اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری جهت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای درشمال غربی استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزیمحیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری جهت سرمایه گذاری در قطب گردشگری
اورامانات در شمال غربی استان کرمانشاه تهیه گردیده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از جمله تحقیقات
کاربردی، و از نظر جمع آوری دادهها، از نوع پیمایشی میباشد که دادههای حاصل از مطالعات میدانی و

 
شده و میزان TOPSIS پرسشنامهها وارد تکنیک تصمیم گیری چند معیاره
i
در هر منطقه به دست SL

 
0/ آمده است. براساس اولویت بندی صورت گرفته در این پژوهش سراب روانسر با 318
i
 
SL
دارای نزدیکی
نسبی بیشتری به وضعیت ایده آل میباشد، مناطق نمونه گردشگری شمشیر، قوری قلعه، نودشه، هجیج، ویس

 
)0/4 -0/ القرن با میزان ) 6
i
 
SL
0/ در سطح خوب، منطقه نمونه گردشگری بوزین مرخیل با 43
i
 
SL
در
سطح متوسط، مناطق نمونه نوسود، سراب مامیشان، شروینه، سراب سفید برگ، ازگله بمو، بیدمیری، دالانی با

 
میزان
i
0/ 0( در سطح ضعیف ارزیابی گردیدهاند همچنین چشمه ریزه با میزان 2 /4 -0/ بین ) 2 SL
i
در SL
سطح بسیار ضعیف ارزیابی شده است. بنابر یافتههای این پژوهش واگذاری مناطق نمونه گردشگری با رتبه
پایین به سرمایه گذاران و سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران در داخل این مناطق، توجیه اقتصادی نداشته و
باعث اتلاف منابع و عدم تحقق اهداف توسعه خواهد شد. بنابراین برنامه ریزان گردشگری کشور با بالا بردن
توان مناطق نمونه گردشگری و نزدیک کردن مناطق به وضعیت ایده آل باید شرایط سرمایه گذاری در این مناطق
را آماده و سپس مناطق نمونه گردشگری را به سرمایه گذاران واگذار نمایند که این امر باعث رشد و توسعه
منطقه ای خواهدشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization of the Aptitude of Archetypal Tourism Regions in the North East of Kermanshah Province, for Investment and

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Noori 1
  • Zahra Taghizade 2
چکیده [English]

This research aims to prioritize the archetypaltourism regions situated
on the Oramanat tourism pole in the North West of Kermanshah
Province, based on their aptitude for investment. This study is an
applied survey type research. Data were gathered through
questionnaires and were analyzed using TOPSIS technique. Results
indicate that archetypaltourism regions of Shamshir, Ghourighale,
Noudeshe, Hajij and Veisolqarn are in the good level; Bouzinmarkhil
with

i
 
SL
0.48 is in medium level; the areas of Nowsoudeh,
Sarabemamishan, Shervineh, Sarabesefidbarg, Ozgolebamu, Bidmiri
and Dalani with

i
 
SL
of 0.2 to 0.4 are in the weak level, and
Cheshmehrize region with

i
 
SL
0.2 is evaluated to be in the very weak
level. Based on the research findings, yielding of the archetypal
tourism regions with low level of investment suitability, to investors,
is only a mere waste of resources. Therefore, tourism planners are
supposed to improve the potentiality of these areas for investment
first, and then offer them to investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investment
  • tourism archetypal regions
  • regional development
  • Kermanshah Province 
احمدی، رحمت ا

... 1088 (، معاونت ( سرمایه گذاری و طرحها، " مجموعه دستورالعمل قوانین

و مقررات 1088

" .

