ارزیابی موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی( ره)

چکیده

سیاست گذاری گردشگری، در قالب اسناد توسعهی گردشگری و برنامههای جامع ملی و
منطقهای، ابزاری مهم برای توسعهی استراتژیک این صنعت به شمار میآید. بااینوجود،
چالشهای اجرایی اغلب مانع از تحقق اهداف تصریح شده در استراتژیهای صنعت
گردشگری
 
میگردد. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی و رتبهبندی موانع پیاده سازی استراتژی
در صنعت گردشگری در قالب یک پژوهش کاربردی و پیمایشی تعریف شده است. برای
دستیابی بدین هدف، پس از بررسی پیشینهی تحقیقاتی و بهرهگیری از نظرات خبرگان،
شانزده عامل به عنوان موانع پیادهسازی استراتژی در صنعت گردشگری موردنظر قرار
گرفت و پرسشنامهی پژوهش برحسب موانع شناسایی شده در اختیار گروهی از مشاوران و
کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری قرار گرفت. نتایج حاصل از
تحلیلهای آماری به وسیله ی روش تاپسیس فازی نشان میدهد تخصیص غیر بهینه ی
منابع، سیاستهای مبهم اجرایی، نظام ارتباطات ناکارآمد و نیز زیرساختهای فیزیکی و
تسهیلات اقامتی نامناسب مهم ترین موانع پیادهسازی استراتژی و سیاستهای صنعت
گردشگری هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Strategy Implementation Obstacles in Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Nader Mazloom Mazloom 1
  • Seyed Jalali 2
چکیده [English]

The tourism policymaking formulated through tourism development acts and national and/or regional comprehensive plans, is an important tool for strategic development of tourism. However, challenges in the execution phase often hinder attaining the stated goals. The present research, as an empirical study aims to evaluate and prioritize these obstacles. A total 16 factors were drawn from the previous studies and
experts’ views, and hence offered in a questionnaire to senior consultants and experts of Iran Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (ICHHTO) to be prioritized. Findings from Fuzzy TOPSIS showed that improper resource allocation, unclear executive policies, inefficient communication systems, and unsuitable facilities and accommodations are the frontrunner obstacles in the way of proper strategy implementation in tourism industry.
:
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism policymaking
  • Strategy in Tourism Industry
  • Strategy implementation
حیدری، رحیم. رضا طبع، سیده خدیجه. سلطانی، ناصر. و معتمدیمهر، اکبر. ) 4936 (. تحلیلی بر

سیاست گذاری گردشگری در ایران.

فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری،

-

.44 96 ، سال دوم، شماره 1

خاتمی، سید محمدعلی. جلالی، سید حسین. و پرورده، سید علیمحمد. ) 4936 (. استفاده از روش

تاپسیس فازی به منظور اولویتبندی موانع اجرای استراتژی در میان پیمانکاری بخش انرژی.

-

.449 491 ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعت ، ی سال یازدهم، شماره 63

دستجردی، داود. پور عزت، علیاصغر. سیدکلالی، نادر. و اخوان نوری، محمدرضا. ) 4993 (. رتبه

-

بندی موانع پیادهسازی تصمیمات راهبردی.

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت

-

.94 13 ، راهبرد ، ی سال اول، شماره 6

ریبینیاک، لارنس. جی. ) 4993 (.

عملیاتی کردن استراتژی: مدیریت اثربخش اجرا و تغیی . ر ترجمهی

نادر مظلومی، شهرام خلیل نژاد و سید علیرضا هاشمی. تهران: نشر آیلار.

سعیدی، علیاصغر. بهشتی، سید محمد. و رضوانی، رضا. ) 4934 (. موانع اساسی سیاست گذاری

گردشگری ازنظر نخبگان.

فصلنامه علمی پژوهشی برنامهریزی و توسعه گردشگری، سال اول،

-

.99 12 ، شماره 6

محسنی، رضا علی. ) 4999 (. گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالشها و راهکارها.

