شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست محیطی گردشگران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران مدرس گروه مدیریت جهانگردی و هتلداری مؤسسه آموزش عالی مازیار

چکیده

حتی مدیریت شهری بدل ساخته است. در تبیین های رفتار زیست محیطی عموماٌ بر سه دسته عوامل فردی، موقعیتی و
اجتماعی  سیاسی تأکید می شود. رفتارهای زیست محیطی هر گروه از کنشگران انسانی؛ بسته به موقعیت؛ می تواند متفاوت
و دارای اهمیت ویژه ای باشد. گردشگران نیز از جمله گروه هایی هستند که به دلیل شدت تأثیراتی که رفتارهای
زیست محیطی آن ها بر محیط اجتماعات مقصد به جا می گذارد، در معرض مطالعه رفتار زیست محیطی قرار دارند. مقاله
حاضر با نگرشی سازه گرایانه، تأثیر متغیرهای ذهنی و نگرشی بر رفتار زیست محیطی دو نمونه از گردشگران را بررسی
می کند. روش بررسی در این پژوهش تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی است. در روش میدانی از پرسشنامه به عنوان
ابزار اصلی در گردآوری داده استفاده شده است. به دلیل نبود چارچوب دقیقی برای نمونه گیری گردشگران داخلی، در
قالب یک کار اکتشافی ٠٥٣ گردشگر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد ٠٣٣ نفر به جامعه آماری چالوس و
٠٥٣ نفر به اصفهان تعلق دارند. اطلاعات جمع آوری شده به کمک نرم افزار
 
SPSS و با استفاده از روش های آماری توصیفی
و استنباطی تحلیل شده اند. طبق یافته های بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون، رفتار زیست محیطی گردشگران با
ارزش های زیست محیطی، درک منافع زیست محیطی، تصور فرهنگی و انگیزه فرهنگی رابطه مستقیم معنادار دارد.
در حالی که میان دانش زیست محیطی و رفتار زیست محیطی گردشگران رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین بر اساس
تحلیل مسیر، تصور از مکان با مجموع بتای 5٥ /. بیشترین تآثیر را بر متغیر وابسته تحقیق دارد. بعد از آن متغیر درک منافع
زیست محیطی با بتای ٥5 /. به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار زیست محیطی گردشگران تآثیر می گذارد. انگیره ها و
ارزش های زیست محیطی نیز به طور مستقیم تأثیر قابل ملاحظه ای در حد ٠٥ /. و ٠5 /. بر متغیر وابسته دارند. طی فرایند
تحلیل رگرسیونی مسیرها متغیر دانش زیست محیطی به دلیل معنی دار نبودن بتای بدست آمده از مدل حذف شد. عوامل
ذکر شده در مجموع ۰٣ درصد تغییرات رفتار زیست محیطی گردشگران را تبیین نموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Gap between Attitude, Knowledge and Environmental Behavior of Tourists

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fazeli 1
  • Sahar Jafar Salehi 2
چکیده [English]

Due to the intensity of the impact that tourists’ environmental
behavior has on the destination environments, this group of people are placed among those groups who are studied from their environmental behavior point of view. This article with a structured vision, surveys the effects of mental and visional variables on the en-behavior of two types of tourists.
The study was performed through a combination of desk and field studies
using questionnaire. Due to the lack of an accurate sampling framework for domestic tourists, by conducting a discovery work, 350 tourists were selected, where 200 of them belonged to Chalus statistical population and 150 individuals belonged to Isfahan. Collected data were assessed through descriptive and inferential statistical methods with the help of SPSS.
According to the findings of Pearson correlation test, there is significant and direct relationship between tourists' en-behavior and their environmental values, understanding of environmental benefits, cultural imagination, and cultural motivation. While no significant relationship was seen between environmental knowledge and tourists' en-behavior. According to the path analysis, imagination of place with a beta value of 0.75 has the greatest effect on the dependent variable of the study. In the second rank the variable of understanding of environmental benefits with a Beta value of 0.59 affects directly and indirectly the tourists' en-behaviors. Environmental motivation and environmental values with Beta scores of 0.35 and 0.29 respectively have significant direct effects on the dependent variable. In regression analysis of the paths, the environmental knowledge variable was removed from the model due to the insignificant obtained Beta. The mentioned factors totally explained 60% of the changes in tourists' en behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • environmental (en-) behavior
  • environmental sociology
  • Tourism
. ،

» ظهور جامعه شناسی در ایران « ) آزاد ارمکی ، تقی . ) 13١8

بررسی رفتارهای زیست محیطی معلمان آموزش دوره ی ابتدایی )مورد

 

« ) آقامحمدی، علی. ) 132٦

پایان نامه کارشناسی ارشد، بابلسر: دانشگاه مازندران. ،

») مطالعه: استان مازندران

بنت، اندی. ) 132٦ (

فرهنگ و زندگی روزمر.ه ترجمهی لیلا افشانی و حسن چاوشیان. تهران.

