ارزیابی کانونهای گردشگری مستعد سرمایه گذاری با استفاده از مدل یکپارچه آنتروپی شانون فازی و روش ARAS فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 کارشناسی ارشد، مدرس دانشگاه پیام نور شهرکرد، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور، شهرکرد.

3 کارشناسی ارشد، مدرس دانشگاه آزاد شهرکرد، گروه معماری، دانشکده معماری، شهرکرد.

10.22054/tms.2020.30579.1887

چکیده

اولویت‌بندی قطب‌های گردشگری می‌تواند معیاری برای تعیین مرکزیت و همچنین تعیین جاذبه‌های گردشگری و تعدیل نابرابری بین نواحی باشد و گامی جهت تدوین برنامه توسعه گردشگری باشد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی و اولویت‌بندی کانون‌های گردشگری بر اساس مدل یکپارچه آنتروپی شانون فازی و روش نسبت جمعی (آراس) فازی است. برای این منظور، ابتدا شاخص‌های مؤثر بر توسعه کانون‌های گردشگری در سه حوزه طبیعی- اکولوژیکی، مکانی-کالبدی-خدماتی و اقتصادی-اجتماعی با استفاده از ادبیات موضوع و نظرات خبرگان شناسایی می‌شوند. پس از گردآوری داده‌ها به فرم اعدا فازی مثلثی، از روش آنتروپی شانون فازی اهمیت و وزن هر یک از معیارها در توسعه کانون‌های گردشگری شناسایی می‌شود. سپس با استفاده از روش آراس فازی به ارزیابی و اولویت‌بندی کانون‌های گردشگری پرداخته می‌شود و کانون‌هایی که پتانسیل بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند، مشخص می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating investment potential tourism centers using integrated model of fuzzy Shannon’s entropy and fuzzy ARAS method

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Hatefi 1
  • Nazanin Koohi Habibi 2
  • Elham Abdollahi 3
1 Shahrekord University, Rahbar Boulevard, PO Box 115, Shahrekord, Iran.
2 Urbanism faculty of PNU
3 Department of Architecture, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Prioritizing tourism poles can be a benchmark for centralizing as well as determining tourist attractions and moderating inequality between regions and is a step in formulating a tourism development plan. The purpose of this research is to evaluate and prioritize tourism centers based on integrated fuzzy Shannon’s entropy model and fuzzy additive ratio assessment (ARAS) method. For this purpose, first, the indicators affecting the development of tourism centers in the three areas of natural-ecological, spatial-physical-service, and socio-economic are identified using the literature and expert’s opinions. After collecting the data in the form of triangular fuzzy numbers, the importance and weight of each criterion in the development of tourism centers are identified by the fuzzy Shannon’s entropy method. Then, using the fuzzy ARAS method, tourism centers are evaluated and prioritized and those with the most potential for investment are identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Centers
  • Tourism Development
  • Weight of criteria
  • Fuzzy Shannon’s Entropy
  • Fuzzy ARAS