مقاصد گردشگری هوشمند: مرور سیستماتیک تحقیقات با استفاده از رویکرد قیف پارادایم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشیار گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،

3 دانشیارگروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان،

چکیده

هم‌زمان با نفوذ اینترنت و پیشرفت چشم­گیر استفاده از فناوری اطلاعات در کسب­و­کارها، مفهوم نوینی در ادبیات گردشگری تحت عنوان مقاصد گردشگری هوشمند مطرح­ گردیده است. اگرچه در سال‌های اخیر مطالعاتی در این حوزه صورت گرفته، روندهای تحقیقاتی به دلیل زمان کوتاه معرفی و توسعه این فناوری روشن و شفاف نیست، به‌علاوه سنتز دانشی به‌منظور نتیجه­گیری درباره ماهیت تکاملی این موضوع و توسعه تئوری­های آن انجام نشده است. این مطالعه برای پرکردن این خلأ و بررسی تحقیقات از روش قیف پارادایم استفاده کرده است. بدین منظور 105 مقاله از سال 2000 تا 2017 موردبررسی قرار گرفت و پس از گزینش مقالات  34 مقاله، شناسایی و طبقه­بندی شدند. یافته­ها نشان‌دهنده تمرکز مقالات سطح تئوری­های خاص و نبود مقالات در حوزه هستی­شناسی و فرضیات پایه است. این مطالعه به محققان جهت درک بهتر روند پژوهش­های صورت گرفته، آشنایی با مفاهیم و مولفه­ها و شناسایی شکاف پژوهشی موجود کمک شایان توجهی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smart Tourism Destinations:A Systematic Review of Research Using the Paradigm Funnel Approach

نویسندگان [English]

  • Sanaz Shafiee 1
  • Ali Rajabzadeh Ghatari 2
  • Alireza Hasanzadeh 3
  • Saeed Jahanyan 4
1 Department of Information Technology Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Information Technology Management, Tarbiat Modares University
3 Department of Information Technology Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Along with the influence of the Internet and the dramatic advances in the use of information technology in businesses, a new concept has been introduced in the tourism literature called smart tourism destinations. Although studies have been conducted in this area in recent years, the research process is not clear due to the short time of introduction and development of this technology. In addition, the synthesis of knowledge has not been done in order to draw conclusions about the evolutionary nature of this issue and to develop its theories. This study used the paradigm funnel method to fill this gap and investigate the research. For this purpose, 105 articles were reviewed from 2000 to 2017, and after selecting articles, 34 articles were identified and classified. The findings indicate the focus of the articles is on the level of specific theories and the lack of articles in the field of ontology and basic hypotheses. This study will help researchers to better understand the conducted research process, to get acquainted with the concepts and components, and to identify the existing research gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • paradigm funnel smart tourism
  • smart tourism destinations
  • systematic review
تقوی‌فرد، محمدتقی و اسدیان اردکانی، فائزه. (1395). ارائه مدل توسعه‌ی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری.فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 11(33)، 39-19.

دهدشتی، شاهرخ؛ زهره، جمال آباد و غدیر شکیبا. (1392). مدل ساختاری جهت شناسایی مؤلفه های استراتژیک اثربخش بر نهادینه سازی گردشگری الکترونیک. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 8(22)، 197-170.

عطافر، علی؛ خزایی پول، مصطفی  و پور مصطفی خشکرودی، مهدی. (1391). عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری.فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 7(18) ، 156-133.

یادگاری، مهدی؛ محمدی، شهریار و یارمحمدی سامانی، پیمان. (1394). الگوی اعتماد در گردشگری الکترونیکی. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری, 10(30)، 148-129.

Alami, T., & Tahmasebi Aria, T. (2016). Sustainable and smart destination management: Opportunities for the DMO to act as an intelligent agent among destination stakeholders (Master thesis. Umeå School of Business and Economics.

Boes, K., Buhalis, D., & Inversini, A. (2015). Conceptualising smart tourism destination dimensions Information and communication technologies in tourism 2015 (pp. 391-403): Springer, Cham.

Boes, K., Buhalis, D., Inversini, A., Morrison, A., & Gretzel, U. (2016). Smart tourism destinations: ecosystems for tourism destination competitiveness. International Journal of Tourism Cities, 2(2), pp. 108-124.

Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2013). Smart tourism destinations Information and communication technologies in tourism 2014 (pp. 553-564): Springer, Cham.

