تأثیر کیفیت ادراک شده از خدمات حمل‌و‌نقل شهری اصفهان بر رضایت گردشگران داخلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد و کارآفرینی فرهنگی، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه موزه و گردشگری، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گروه موزه و گردشگری، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هر یک از ابعاد کیفیت ادراک شده از خدمات حمل‌و‌نقل شهری اصفهان بر رضایت گردشگران داخلی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی- همبستگی است. پژوهش حاضر ترکیبی از تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی است. جامعه‌ آماری پژوهش را گردشگران داخلی اصفهان در نوروز 1396 تشکیل داده‌اند. شرط ورود افراد جامعه آماری به پژوهش استفاده از وسایل حمل‌و‌نقل شهری بود. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. نتایج نشان داد برای دستیابی به رضایت گردشگران ضروری است کیفیت خدمات افزایش یابد. همچنین مشخص شد گردشگران در هیچ بعدی از حمل‌و‌نقل شهری اصفهان رضایت ندارند. لذا ضروری است مطابق با میزان تأثیر ابعاد مختلف کیفیت خدمات بر رضایت گردشگران، به ترتیب بیشترین تمرکز برای بهبود پاسخگویی، همدلی، قابلیت اعتماد، موارد محسوس، صرفه اقتصادی و تضمین صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of perceived Quality of Urban Transportation Services in Isfahan on Domestic Tourists Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Mohamad Taghi Toghraee 1
  • Zahed Shafiei 2
  • Mahnaz Doosti-Irani 3
1 Assistant professor, Department of Economy and Cultural Entrepreneur,Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant professor, Department of Museum and Tourism, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship , Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 MSc in tourism management. Department of Museum and Tourism,Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is an investigation of the impact of each dimension of perceived quality of urban transportation services in Isfahan on the satisfaction of domestic tourists. In terms of purpose this is applied research and in terms of method, this is descriptive-correlative research. The present study is a combination of library and field research. The statistical population of the study consisted of domestic tourists of Isfahan on Nowruz 2017. The inclusion criterion was the usage of urban transportation. In order to collect data, the convenience sampling method was used. The results showed that to achieve tourist satisfaction it is necessary to increase the quality of services. It was also found that tourists are not satisfied with the urban transportation of Isfahan in any dimension. Therefore, according to the impact of different dimensions of service quality on tourist satisfaction, it is necessary to focus on improving responsiveness, empathy, reliability, tangible items, economic efficiency, and guarantee, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Service
  • Tourist
  • Transportation
  • Tourist Satisfaction
حافظی، اکرم؛ حافظی، احمد و اسماعیلی، حسین. (1395). ارائه‌ی مدل ملی پیشنهادی شاخص رضایت مشتری. همایش ملی پژوهش‌های مدیرت و علوم انسانی در ایران. تهران، خردادماه.

حیدرزاده، کامبیز؛ نجفی، کبری و حسینی، سید علی. (1396). تأثیر کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری به مقصد گردشگری با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی از مقصد گردشگری و رضایت گردشگران. مطالعات مدیریت گردشگری. 12(40)، 153- 115.

مروتی شریف‌آبادی، علی، عزیزی، فاطمه، جمشیدی، زینب. (1395). تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران داخلی یزد با استفاده از مدل دیمتل فازی. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. 11(33)، 104- 85.

 Agyekum, C. K., Haifeng, H., & Agyeiwaa, A. (2015). Consumer Perception of Product Quality. Microeconomics and Macroeconomics, 3(2), 25-29.‏

Al-Ababneh, M. (2013). Service quality and its impact on tourist satisfaction, Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 4(12), 164-177.

Ali, M., & Raza, S. A. (2017). Service quality perception and customer satisfaction in Islamic banks of Pakistan: the modified SERVQUAL model. Total Quality Management & Business Excellence, 28(5-6), 559-577.‏

Andam, R., Montazeri, A., Feizi, S., & Mehdizadeh, R. (2015). Providing a multidimensional measurement model for assessing quality of sport tourism services: Empirical evidence from sport conference as sport event tourism. Iranian Journal of Management Studies, 8(4), 607.‏

Clemes, M. D., Gan, C., Kao, T. H., & Choong, M. (2008). An empirical analysis of customer satisfaction in international air travel. Innovative Marketing, 4(2), 50-62.‏

Eboli, L., & Mazzulla, G. (2007). Service quality attributes affecting customer satisfaction for bus transit. Journal of public transportation, 10(3), 2.

Felix, R. (2017). Service Quality and Customer Satisfaction in Selected Banks in Rwanda. Journal of Business & Financial. 6, 1-11.

Hanif, M., Hafeez, S., & Riaz, A. (2010). Factors affecting customer satisfaction. International Research Journal of Finance and Economics, 60(1), 44-52.‏

Haque, A. K. M., & Khan, A. (2013). Factors influencing of tourist loyalty: A study on tourist destinations in Malaysia.

Kaura, V., & Datta, S. K. (2012). Role of customers and employees in service delivery and customer satisfaction: Survey evidence from banks in Rajasthan. IUP Journal of Bank Management, 11(4), 121.

Mazumder, S., & Hasan, A. B. M. R. (2014). Measuring service quality and customer satisfaction of the hotels in Bangladesh: a study on national and international hotel guest. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2(1), 95-111.

Meštrović, D. (2017). Service Quality, Students’ Satisfaction and Behavioural Intentions in STEM and IC Higher Education Institutions. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 15(1), 66-77.‏

Rahman, M. A., Qi, X., Mohammad Saif, A. N., Ibrahim, I. B., & Sultana, R. (2017). Assessing service quality of online bill payment system using extended SERVQUAL model (SERVQUAL-Butterfly model): A case study of Dhaka electric supply company limited (DESCO), Bangladesh. Cogent Business & Management, 4(1), 1301195.‏

Riduan., S., Fauzi, A.,& Darminto. (2015). The effect of tourism service quality, tourist destination image and experience of tourist towards tourists satisfaction, tourism word of mount, tourist destination preferences, and tourist destination loyalty (a study on foreign tourists in tourist destinations area in indonesia). European Journal of Business and Management, 7(2).

Saleem, S., Moosa, K., Imam, A., & Ahmed Khan, R. (2017). Service Quality and Student Satisfaction: The Moderating Role of University Culture, Reputation and Price in Education Sector of Pakistan. Iranian Journal of Management Studies, 10(1), 237-258.‏

Stradling, S., Carreno, M., Rye, T., & Noble, A. (2007). Passenger perceptions and the ideal urban bus journey experience. Transport Policy, 14(4), 283-292.

Supitchayangkool, S. (2012). The differences between satisfied/dissatisfied tourists towards service quality and revisiting Pattaya, Thailand. International Journal of Business and Management, 7(6), 30.‏

Ţîţu, M. A., Răulea, A. S., & Ţîţu, Ş. (2016). Measuring Service Quality in Tourism Industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 221, 294-301.‏

 United Nation World Tourism Organization (UNWTO). (1994). Recommendations on Tourism Statistics. New York. M (83), 1-84.

Weerasiri, R.A.S. (2015). A study on service quality and customer satisfaction of supermarkets in Sri Lanka. Sri Lanka Journal of Marketing, 1(2), 36-46.

Wong, M., Cheung, R., & Wan, C. (2013). A study on traveler expectation, motivation and attitude. Contemporary Management Research, 9(2), 169.‏