اختران.

فکوهی، ناصر. ) 1323 (

انسان شناسی شهر . ی تهران. نشر نی.

بررسی

 

« ) کلاهی، محمدرضا، فاضلی، محمد، صالح آبادی، ابراهیم و رهبری، زهره. ) 132٥

.

» مقایسه ای تأثیر انواع شیوه های اطلاع رسانی انرژی بر ترغیب مصرف کنندگان برق به صرفه جویی

پژوهشگاه نیرو. )منتشر نشده(.

لوزیک، دانیل. ) 1323 (

نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماع . ی ترجمهی سعید معید فر. تهران.

امیرکبیر

.

Boorstin, D. (1964),

 

The Image: A Guide to Pseudo Events in American Society, New York: Harper.

Cohen, E. (1979) “A Phenomenology of Tourist Experiences”,

 

Sociology, 13: 179201.

Dunlap,R. E., k. D. Van Liere, A. G. Merting, and R. E. Jones (20000),

 

“Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale”, Journal of Social Issues, 56(3): 425-42.

Edensor, T. (2001), “Performing Tourism, Staging Tourism”,

 

Tourist Studies 1(1): 59-81.

Frick, Jacqueline , G. Kaiser, Florian & Wilson, Mark (2004) “

 

Environmental knowledge and conservation behavior: exploring prevalence and structure in a representative sample”, Personality and Individual Differences, Vol 37 :1597-1613.

Gray, H. P. (1970)

 

International Travel- International Trade, Heath Lexington books, Lexington.

Holden, Andrew, (2000),

 

Environment and Tourist, London and New York: Rutledge.

Lubell, Mark, 2002, “Environmental Activism as Collective Action”,

 

Environment and Behavior, 34: 431-454.

MacCannell, D. (1973), “Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in tourist Settings”,

 

American Journal of Sociology, 79(3): 589-603.

McC

 

abe, Scott (2000), “Who is a Tourist? A Critical Review”, Tourist Studies, 5: 85-106.

Moisander, J. & Pesonen, S. (2002) Narratives of sustainable ways of living: constructing the self and the other as a green consumer.

 

Management Decision, 40, 329342.

Noren, C., and Pyrko, J. 1998. Using multiple Regression analysis to develop electricity consumption indicators for public

 

schools. Proceedings of the 1998 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, pp. 3.255-3.266.

811

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری شماره 22  سال هشتم  تابستان 22

SternP. C., T. Dietz, and G. A.

 

Guagnano (1995), “The New Ecological Paradigm in Social-Psychological Contet”, Environment and Behavior, 27(6): 723-43.

Urry, J. (1990).

 

The tourist gaze. London: Sage.

Witherspoon, J. et al. (1995)

 

Control and production of toxic air emissions by publicly owned treatment works odor control equipment, Water Environment Research Foundation.

شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست محیطی گردشگران

 

818

ضمیمه 7  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درک اهمیت اقتصادی مساله زیستمحیطی

درک اهمیت اقتصادی

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

منابع نفت

3٤١

2/3١

٦1

 

/ 8

منابع گاز

3٤٥

2/٣8

8/١١

خاک کشاورزی

3٤٦

١/١3

8/٦٣

معادن مواد معدنی

3٤1

١/٥٤

8/٦2

جنگل ها و مراتع

3٤١

١/٤٦

8/٦1

منابع آبی

3٤٥

١/٣٦

8/2٥

دریا و آبزیان

3٤٦

٦/22

8/٦8

تولیدات کشاورزی منحصر به فرد

33١

٦/2٦

8/٦١

کارخانجات صنعتی

3٤٦

٦/2١

8/2١

گونه های گیاهی و جانوری

3٤٥

٦/١2

8/١

تالاب ها و دریاچه ها

3٤٤

٦/33

8/٦٥

فراوانی

38٥