دوره و شماره: دوره 8، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 1-182 
4. رتبه‌بندی سواحل گردشگری جنوب ایران با استفاده از روش AHP

صفحه 71-96

علی خاتمی فیروز آبادی؛ حسین عسکری پور؛ قاسم بخشنده