ویژگی ها و رفتار خرید گردشگران شهر بانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه برنامه ریزی گردشگری دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

چکیده

آگاهی از ویژگی ها و رفتار خریدگردشگران از اهمیت بالایی برای بازاریابی مقاصد گردشگری خرید برخوردار می باشد. این پژوهش شناسایی ویژگی های گردشگران شهر بانه و تاثیر آن بر رفتار خرید آنها را هدف قرار داده است. بدین منظور تعداد 384 گردشگر در دو دوره زمانی ایام تعطیلات عید و تابستان 1394 به روش نمونه گیری خوشه ای از مراکز خرید شهر انتخاب و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید.
نتایج تحقیق نشان دادند که مبدا گردشگران و وضعیت تاهل آنها بر هزینه و مدت زمان خرید و فراوانی سفر گردشگران تاثیر گذار بوده و میزان تحصیلات تنها با روش پرداخت رابطه معنی داری داشته است. در بین عوامل فردی نیز سن گردشگران بر هزینه خرید، مدت اقامت، نوع اقامتگاه، روش پرداخت و مدت زمان خریدشان تاثیر گذار بوده و انگیزه خرید و منابع اطلاعاتی گردشگران رابطه معناداری با متغیر های رفتار خرید نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourists’ characteristics and shopping behavior in Baneh city

چکیده [English]

Information on characteristics and shopping behavior of tourists play critical role in marketing of tourist shopping destinations. This research aims to study the characteristics of Baneh tourists and its impact on their shopping behaviors. To this end, data was collected using questionnaires from 384 tourists during two high seasons of summer and Nowroz festival. The results show that, the marital status, and origin of the tourist had statistically significant influence on their shopping expenditure, shopping time and frequency of visit to Baneh. The education level of tourists had only significant relationship with methods of payment. Among the personal attributes, only the age had significant influence on several variables including shopping expenditure, Length of stay, accommodation type, method of payment and shopping duration. The shopping purpose had significant relationship with shopping behavior and shopping motivations and source of information had insignificant influence on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shopping Tourism
  • Tourist behavior
  • Tourist characteristics
  • Baneh city
  • Black box model
افتخاری، عبدالرضا رکنالدین ؛ محمدحسین پاپلییزدی و عرفان عبدی، ( 1387 ). ارزیابی اثرات
اقتصادی بازارچههای مرزی بازتابهای توسعه مناطق مرزی مطالعه موردی بازارچه مرزی شیخ
108- 82 ،(4) صالح شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشا.هژئوپلیتیک. 2
حدادیان، علیرضا ؛ باقریه مشهدی، امیرحسین هنرور و فاطمه باوجدان، ( 2015 ). عوامل مؤثر
- 23 ،(27) رفتاری بر پذیرشخرید اینترنتی در صنعت هواپیمای . یمطالعات مدیریتگردشگری. 9
.46
تیموتی دالن.جی. ( 1393 ). گردشگری خرید (الگوها و رفتار.) (چاپ اول)، (ترجمه مهدی
سقایی و زهره جوانبخت) مشهد: انتشارات مرندیز.
رنجبریان، بهرام ؛علیرضا امامی؛ و محمد غفاری، ( 1393 ). رفتار مصرفکننده در گردشگری.
(چاپ اول) تهران: انتشارات مهمکامه.
موون، جان سی و اس.مینور، میشل ( 1388 ). رفتار مصرفکننده: عوامل درونی و بیرونی.
(ترجمه عباس صالح اردستانی و محمدرضا سعدی)، چاپ پنجم، تهران: انتشارات اتحاد -جهان نو.
شمس، مجید؛ علیرضا ایلدرومی؛ و مرجان رضاقلی، ( 1392 ). بررسی ویژگیهای گردشگران
پارک ملی سرخهحصا.ر دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیطزیست (شرکت هم
اندیشان محیطزیستفردا).
فیلیپ، کاتلر؛ و گری آرمسترانگ( 1389 ). اصول بازاریابی.( ترجمه علی پارسائیان) تهران:
انتشارات دبستان.
ضرغام، حمید و بنفشه عطر سایی ( 2006 ). رابطه عوامل جمعیت شناختی و رفتار خرید
.100- 81 :(11,12) صنایعدستی گردشگران اروپایی در اصفها . ن مطالعاتمدیریتگردشگری 4
کروبی، مهدی؛سهند بنی کمالی و همکاران ( 2012 ). تحلیل رفتار انتخاب مسیر توسط
.116- 91 :(19) گردشگران در بازار تاریخی تبری . ز مطالعاتمدیریتگردشگری 7
هنرور، افشار؛علیرضا قنبری فیروزآبادی و همکاران ( 1392 ). ویژگیهای جمعیت شناختی و
.24- اولویتهای گردشگران ورزشی در ایرا . ن پژوهشدر مدیریتورزشی: 1
Asgary, N., de Santos, G., Vincent, V., & Davila, V. (1997). The
determinants of expenditures by Mexican visitors to the border cities of Texas.
Tourism Economics, 3(4), 319-328 .
Beck, R. (1998). forget the beach, travelers opt for the mall on vacations .
Bray, J. P. (2008). Consumer behaviour theory: approaches and models .
ویژگیها و رفتار خرید گردشگران شهر بانه 59
Butler, R. W. (1991). West Edmonton Mall as a tourist attraction. The
Canadian Geographer/Le Géographe canadien, 35(3), 287-295 .
Chen, R. J. (2013). How can stores sustain their businesses? From shopping
behaviors and motivations to environment preferences. Sustainability, 5(2), 617-
628 .
Fratu, D. (2011). factors of influencers and changes in the tourism consumer
behavior
Jansen Verbeke, M. (1998). the synergism between shopping and tourism:
oxford: butterworth heinemann.
Konecnik, M., & Gartner, W. C. (2007). Customer-based brand equity for a
destination. Annals of tourism research, 34(2), 400-421 .
Kotler, P., & Caslione, J. A. (2009). How marketers can respond to recession
and turbulence. Journal of Customer Behaviour, 8(2), 187-191 .
McCormick, R. R. (2001). Shopping Paper presented at the Travel Industry
Association of America Marketing Outlook Forum.
Nam, J., Ekinci, Y., & Whyatt, G. (2011). Brand equity, brand loyalty and
consumer satisfaction. Annals of tourism research, 38(3), 1009-1030 .
Sandhusen, R. L. (2000a). Marketing (Vol. 218). Pennsylvania Barron's
Educational Series.
Sandhusen, R. L. (2000b). Marketing. Cf. S, 218, 218-219 .