Buonincontri, P., & Micera, R. (2016). The experience co-creation in smart tourism destinations: a multiple case analysis of European destinations. Information Technology & Tourism, 16(3), pp. 285-315.

Del Vecchio Pasquale, N. V., & Giuseppina, P. (2016). Toward a Methodology for the Smart Growth of Destinations. Journal of Internet and e-Business Studies, 2016(2016), pp. 1-13.

Del Vecchio, P., Mele, G., Ndou, V., & Secundo, G. (2017). Creating value from Social Big Data: Implications for smart tourism destinations. Information Processing & Management, 54(5), pp. 847-860.

Ghaderi, Z., Hatamifar, P., & Henderson, J. C. (2018). Destination selection by smart tourists: the case of Isfahan, Iran. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(4), pp. 385-394.

Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). Smart tourism: foundations and developments. Electronic Markets, 25(3), pp. 179-188.

Gretzel, U., Zhong, L., Koo, C., Morrison, A., & Morrison, A. (2016). Application of smart tourism to cities. International Journal of Tourism Cities, 2(2), pp. 216–233.

Khan, M. S., Woo, M., Nam, K., & Chathoth, P. K. (2017). Smart City and Smart Tourism: A Case of Dubai. Sustainability, 9(12), p 2279.

Kuhn, T. (1970). Structure of Scientific Revolution, University Chicago: USA.

Lamsfus, C., Martín, D., Alzua-Sorzabal, A., & Torres-Manzanera, E. (2015). Smart tourism destinations: An extended conception of smart cities focusing on human mobility Information and Communication Technologies in Tourism 2015 (pp. 363-375): Springer.

Li, Y., Hu, C., Huang, C., & Duan, L. (2016). The concept of smart tourism in the context of tourism information services. Tourism management, 58, pp. 293-300.

Presenza, A., Micera, R., Splendiani, S., & Del Chiappa, G. (2014). Stakeholder e-involvement and participatory tourism planning: analysis of an Italian case study. International Journal of Knowledge-Based Development 8, 5(3), pp. 311-328.

Ronay, E., & Egger, R. (2013). NFC smart city: Cities of the future—a scenario technique application Information and Communication Technologies in Tourism 2014 (pp. 565-577): Springer.

Sánchez, A. V. (2016). Exploring the concept of smart tourist destination. Enlightening Tourism: a pathmaking journal(2), pp. 178-196.

Tu, Q., & Liu, A. (2014). Framework of smart tourism research and related progress in China. In International conference on management and engineering (CME 2014) (pp. 140-146), Shanghai,China.

Vargas-Sánchez, A. (2016, 14 – 17 July 2016). Smart tourist destinations: a dual approach. 6th advances in hospitality & tourism marketing & management conference, Guangzhou, China.

Wang, D., Li, X. R., & Li, Y. (2013). China's “smart tourism destination” initiative: A taste of the service-dominant logic. Journal of Destination Marketing & Management, 2(2), pp. 59-61.

Wang, D., Xiang, Z., & Fesenmaier, D. R. (2016). Smartphone use in everyday life and travel. Journal of travel research, 55(1), pp. 52-63.

Xiang, Z., & Fesenmaier, D. R. (2017). Analytics in Tourism Design Analytics in Smart Tourism Design (pp. 1-10): Springer.

Zhang, L.-y., Li, N., & Liu, M. (2012). On the Basic Concept of Smarter Tourism and Its Theoretical System [J]. Tourism Tribune, 5, pp. 66-73.

Zhou, C., & Zhang, X. (2014). Toward the Internet of Things application and management: A practical approach. 15th International Symposium on A World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM) (pp. 1-6), Piscataway, NJ, USA.

Zhu, W., Zhang, L., & Li, N. (2014). Challenges, function changing of government and enterprises in Chinese smart tourism.m. In Xiang, Z. & Tussyadiah, I. (Eds.). Short paper proceedings of the ENTER 2014 Conference on Information and Communication Technologies in TourismRetrieved from http://ertr.tamu.edu/enter-2014-volume-4-research-notes/

Zhuang, C. (2015). Study on innovative design of chinese smart tourism products based on Cangzhou urban planning project (Master thesis. Aalto University

World Travel and Tourism Council, W. T. T. C. (2017). Travel & tourism economic impact 2018 world: world travel & tourism council.