ارزیابی توانمندیهای ژئوتوریسمی ژئومورفوسایتهای شهرستان مهاباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ژئومورفولوژی دانشکده جغرافیادانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئومورفولوژی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئومورفولوژیدانشگاه تهران

چکیده

ژئومورفوتوریسم، یکی از گرایش های علمی در ارتباط مشترک با حوزه علوم و
گردشگری است که اساس آن شناخت ژئومورفوسایتها یا مکانهای ویژه
ژئومورفولوژیک است. در این پژوهش با بهرهگیری از روشهای جدید به ویژه با تأکید بر
روش کامنسکو و بررسیهای میدانی قابلیت ژئومورفوسایتهای شهرستان مهاباد
ارزیابی شده است. در این تحقیق، تحلیل ژئومورفوسایتهای انتخابی بر اساس ارزشهایی
است که توسط هرکدام از روشهای ارائه شده حاصل آمده و سپس بر اساس روش
کامنسکو ارزشهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریت و بهرهبرداری و زیبایی آنها
موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از روش کامنسکو با سایر روشها نیز مقایسه
گردیده است. اساساً ارزشگذاری هر ژئومورفوسایت نقش قابل توجهی در برنامهریزی
متناسب با پتانسیلهای ژئومورفوتوریستی منطقه و نیز سرمایهگذاریهای عمرانی جهت
جذب گردشگر فراهم خواهد کرد. نتایج تحقیق نشان داد از میان لند فرم های موردبررسی
غار آبی سهولان با جمع امتیاز 57 بیشترین امتیاز را در مقایسه با سایر ژئومورفوسایتها
به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Geotouristic Potentials of Geomorphosites in Mahabad County

نویسندگان [English]

  • Mehran maghsoudi 1
  • Mohsen Barzkar 2
  • Mosa Abbasi 2
  • Anvar Moradi Moradi 3
چکیده [English]

Geomorphotourism is a branch of
 
geosciences and tourism studies, which studies the geomorphosites or geomorphological special locations.
In this research geotourism potentials of geomorphosites in Mahabad county were analyzed based on new techniques such as Comanescu method and field studies.
Values resulted from each method were compared with each other, and the scientific, cultural, economic, management, and beauty values of the sites were analyzed by Comanescu method.
Geotouristic valuation of each Geomorphosite is of paramount importance in tourism planning and investment respecting the geomorphotouristic potentials of the area.
Among the examined landforms, Saholan water cave was found to have the highest score of 75.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphosite
  • Geomorphotourism
  • Comanescu method
  • Mahabad county (Corresponding author: maghsoud@ut.ac.ir)
ثروتی، محمدرضا، قاسمی، افشان ) 1815 ( راهبردهای ژئوتوریسم در استان فارس،

 

فصلنامه فضای

جغرافیایی

 

 

، سال هشتم، ، شماره 28 زمستان 1815

شایان، سیاوش، شریفی کیا، محمد، زارع، 1811 ( ارزیابی ( غلامرضا 3 توانمندیهای

ژئومورفوتوریستی لند فرم ها بر اساس روش پرالونگ، مطالعه موردی 3 شهرستان داراب،

مطالعات جغرافیایی مناطق خش

 

 

، ک سال اول، شماره دوم، ، زمستان 1811 - صص 11 58

عزمی، آئیژ، ایمانی، بهرام، خانی، فضیله ) 1810 ( اثرات فعالیتهای گردشگری بر محیط زیست

)

 

 

مطالعه موردی : روستای بیله درق ( ، نگرشهای نو در جغرافیای انسان ، ی سال سوم، شماره

سوم، ، تابستان 1881 شماره 1 پیاپی،

 

- صص 27 18

مقصودی، مهران، شمسی پور، علی اکبر، نوربخش، ) فاطمه ) 1810 پتانسیل سنجی مناطق بهینه

توسعه ژئومورفوتوریسم

 

) مطالعه موردی منطقه مرنجاب در جنوب دریاچه نمک ( ، پژوهشهای

جغرافیای

 

 

- . طبیع ، ی شماره 55 ، پاییز 1810 ، صص 11 1

مختاری، داود 1811 (، ارزیابی ( توانمندی اکو توریستی مکانهای ژئومورفیکی حوضه آبریز

آسیاب خرابه در شمال غرب ایران به روش پرالونگ،

 

