تأثیر ارزش ادراک شده مقصد زیارتی بر رضایت گردشگر خارجی مسلمان با در نظر گرفتن نقش دینداری اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی-گروه مدیریت جهانگردی

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به ارزش درک شده، از منظر اسلامی نگریسته و به بررسی تأثیر ارزش ادراک شده مقصد زیارتی بر رضایت گردشگر خارجی مسلمان پرداخته است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده و تعداد 153 نمونه، با استفاده از نمونه گیری در دسترس برای مطالعه انتخاب شد. جهت بررسی روایی سازه­های موجود در پرسش­نامه، تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت و سپس برای آزمون فرضیه­ها از نرم­افزار معادلات ساختاری استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد هزینه­های ادراک شده شامل ارزش پولی ادراک شده، ریسک درک شده و زمان و تلاش صرف شده تأثیر منفی بر رضایت­مندی گردشگر و مزایای ادراک شده شامل ارزش کیفی، کارایی، ارزش احساسی، ارزش اجتماعی، و شواهد فیزیکی و غیر فیزیکی اسلامی تأثیر مثبتی بر رضایت گردشگر داشته اند. ضمن اینکه اثر تعدیل کنندگی دینداری اسلامی بر رابطه شواهد غیر فیزیکی اسلامی و رضایت گردشگر بیشتر و بر رابطه شواهد فیزیکی اسلامی و رضایت گردشگر کمتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Perceived Value of Pilgrim Destination on Foreign Muslim Tourist Satisfaction: The Role of Islamic Religiosity

چکیده [English]

This study considered the concept of perceived value from an Islamic perspective and examined the effect of perceived value of pilgrimage destination on foreign Muslim tourist satisfaction. This survey is a descriptive type research and 153 samples were selected using convenience sampling method. To determine validity, confirmatory factor analysis and for testing hypotheses structural equation modeling was used. The research findings indicated that perceived costs including perceived monetary value, perceived risk, time and effort spent have a negative effect on the tourist satisfaction while perceived benefits including perceived quality, efficiency, emotional value, social value and Islamic physical/ non-physical attributes have a positive effect on tourist satisfaction. The moderating role of Islamic religiosity on the relationship between Islamic non-physical attributes value and tourist satisfaction was high while the role of Islamic religiosity on the relationship between Islamic physical attributes and tourist satisfaction was low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Value
  • Islamic Religiosity
  • Tourist Satisfaction
  • Pilgrimage
پورفرج، ا.، تاج زاده نمین، ا.، علی پوریان­زاده، ر. (1392). ارزش ویژه مشتری و رضایتمندی گردشگران داخلی از هتل­های پنج ستاره شهر تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. سال هشتم، شماره بیست و یکم، بهار.

صافدل دهمیانی، محمد. (1393). رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی-اجتماعی گردشگری ( مورد مطالعه : مشهد مقدس ). پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

کریمی علویجه، م.، احمدی، م.، نظری، م. (1395). بررسی اثرات ارزش­های سنتی و ارزش­های اسلامی بر رضایت و وفاداری گردشگران خارجی شهر قم. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره سی و دوم، زمستان.

Ansari, Z. A. (2014). The Relationship between Religiosity and New Product Adoption among Muslim Consumers. International Journal of Management Sciences, 2(6), 249-259.‏

Battour, M., & Ismail, M. N. (2014). The role of destination attributes in Islamic tourism. In SHS Web of Conferences (Vol. 12, p. 01077). EDP Sciences.‏

Battour, M., Ismail, M. N., & Battor, M. (2011). The impact of destination attributes on Muslim tourist's choice. International Journal of tourism research,13(6), 527-540.‏

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research295(2), 295-336.‏

Cronin, J. J., Brady, M. K., & Hult, G. T. M. (2000). Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments. Journal of retailing76(2), 193-218.‏

Eid, R. (2015). Integrating Muslim customer perceived value, satisfaction, loyalty and retention in the tourism industry: An empirical study. International Journal of Tourism Research, 17(3), 249-260.‏

Eid, R., & El-Gohary, H. (2015). The role of Islamic religiosity on the relationship between perceived value and tourist satisfaction. Tourism Management46, 477-488.‏

Gallarza, M. G., & Saura, I. G. (2006). Value dimensions, perceived value, satisfaction and loyalty: an investigation of university students’ travel behaviour. Tourism management27(3), 437-452.‏

Gilbert, G. R. (2000). Measuring internal customer satisfaction. Managing Service Quality: An International Journal10(3), 178-186.

Heung, V. C., & Quf, H. (2000). Hong Kong as a travel destination: An analysis of Japanese tourists’ satisfaction levels, and the likelihood of them recommending Hong Kong to others. Journal of travel & tourism marketing9(1-2), 57-80.‏

Lee, C. K., Yoon, Y. S., & Lee, S. K. (2007). Investigating the relationships among perceived value, satisfaction, and recommendations: The case of the Korean DMZ. Tourism management28(1), 204-214.‏

Murphy, P., Pritchard, M. P., & Smith, B. (2000). The destination product and its impact on traveller perceptions. Tourism management21(1), 43-52.‏

‏Rigatti-Luchini, S., & Mason, M. C. (2010). An empirical assessment of the effects of quality, value and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in food events. International Journal of Event Management Research5(1), 46-61.‏

Sanchez, J., Callarisa, L., Rodriguez, R. M., & Moliner, M. A. (2006). Perceived value of the purchase of a tourism product. Tourism management27(3), 394-409.‏

Sweeney, J. C., & Soutar, G. N. (2001). Consumer perceived value: The development of a multiple item scale. Journal of retailing77(2), 203-220.‏

Wong, J., & Law, R. (2003). Difference in shopping satisfaction levels: A study of tourists in Hong Kong. Tourism Management24(4), 401-410.‏

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. The Journal of marketing, 2-22.

Tilioune, H., &Belgoumidi, A. (2009). An exploratory study of religiosity, meaning in life and subjectiv wellbeing in Muslim student from Algeria. Applied Research in Quality of Life,4(1),109-107