فصلنامه

-

.413 414 ، علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 69

مدهوشی، مهرداد. و ناصر پور، نادر. ) 4996 (. ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان

-

.61 19 ، لرستان. پژوهشنامه بازرگان ، ی شماره 69

مظلومی، نادر. و جلالی، سید حسین. ) 4934 (. شبکههای اجتماعی و موفقیت سیاست گذاری

گردشگری ایران.

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هفتم، شماره

-

.61 19 ،49

Alashloo, F.R., Castka, P., & Sharp, J.M. (2005). Towards understanding the impeders of strategy implementation in higher education (HE): A case of HE institutes in Iran.

 

Quality Assurance in Education, 13(2), 132-147.

Allio, M.K. (2005). A short, practical guide to implementing strategy.

 

Journal of Business Strategy, 26(4), 12-21.

Atkinson, H. (2006). Strategy implementation: A role for the balanced scorecard?.

 

Management Decision, 44(10), 1441-1460.

Beer, M. & Eisenstat, R.A. (2000). The silent killers of strategy implementation and learning.

 

MIT Sloan Management Review 41(4), 29-42.

Behzadian, M., Khanmohammadi Otaghsara, S., Yazdani, M., & Ignatius, J. (2012). A state-of the-art survey of TOPSIS applications.

 

Expert Systems with Applications, 39(17), 13051-13069.

Brenes, E.R., Mena, M., & Molina, G.E. (2008). Key success factors for strategy implementation in Latin America.

 

Journal of Business Research, 61(6), 590-598.

ارزیابی موانع پیادهسازی استراتژی در صنعت... 22

Crittenden, V.L., & Crittenden, W.F. (2008). Building a capable organization: The eight levers of strategy implementation.

 

Business Horizons, 51(4), 301-309.

Dobni, B. (2003). Creating a strategy implementation environment.

 

Business Horizons, 46(2), 43-46.

Dredge, D. (2006). Networks, conflict and collaborative communities.

 

Journal of Sustainable Tourism, 14(6), 562-581.

Dredge, D., & Jenkins, J. (2007).

 

Tourism Policy and Planning. Queensland: John Wiley & Sons Ltd.

Edgell, D.L., Allen, M.D., Smith, G., & Swanson, J. (2008).

 

Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today and Tomorrow. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Farsari, I., Butler, R.W., & Szivas, E. (2011). Complexity in tourism policies: A cognitive mapping approach.

 

Annals of Tourism Research, 38(3), 1110-1134.

Foreman, J., & Argenti, P.A. (2005). How corporate communication influences strategy implementation, reputation and the corporate brand: an exploratory qualitative study.

 

Corporate Reputation Review, 8(3), 245-264.

Higgins, J.M. (2005). The eight ‘S’s of successful strategy execution.

 

Journal of Change Management, 5(1), 3-13.

Hrebiniak, L.G. (2006). Obstacles to effective strategy implementation.

 

Organizational Dynamics, 35(1), 12-31.

Jiang, N., & Carpenter, V. (2013). A case study of issues of strategy implementation in internationalization of higher education.

 

International Journal of Educational Management, 27(1), 4-18.

Kalali, N.S., Akhavan, M.R., Pourezzat, A.A., & Dastjerdi, D.K. (2011). Why does strategic plans implementation fail? A study in the health service sector of Iran.

 

African Journal of Business Management, 5(23), 9831-9837.

Kazmi, A. (2008). A proposed framework for strategy implementation in the Indian context.

 

Management Decision, 46(10), 1564-1581.

Krutwaysho, O., & Bramwell, B. (2010). Tourism policy implementation and society.

 

Annals of Tourism Research, 37(3), 670-691.

Lai, K., Li, Y., & Feng, X. (2006). Gap between tourism planning and implementation: A case of China.

 

Tourism Management, 27(6), 1171-1180.

Liu, C.H., Tzeng, G.H., & Lee, M.H. (2012). Improving tourism policy implementation

 

the use of hybrid MCDM models. Tourism Management, 33(2), 413-426.

