نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار اقتصادی بررسی آثار اقتصادی و فرهنگی توسعه جهانگردی از دیدگاه ساکنین [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 1-16]
 • آثار فرهنگی بررسی آثار اقتصادی و فرهنگی توسعه جهانگردی از دیدگاه ساکنین [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 1-16]

ا

 • اجتماعی تاثیرات فرهنگی توسعه جهانگردی بر جوامع [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 39-50]
 • ادیان اسلام آثار میان فرهنگی و نقش گردشگری در ایجاد وفاق بین ادیان اسلام و مسیحیت [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 17-37]
 • ایران تخمین تابع تقاضای جهانگرد ورودی به ایران [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 95-115]
 • ارتقاء نقش دولت و مدیریت بخش عمومی در پیشبرد و ارتقاء برنامه های جهانگردی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 23-38]
 • اشکال تحقق گردشگری اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 79-93]
 • اقتصاد جهانگردی اقتصاد جهانگردی میراث فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 59-73]
 • اقتصاد کلان استفاده از تحلیل ضریب تکاثری برای تنظیم برنامه توسعه و مدیریت جهانگردی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 67-94]
 • اقتصاد ملی نگرشی سه جانبه در زمینه تامین برنامه آموزشی مدیریت جهانگردی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 5-20]
 • اکوتوریسم تحولی بر انواع جهانگردی و ارتباط آنها با یکدیگر [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 1-11]
 • اکوتوریسم نقش لند فرمهای ساحلی در توسعه صنعت گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 117-131]
 • انتظارات ماهیت کیفیت خدمات [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 57-77]
 • اندازه گیری کمی مدلی برای اندازه گیری کمی کیفیت خدمات [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 39-56]

ب

ت

 • تابع تقاضا تخمین تابع تقاضای جهانگرد ورودی به ایران [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 95-115]
 • تاثیرات فرهنگی تاثیرات فرهنگی توسعه جهانگردی بر جوامع [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 39-50]
 • تحمل پذیری کاربرد مفاهیم چرخه عمر گردشگری و ظرفیت تحمل پذیری در توسعه گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 49-66]
 • تعامل میان فرهنگی آثار میان فرهنگی و نقش گردشگری در ایجاد وفاق بین ادیان اسلام و مسیحیت [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 17-37]
 • تقویت ادارک بررسی آثار اقتصادی و فرهنگی توسعه جهانگردی از دیدگاه ساکنین [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 1-16]
 • توسعه جهانگردی تاثیرات فرهنگی توسعه جهانگردی بر جوامع [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 39-50]
 • توسعه جهانگردی بررسی آثار اقتصادی و فرهنگی توسعه جهانگردی از دیدگاه ساکنین [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 1-16]
 • توسعه گردشگری کاربرد مفاهیم چرخه عمر گردشگری و ظرفیت تحمل پذیری در توسعه گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 49-66]

ج

 • جهانگرد تخمین تابع تقاضای جهانگرد ورودی به ایران [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 95-115]
 • جهانگردی تحولی بر انواع جهانگردی و ارتباط آنها با یکدیگر [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 1-11]
 • جهانگردی تاثیرات فرهنگی توسعه جهانگردی بر جوامع [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 39-50]
 • جهانگردی اقتصاد جهانگردی میراث فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 59-73]
 • جهانگردی انبوه تحولی بر انواع جهانگردی و ارتباط آنها با یکدیگر [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 1-11]
 • جهانگردی طبیعت گرا تحولی بر انواع جهانگردی و ارتباط آنها با یکدیگر [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 1-11]

چ

 • چرخه جهانگردی تاثیرات فرهنگی توسعه جهانگردی بر جوامع [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 39-50]
 • چرخه عمر گردشگری کاربرد مفاهیم چرخه عمر گردشگری و ظرفیت تحمل پذیری در توسعه گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 49-66]

د

 • درآمد ملی نگرشی سه جانبه در زمینه تامین برنامه آموزشی مدیریت جهانگردی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 5-20]

ر

 • روش کیفیت سنج مدلی برای اندازه گیری کمی کیفیت خدمات [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 39-56]

ژ

 • ژئومورفولوژی نقش لند فرمهای ساحلی در توسعه صنعت گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 117-131]