جغرافیا و توسع ، ه تابستان 1811 ، شماره

11 ،

 

- صص 72 25

مختاری، داود، صدوقی، مریم، پور علی، آزیتا ) 1811 ( امکان سنجی جاذبههای تالاب کانیبرازان

مهاباد باهدف تبدیل آن به یک سایت گردشگری،

 

پژوهشهای ژئومورفولوژی کم ، ی اسفندماه

1811

عزیزی، محسن، حلبیان، امیرحسین، شائمی، اکبر، علیقی، سمیرا ) 1811 (، ارزشیابی و قابلیت

سنجی ژئومورفوسایتهای شهرستان کرمانشاه با استفاده از مدل

 

Pereira ، پژوهشهای

ژئومورفولوژی کم

 

 

، ی اسفندماه 1811

نوجوان، محمدرضا ، میرحسینی، ابولقاسم، رامشت، ،) محمدحسین ) 1811 ژئوتوپهای یزد و

جاذبههای آن،

 

جغرافیا و توسع ، ه شماره ،18 بهار 1811

Bruschi V. M. and Cendrero A., (2005), Geosite evaluation; can we measure intangible values?.

 

 

Il Quaternario, 18 (1), pp. 293-306.

Comanescu, L. Nedelea, A . Dobre, R.(2011) Evaluation of geomorphosites in Vistea Valley (Fagaras Mountains-Carpathians, Romania),

 

 

International Journal of the Physical Sciences Vol. 6(5), pp. 1161 -1168, 4 March, 2011.

Coratza. P., Chinoi, A., Piacentini, D. and Valdati, J. 2008. Management of Geomorphology in Higher Tourist Vocation Area: An Example of Geo-hiking Maps in the Alpe di fanes (natural park of Fanes-Senes-braies, Italian dolomites).

 

 

Geo Journal ofTtourism and Geosites, No. 2. Vol 2. Pp: 106- 117.

Coratza P. and Giusti C., (2005), Methodological proposal for the assessment of the scientific quality of geomorphosites.

 

 

Il Quaternario, 18 (1), pp. 307-313.

ارزیابی توانمندی های ژئوتوریسمی... 998

Cartner, W. (2002), "

 

 

Tourism development", VNB: 13-18.

Erhatic B., (2010), Geomorphosite assessment.

 

 

Acta geographica Slovenica, 50-2, pp. 296-309

Miccadei E, Piacentini T, Esposito G., 2011,

 

 

Geomorphosites and Geotuorism in the Parks of the Abruzzo Region (Central Italy) Geoheritage, Vol. 3, PP. 233-251.

Nickolas C. Zouros, Mytilene (2007). Geomorphosite assessment and manage-ment in protected areas of Greece (Case study of the Lesvos island

 

 

coastal geomorphosites), Geographica Helvetica Jg. 62 2007/Heft 3, PP: 169-180

Panizza M., and Piacente S., (2003), Geomorphologia culturale.

 

 

pitagora editrice, bologna.

Panizza M., 2001, Geomorphosites: Concepts, Methods and Examples of Geomorphological Survey,

 

 

Chinese Science Bulletin, Vol. 46, PP 4-6.

Pereira P., Pereira, D. and Caetano Alves M., (2007), Geomorphosite assessment in Montesinho Natural Park (Portugalia),

 

 

Geographica Helvetica, 62 (3), pp. 159-169.

Pralong J.-P., (2005), A method for assessing tourist potential and use of geomorphological sites,

 

 

Géomorphologie: relief, processus, environnement, 3, pp. 189-196.

Reynard. E, Panizza. M. (2005). Geomorphosites: definition, assessment and mapping

 

 

, II Quaternario, 18 (1), Volume special,286-312.

Reynard E., Fontana G., Kozlik L. and Scapozza C., (2007), A method for assessing «scientific» and «additional values» of geomorphosites,

 

 

Geographica Helvetica, 62, 3, pp.148-158.

Serrano E. and Gonzalez-Trueba J. J., (2005), Assessment of geomorphosites in natural protected areas: the Pico de Europa National Park (Spain),

 

 

Géomorphologie: relief, processus, environnement, 3, pp.197-208.

Zouros N., (2005), Assessment, protection, and promotion of geomorphological and geological sites in the Aegean area, Greece,

 

 

Géomorphologie: relief, processus, environnement, 3, pp. 227-234