Logar, I. (2010). Sustainable tourism management in Crikvenica, Croatia: An assessment of policy instruments.

 

Tourism Management, 31(1), 125-135.

Mankins, M.C., & Steele, R. (2005). Turning great strategy into great performance.

 

Harvard Business Review, 83(7/8), 64-72.

Miller, S., Hickson, D., & Wilson, D. (2008). From strategy to action: Involvement and influence in top level decisions.

 

Long Range Planning, 41(6), 606-628.

Miller, S., Wilson, D., & Hickson, D. (2004). Beyond planning:: Strategies for successfully implementing strategic decisions.

 

Long Range Planning, 37(3), 201-218.

Minarro-Viseras, E., Baines, T., & Sweeney, M. (2005). Key success factors when implementing strategic manufacturing initiatives.

 

International Journal of Operations & Production Management, 25(2), 151-179.

Naranjo-Gil, D., & Hartmann, F. (2007). How CEOs use management

26 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری شماره 22  سال نهم  بهار 39

information systems for strategy implementation in hospitals.

 

Health Policy, 81(1), 29-41.

Okumus, F. (2001). Towards a strategy implementation framework.

 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(7), 327-338.

Okumus, F. (2003). A framework to implement strategies in organizations.

 

Management Decision, 41(9), 871-882.

O'Reilly, C.A., Caldwell, D.F., Chatman, J.A., Lapiz, M., & Self, W. (2010). How leadership matters: The effects of leaders' alignment on strategy implementation.

 

The Leadership Quarterly, 21(1), 104-113.

Pechlaner, H., & Sauerwein, E. (2002). Strategy implementation in the Alpine tourism industry.

 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 14(4), 157-168.

Peng, W., & Litteljohn, D. (2001). Organizational communication and strategy implementation: a primary inquiry.

 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13(7), 360-363.

Qi, H. (2005). Strategy implementation: The impact of demographic characteristics on the level of support received by middle managers.

 

Management International Review, 45(1), 45-70.

Richins, H. & Pearce, P. (2000). Influences on tourism development decision making: Coastal local government areas in Eastern Australia.

 

Journal of Sustainable Tourism, 8(3), 207-231.

Roghanian, E., Rahimi, J., & Ansari, A. (2010). Comparison of first aggregation and last aggregation in fuzzy group TOPSIS.

 

Applied Mathematical Modelling, 34(12), 3754-3766.

Schaap, J.I. (2006). Toward strategy implementation success: An empirical study of the role of senior-level leaders in the Nevada gaming industry.

 

UNLV Gaming Research & Review Journal, 10(2), 13-37.

Schmidt, S.L., & Brauer, M. (2006). Strategic governance: How to assess board effectiveness in guiding strategy execution.

 

Corporate Governance: An International Review, 14(1), 13-22.

Shafer, E.L., & Choi, Y. (2006). Forging nature-based tourism policy issues: A case study in Pennsylvania.

 

Tourism Management, 27(4), 615-628.

Shih, H.S., Shyur, H.J., & Lee, E.S. (2007). An extension of TOPSIS for group decision making.

 

Mathematical and Computer Modelling, 45(7), 801-813.

Stokes, R. (2008). Tourism strategy making: Insights to the events tourism domain.

 

Tourism Management, 29(2), 252-262.

Taslak, S. (2004). Factors restricting success of strategic decisions: Evidence from the Turkish textile industry.

 

European Business Review, 16(2), 152-164.

Yasarata, M., Altinay, L., Burns, P., & Okumus, F. (2010). Politics and sustainable tourism development: Can they co-exist? Voices from North Cyprus.

 

Tourism Management, 31(3), 345-356.

Yüksel, A., Yüksel, F., & Culha, O. (2012). Ministers' statements: A policy implementation instrument for sustainable tourism?.

 

Journal of Sustainable Tourism, 20(4), 513-532.