بررسی نظر کارشناسان در مورد اثرات ایجاد مراکز گردشگری در منطقه میزبان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

2 هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

یکی از روشهای تسهیل و تسریع فرایند توسعه متوازن و ایجاد برابری در توسعه یافتگی مناطق و همچنین توزیع عادلانه امکانات و خدمات، استفاده و بهره برداری از مزیتهای نسبی و پتانسیل های موجود در هر منطقه می باشد. این استراتژی که به عنوان توسعه و عمران منطقه ای شناخته می شود، در موارد گوناگونی همچون ایجاد مناطقی آزاد تجاری و یا مراکز سیاحتی و گردشگری کاربرد دارد. این راهکار به دنبال تحقق توسعه مناطق، از طریق ایجاد قطبها و کانون های رشد، در چارچوب نظریه قطب رشد و نظریه رخنه به پایین می باشد. هدف مقاله حاضر، تعیین و سنجش عاملهای اقتصادی و اجتماعی اثرپذیر از ایجاد مراکز گردشگری در فرایند توسعه مناطقی میزبان می باشد. این تحقیقی با استفاده از روش دلفی و طیف لیکرت صورت گرفته است. در دور اول روش دلفی، مجموعاً ۳۳ فاکتور اقتصادی و اجتماعی اثرپذیر، در چهار خوشه (آموزش و فرهنگ)، (اقتصاد و جمعیت)، (بهداشت و درمان) و همچنین (رفاه اجتماعی و زیرساخت توسعه ) مشخص شد. در دور دوم روش دلفی، اندازه اثرپذیری عامل های بدست آمده در دور اول، ناشی از ایجاد دهکده و سایت گردشگری تعیین گشت. یافته های این پژوهش نشان داد که در مقایسه اندازه میانگین های اثرپذیری هر خوشه با میزان متوسط امتیاز مشخص شده در طیف لیکرت، هر چهار خوشه دارای تأثیرپذیری مثبت بوده است. خوشه اقتصاد و جمعیت واجد (۱۲) فاکتور و با امتیاز (511/2)، خوشه رفاه اجتماعی و زیرساخت توسعه واجد (۵) فاکتور و با (433/2)، خوشه بهداشت و درمان واجد (۵) فاکتور و با (258/2) و نهایتاً خوشه آموزش و فرهنگ واجد (۱۱) فاکتور و با امتیاز(221/2)، تماماً بالاتر از
متوسط امتیاز طیف لیکرت می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of consumer based brand equity on the consumer satisfaction and brand loyalty in the Hotel industry (case study: Pars Hotels Investment Company)

نویسندگان [English]

  • mehdi rastghalam 1
  • seyedahmad khatunabadi 2
چکیده [English]

Branding is one of the determinants of brand equity in the global hotel industry. This study aims to investigate the mediating effects of consumer satisfaction on the relationship between consumer-based brand equity and brand loyalty in Pars Hotels Investment Company. The conceptual model embraces independent variables of physical quality, staff behavior, ideal self-congruence, brand identity, lifestyle- congruence, and brand awareness; mediator variable of consumer satisfaction; and dependent variable of brand loyalty. This study is a survey type research. As for the sampling technique, multi-stage sampling is used with 385 guests of Pars Hotels in Kerman and Tabriz constituting the sample population. In the data analysis, confirmatory factor analysis is used to confirm the model and the structural equations (simultaneous multiple regression analysis) to answer the hypotheses. Our findings revealed that the physical quality, staff behavior, ideal self-congruence, brand identity, lifestyle- congruence, and brand awareness have significant direct impact on consumer satisfaction; consumer satisfaction has a significant direct impact on brand loyalty; and consumer satisfaction mediates the effects of physical quality, staff behavior, ideal self-congruence, brand identity, lifestyle-congruence, and brand awareness on brand loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumer based brand equity
  • consumer satisfaction and brand loyalty