افتخاری، عبدالرضا، پور طاهری، مهدی، مهدویان، فاطمه ) 1023 (، اولویت بندی ظرفیت های

-

08 گردشگری مناطق روستایی شهرستان نیر، جغرافیا و توسعه، شماره 24 ، صص 20

بدری، سیدعلی، یاری حصار، ارسطو، ) 1088 (، انتخاب مناطق نمونه گردشگری با استفاده از

روش

AHP نمونه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره 20

-

. شماره ) 2۵ (، صص 84 ۵۵

بیگی فیروزی، اله یار) 1023 (، تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان لرستان بر

اساس تحلیل

SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای ) ANP (، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

بازرگانی  مدیریت تحول، به راهنمایی دکتر مهدی کاظمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص

.161

بیورانی، حسین، غفران، علی) 1088 (، تبیین و به کارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره

TOPSIS

 

برای رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری، فصلنامه کارآگاه دوره

-

. دوم سال دوم ، شماره 8، صص 1۵3 101

تقوایی، مسعود، تقی زاده، محمد مهدی، کیومرثی، حسین) 1023 (، مکان یابی دهکدههای

گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل

SWOT )نمونه موردی: ساحل دریاچه

کافتر(،

مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیط ، ی سال ،22 شماره پیاپی 42 ، شماره ،2 تابستان ،1023

-

. صص 123 22

توکلی، مرتضی، کیانی، اکبر، هدایتی، صلاح ) 1082 (، تأثیر مناطق نمونه گردشگری در

محرومیت زدایی از دیدگاه اجتماعات محلی )مطالعه موردی

: منطقه اورامان تخت کردستان(،

مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای سال دو

 

،م شماره ششم، - .) پاییز 1082 صص 24 10

تولایی، ،) سیمن) 1086

مروری بر صنعت گردشگری، انتشارات دانشگاه تربیت معلم، تهران.

چالز، جونز) 1081 (،

مدیریت سرمایه گذاری، ترجمه رضا تهرانی، عسگر نوربخش، چاپ

چهارم، نگاه دانش، تهران.

حکمت نیا، حسن، موسوی، میرنجف ) 1023 (، کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه

ریزی شهری و ناحیه ای،

انتشارات علم نوی ، ن چاپ دوم، یزد.

خاتمی فیروز آبادی، علی ) 1023 (، رتبهبندی اماکن تاریخی شهر اصفهان از دیدگاه جهانگردان

اروپای شرقی با استفاده از روش آریان،

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جهانگردی سال هفتم

شماره 16 پائیز و زمستان 23 ، صفحات 141 . تا 160

رنجبردستنانی، محمود ) 1023 (، رتبهبندی مناطق نمونه گردشگری استان چهارمحال

اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری جهت...

 

22

وبختیاری با استفاده از تکنیک

AHP ، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا، گرایش برنامه

ریزی توریسم، به راهنمایی دکتر داریوش رحیمی، دانشگاه اصفهان.

زنگی آبادی، علی، علیزاده، جابر، احمدیان، مهدی ) 1023 (، تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی

شهرستان های استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک

TOPSIS و AHP ، فصلنامه نگرشهای نو

در جغرافیای انسان

 

، ی سال چهارم، شماره .03

زیاری، کرامت الله، زنجیرچی، سیدمحمود، سرخ کمال، کبری ) 1082 (، بررسی و رتبه بندی

درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خراسان رضوی با استفاده از تکنیک تاپسیس،

فصلنامه

پژوهشهای جغرافیای انسان

 

، ی شماره 42 ، - . ص 03 11

.) سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان ) 1021

.) سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه ) 1021

ساعتی، صابر، حاتمی ماربینی، عادل، ماکوئی، احمد ) 1086 (، تصمیم گیری گروهی به کمک

TOPSIS

 

- . فازی، مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجا ، ن سال 4 شماره 10 ، صص 04 21

شماعی، علی، جعفر، موسیوند ) 1023 (، سطح بندی شهرستانهای استان اصفهان از لحاظ

زیرساخت های گردشگری با استفاده از مدل

TOPSIS و AHP ، مطالعات و پژوهشهای شهری و

-

.43 منطقه ا ، ی شماره دهم، ص 20

صفاه خواه، یوسف ) 1082 (، بررسی و اولویتبندی مناطق نمونه گردشگری به منظور سرمایه

گذاری در استان سمنان،

پایان نامه کارشناسی ارش ، د دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.

عاقلی کهنه شهری، لطفعلی ) 1081 (، چالشهای سرمایه گذاری در گردشگری،

مجموعه

مقالات همایش سرمایه گذاری در گردشگری.

