustainability", International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 1(2), 117-130.
Mariani S. (2014). Successful Web Marketing for the Tourism and Leisure Sectors, Kogan Page
Kim, M & Mattila,F (2011).Realizing the potential of electronic commerce for SMEs in the global economy, Conference for Ministers responsible for SMEs and Industry Ministers. Bologna, Italy
Kim, CH.(2008) E-tourism: an innovative approach for the small and medium-sized tourism enterprises (SMTES) in Korea. Organisation for Economic Co-operation and development (OECD). Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development
Shuai, S. (2011), Marketing for Tourism & Hospitality, Nelson & Division of Thomson Canada limited.
Sund. J. (2004), The Tourism Industry Life Cycle: Initial Evidence from the Swiss Hotel Industry, Prentice Hall.
Swift R.S (2002). Accelerating Customer Relationship: using CRM and technologies, prentice Hal, NJ.

Tsiotsou, N. and Vlachopoulou, A(2011) Information Communication Technologies in Tourism 1999, SpringerWien. NewYork
Williams, A. (2006), "Tourism Hospitality Marketing: Fantasy, Feeling and Fun", International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18( 96), 482- 491