شماره جاری: دوره 15، شماره 49، بهار 1399، صفحه 1-314 
2. مقاصد گردشگری هوشمند: مرور سیستماتیک تحقیقات با استفاده از رویکرد قیف پارادایم

صفحه 33-62

10.22054/tms.2020.11045

ُساناز شفیعی؛ علی رجب زاده قطری؛ علیرضا حسن زاده؛ سعید جهانیان


3. عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری مقصد ژئوتوریسم

صفحه 63-93

10.22054/tms.2020.11046

راحله غضبانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ سکینه جعفری؛ حسن حقیقت


7. تحلیلی بر الگوهای پایداری گردشگری شهری در شهر اهواز

صفحه 181-201

10.22054/tms.2020.11050

سعید ملکی؛ هادی علیزاده؛ محمد جواد کاملی فر


8. تأثیر نوستالژی درک شده بر دلبستگی به مکان

صفحه 203-224

10.22054/tms.2020.18015.1498

محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ مریم اقدامی تطفی


10. تأثیر مدل های رابطه ای بر ارزش مشارکت مشتری: شواهدی از صنعت هلتداری

صفحه 255-291

10.22054/tms.2020.11053

فهیمه وهاب زاده؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده؛ هوشنگ تقی زاده