عبدالهی، علمدار ) 1088 (، تبدیل نقش کارکرد بافت قدیم شیراز به جاذبه های گردشگری؛

گذشته، اکنون، آینده،

پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا  گرایش برنامه ریزی شهری، به

راهنمایی دکتر زهره هادیانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

فلاحتی، علی، احمدیان، تحسین ) 1023 (، بررسی اقتصادی و تعیین اولویت های سرمایه

گذاری صنعتی در استان کرمانشاه،

دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقها ، ی دوره جدیدسال هیجدهم

-

. شماره 2، صص 12۵ 133

محمودی نژاد، هادی، بمانیان، محمد رضا ) 1088 (، مبانی برنامه ریزی و توسعه گردشگری

روستایی،

انتشارات هله/طحا ، ن چاپ اول.

مهرگان، محمدرضا، دهقان نیری، محمود ) 1088 (، رویکرد منسجم

BSC-TOPSIS جهت

ارزیابی دانشکدههای مدیریت برتر دانشگاه های استان تهران.

مدیریت صنعت ، ی دوره ،1 ، شماره 2

صص 1۵0 تا .168

موسوی، سید حجت، پور خسروانی، محسن، محمودی محمد آبادی، طبیه) 1082 ( گروه بندی

مقایسه ای نبکاهای شمال شرقی کویر سیرجان با استفاده از الگوریتم

TOPSIS ، مطالعات

888

فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری شماره 22  سال هشتم  تابستان 22

-

. جغرافیایی مناطق خش ، ک شماره 1، صص 13۵ 81

میرزایی، رحمت ) 1088 (، تأثیر توسعة گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقة اورامانات

-

.16 کرمانشاه، فصلنامه روستا و توسع ، ه شماره 4، صص 42

،) میری، سیده سمیره ) 1023 تحلیلی بر گردشگری منطقه اورامانات )با تاکید بر امکان سنجی

مناطق گردشگری( با استفاده از تاپسیس نمونه موردی پاوه،

پایان نامه کارشناسی ارش ، د جغرافیا

گرایش برنامه ریزی روستایی، به راهنمایی دکتر جواد بذرافشان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

نسترن، مهین، ابوالحسنی، فرحناز، ایزدی، ملیحه ) 1082 (، کاربرد تکنیک تاپسیس در تحلیل و

اولویت بندی توسعةپایدار مناطق شهری )مطالعة موردی

: مناطق شهری اصفهان(، فصلنامه جغرافیا

-

. و برنامه ریزی محیط ، ی شماره 2، صص 133 80

نسترن، مهین، حسن زاده، محمد مهدی، کهزادی، اسفندیاری ) 1023 (، تحلیل و سطح بندی

پتانسیلهای گردشگری در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از مدل چند متغیره

TOPSIS ،

اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار دانشگاه آزاد واحد همدان.

نصیری زاده، حمید رضا، توتونچی، جهانگیر) 1082 (، جهانگردی و اشتغال، مجموعه مقالات

سمینار بررسی سیاستها و برنامه های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه

طباطبائی و سازمان ایرانگردی و جهانگردی، تهران.

Dwyer, L. and Forsyth, P. and Spurr, R. (2004). Evaluating tourism’s

 

economic effects: new and old approaches, Journal of Tourism Management, Vol.25, No.3, PP: 307-317.

harply R, 2002, Rural Tourism and Challenge of Tourism Diversication, The Case of Cyprus,

 

Tourism Management, pp 242-251

weaver, David and lawton, laura(2006), Tourism management, trid edition, wiley publication

Tsai, wen-Hsien, et al, (2010) in integrated approach for selecting corporrate social responsibility program and costs evelution in the international tourism hotel, internattional

 

jornal of Hospitality management 29pp, 385

Ashe, John W. (2005) Tourism investment as a tool for development and

poverty reduction: The experience in Small Island Developing States (SIDS).

 

Trade and Investment, Barbados, 18-20 September, 2005

Kantaric, Kemal (2007) Perceptions of foreign investors on the tourism market in Cntral Asia including Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, and Turkmenistan.

 

Tourism Management, Volume 28, Issue 3, June, Pages 820-829.

www.ichto.ir