مطالعه ابعاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جستار حاضر در پی مطالعه ابعاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه گردشگران ورزشی خارجی که در مسابقات بین المللی ورزشی دهه مبارکه فجر سال 1388 است. تعداد کل نمونه آماری تحقیق 420 نفر است. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته است که پس از تایید روایی و پایایی توزیع گردد. این پرسشنامه عوامل متعددی همچون میزان رضایت گردشگران ورزشی از میزان امنیت موجود در ایران، عوامل مخل امنیت از دیدگاه گردشگران ورزشی قبل و بعد از سفر به ایران، نقش پلیس گردشگری در تامین و توسعه گردشگری در ایران، نقش رسانه ها در به تصویر کشیدن امنیت در ایران، اقدامات لازم جهت ارتقاء امنیت در گردشگری ورزشی ایران از دیدگاه گردشگران ورزشی را مورد بررسی قرار داد. برای تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی فراوانی، انحراف استاندارد، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی تراکمی، میانگین و نما استفاده شد. تجزیه تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss 16 صورت گرفت. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد مهم ترین مواردی که گردشگران ورزشی قبل از سفر خود به ایران در مورد آن ها احساس نا امنی می کردند عبارت بودند از: پرخاشگری اجتماعی، احساس ناامنی در حریم شخصی، دزدی 8/34 % از گردشگران ورزشی اعلام کردند که قبل از سفر به ایران در مورد مساله امنیت احساس نگرانی نمی کردند. مهمترین مواردی که گردشگران ورزشی در طول حضور خود در ایران از آن احساس ناامنی کردند عبارت بودند از: ناامنی در حریم شخصی، پرخاشگری اجتماعی و احساس ناامنی روانی. در مورد عوامل مخل امنیت نظیر خشونت و زد و خورد، قتل، هتک ناموس، و تروریسم هیچ گونه ناامنی از طرف گردشگران ورزشی احساس نشد. در حالی که 6/53 % از گردشگران ورزشی هیچ گونه عامل مخل امنیتی را در طول حضورشان در ایران مشاهده نکردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Various Dimensions of Security in Iran’s Sport

نویسندگان [English]

  • hasan asadi 1
  • amin pour naghi 2
  • noushin esfahani 1
  • hamid zeytunli 2
چکیده [English]

The present research aims to study the various dimensions of security in Iran’s sport tourism. The statistical population of this research include all of the international sport tourists such as athletes, coaches, trainers, doctors, journalists, and associated delegations, who participated in the Fajr International Games (2010). The total number of the sample population is 420. The preliminary data were collected using a questionnaire devised by the researcher which its validity was approved by the experts. To determine the reliability, the questionnaires were distributed among 25 foreign sport tourists, resulting in Cronbach's alpha (α=0.83). This questionnaire investigated various dimensions such as the sport tourists satisfaction with the existing security in Iran, the security-disturbing factors from the view point of sport tourists before and after traveling to Iran, the role of the tourist police in the maintenance and improvement of tourism in Iran, the role of the media in depicting security in this country, and the measures these tourists suggest to be taken to improve security in Iran’s sport tourism. For data analysis, in the descriptive statistics section, standard deviation, cumulative frequency, cumulative frequency percentage, mean and mode were identified and for the evaluation of the data SPSS16 was employed. The results show that the major causes of worry for sport tourists before coming to Iran were: social aggressiveness, personal territory violation, and robbery. However, 34% of the tourists declared they were not worried at all about the security in Iran before their departure. The most prominent matters the sport tourists were anxious about, during their visit to Iran, were: lack of personal security, social aggressiveness, and psychological insecurity. However, regarding some security-disturbing matters like hitting, murder, rape, and terrorism, no signs of concern among the tourists were felt. Additionally, 53% of the sports tourist didn’t witness any security violating circumstances during their visit to Iran. Anyhow, the feeling of insecurity originating from the media, family and friends, decreased significantly after the tourists’ traveling to Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Security
  • Tourism
  • Sport
  • Iran