س

 • ساحل نقش لند فرمهای ساحلی در توسعه صنعت گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 117-131]
 • سازماندهی جهانگردی گردشگری اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 79-93]
 • سیاست اجتماعی نقش دولت و مدیریت بخش عمومی در پیشبرد و ارتقاء برنامه های جهانگردی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 23-38]
 • سیاست اقتصادی نقش دولت و مدیریت بخش عمومی در پیشبرد و ارتقاء برنامه های جهانگردی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 23-38]
 • سیاست فرهنگی نقش دولت و مدیریت بخش عمومی در پیشبرد و ارتقاء برنامه های جهانگردی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 23-38]
 • سیاست گذاری نقش دولت و مدیریت بخش عمومی در پیشبرد و ارتقاء برنامه های جهانگردی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 23-38]
 • ساکنین بررسی آثار اقتصادی و فرهنگی توسعه جهانگردی از دیدگاه ساکنین [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 1-16]

ص

 • صنعت جهانگردی نقش دولت و مدیریت بخش عمومی در پیشبرد و ارتقاء برنامه های جهانگردی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 23-38]
 • صنعت جهانگردی نگرشی سه جانبه در زمینه تامین برنامه آموزشی مدیریت جهانگردی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 5-20]
 • صنعت گردشگری فرهنگ و گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 21-47]

ض

 • ضریب تکاثری استفاده از تحلیل ضریب تکاثری برای تنظیم برنامه توسعه و مدیریت جهانگردی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 67-94]
 • ضریب تکاثری جهانگردی استفاده از تحلیل ضریب تکاثری برای تنظیم برنامه توسعه و مدیریت جهانگردی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 67-94]

ط

 • طبقه بندی سواحل نقش لند فرمهای ساحلی در توسعه صنعت گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 117-131]

ظ

 • ظرفیت تحمل کاربرد مفاهیم چرخه عمر گردشگری و ظرفیت تحمل پذیری در توسعه گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 49-66]

ف

 • فرهنگ تاثیرات فرهنگی توسعه جهانگردی بر جوامع [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 39-50]
 • فرهنگ فرهنگ و گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 21-47]
 • فرهنگ پذیری فرهنگ و گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 21-47]

ک

 • کیفیت خدمات مدلی برای اندازه گیری کمی کیفیت خدمات [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 39-56]
 • کیفیت خدمات ماهیت کیفیت خدمات [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 57-77]

گ

 • گردشگری فرهنگ و گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 21-47]
 • گردشگری آثار میان فرهنگی و نقش گردشگری در ایجاد وفاق بین ادیان اسلام و مسیحیت [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 17-37]
 • گردشگری اجتماعی گردشگری اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 79-93]

ل

 • لندفرم نقش لند فرمهای ساحلی در توسعه صنعت گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 117-131]

م

 • ماهیت ماهیت کیفیت خدمات [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 57-77]
 • مدیران کاربرد مفاهیم چرخه عمر گردشگری و ظرفیت تحمل پذیری در توسعه گردشگری [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 49-66]
 • مدیریت جهانگردی نگرشی سه جانبه در زمینه تامین برنامه آموزشی مدیریت جهانگردی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 5-20]
 • مدیریت جهانگردی استفاده از تحلیل ضریب تکاثری برای تنظیم برنامه توسعه و مدیریت جهانگردی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 67-94]
 • مدل تخمین تابع تقاضای جهانگرد ورودی به ایران [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 95-115]
 • مدل پویا تخمین تابع تقاضای جهانگرد ورودی به ایران [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 95-115]
 • میراث فرهنگی اقتصاد جهانگردی میراث فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 59-73]
 • میراث فرهنگی مصنوع اقتصاد جهانگردی میراث فرهنگی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 59-73]
 • مرخصی گردشگری اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 79-93]
 • مسیحیت آثار میان فرهنگی و نقش گردشگری در ایجاد وفاق بین ادیان اسلام و مسیحیت [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 17-37]
 • مشتریان ماهیت کیفیت خدمات [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 57-77]

ن

 • نقش دولت نقش دولت و مدیریت بخش عمومی در پیشبرد و ارتقاء برنامه های جهانگردی [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 23-38]